Tilbake

NEK og Statens Vegvesen inngår avtale

Statens Vegvesen og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har inngått en ny samarbeidsavtale. Avtalen innebærer at NEK skal utarbeide standarder for el og ekom i vegtrafikksystemer. Standarden vil sikre oppfyllelse av bestemmelsene i Vegdirektoratets normaler.

Fra venstre: Jørn Holtan (Statens Vegvesen), Gunnar Gjesdal (NEK) og Leif T. Aanensen (NEK)
Marianne Krosby

Den norske samferdselssektoren er i sterk utvikling. En vei har i dag et omfattende elektrisk anlegg som består av elkraft, maskiner, ekom og automasjon. Årlig regner Statens Vegvesen med en verdiskapning innenfor el og ekom på ca 5 milliarder kroner i veganleggene. Bare i E39 Rogfast alene regner man med at investeringene til el- og ekomanlegg vil være i størrelsesorden 2 milliarder kroner.

Kvalitet og elsikkerhet

For å sikre ønsket kvalitet og elsikkerhet i elanlegg i vegtrafikksystemene har Statens Vegvesen utviklet håndbok N601 Elektriske anlegg. Denne håndboken gjelder alle elektriske installasjoner i veganlegg og skal brukes både ved nye veganlegg og ved oppgradering av eksisterende. Med bruk av håndboken ønsker man å gjøre utbygging av veganlegg enklere og mer rasjonelt.

Samarbeid mellom Statens Vegvesen og NEK

-Vi har valgt å inngå en samarbeidsavtale med NEK for å utarbeide en standard for el og ekom i veganlegg. Den nye standarden vil fungere som referanse for Vegdirektoratets normaler og vil gi krav til tekniske og materielle løsninger. Vi har sett behovet for en bredere forankring både hos leverandører og oppdragsgiver. Med NEK har vi fått en samarbeidspartner med erfaring og kompetanse fra lignende prosjekter, forteller Jørn Holtan

Standardisering

Tradisjonelt foregår elektroteknisk standardisering på en internasjonal arena. I dette tilfellet finnes det ikke noe tilsvarende internasjonalt arbeid som kan danne basis. NEK oppretter derfor en nasjonal normkomite med medlemmer som representerer veiutbygging på bred front. Komiteen vil utarbeide kravene i standarden som vil gjelde alle veier enten de er eid av stat, fylke eller kommune.

-NEK er glad for denne muligheten til å samarbeide tettere med Statens Vegvesen. Denne standarden vil bli svært viktig for vegutbyggingen i Norge og sikre oppfyllelse av Vegdirektoratets normaler. Vi vil i tiden framover arbeide med opprettelse av en normkomite, som vil sikre bred forankring. Komiteen skal få på plass den nye standarden på rekordtid. Målsetningen er at vi kan levere et ferdig arbeid i løpet av 2020. Dette er en halvering av normaltiden forteller Leif T. Aanensen som er administrerende direktør i NEK.

NEK arrangerer et gratis seminar om el og ekom i samferdsel og du kan lese mer her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023