Tilbake

Tor Andersen er prosjektleder for Landstrømsforum

NEK har med støtte fra ENOVA etablert Landstrømsforum – Elektrifisering av skipsfarten. Forumet vil samle interessenter fra ulike deler av næringen og vil bli ledet av Tor Andersen som har lang og bred erfaring fra maritime miljøer.

Tor Andersen er engasjert som prosjektleder for Landstrømsforum, som er et samarbeid mellom NEK og ENOVA for elektrifisering av skipsfarten. For de som ikke kjenner Tor er han en kjent skikkelse innenfor det maritime miljøet og kommer fra stillingen som fagsjef i Maritim Bransjeforening i Norsk Industri. Tidligere har den erfarne ingeniøren innehatt flere sentrale stillinger i Rapp Marine Group AS i Bodø både nasjonalt og internasjonalt, og  ledet i en periode konsernets vinsjdivisjon Rapp Hydema AS. Vi har tatt en prat med Tor for å høre mer om Landstrømsforum og elektrifisering av skipsfarten:

-Om Norge skal klare sine forpliktelser i henhold til Paris avtalen er vi også nødt til å gripe fatt i transportsektoren til havs. Det er denne næringen som har det største potensialet for å redusere utslippene av både miljø og klimagasser. I Norge har vi en betydelig transport- og næringsvirksomhet langs kysten. En elektrifisering av kystflåten vil derfor være en betydelig bidragsyter til at klimamålene for Norge kan oppnås innen 2030.

Det er ikke bare ut fra et klimahensyn elektrifisering gir store gevinster. HMS vil være en av de store vinnerne  ved en ren elektrisk – eller hybridløsning av fremdriftsmaskineriet på fartøy. Mannskapet vil merke markant forskjell når man bruker elektrisitet til driften ombord. Både redusert støy og ikke minst mindre utslipp av avgass vil gi et bedre arbeidsmiljø. Spesielt ved utførelse av arbeidsoppgaver under fiske ute på feltet og ved ulike arbeidsoppgaver ved oppdrettsmerden unngår en støy og eksos fra hovedmotoranlegg som må holdes i gang.

Foreløpig er førstegangs – investeringene noe høyere  ved installasjon av batteri – eller hybriddrift på nybygg av, for eksempel, egnede kategorier fiskefartøy. Imidlertid vil lavere driftskostnader ha gjort dette til et positivt regnestykke etter ganske få år. En elektrisk motor har for eksempel færre bevegelige deler som gjør at vedlikehold blir både enklere og billigere.

En betingelse for å ta i bruk batteridrift til fremdrift i fartøy langs kysten er at nok elektrisk kraft gjøres  tilgjengelig der man legger til kai. Å kartlegge behovet langs kysten er derfor helt nødvendig. Hvilke havner skal man prioritere og hvilken kapasitet er nødvendig på de ulike stedene? Land og hav må snakke sammen slik at man finner de løsningene som gagner flest mulig. Vi ser her for  oss at leverandørene (systemintegratorer) av batteridrift for fremdriftsanlegg  til båter må snakke sammen slik at vi får utviklet standarder som bransjen enes om. Uten standarder vil ikke rederne få den tryggheten og forutsigbarheten som vil gi elektrisitet bred utbredelse også i fartøysegmentet.

Vi er i gang med rekrutteringen av medlemmer Landstrømsforum, og ser for oss et bredt sammensatt forum. Det er naturlig å få med nettleverandører, utstyrsleverandører, rederiforeningene og sentrale personer innenfor næringene, men vil ikke begrense oss til dette. For oss er det viktig å få med de som kan bidra til å gjøre dette til en suksess avslutter Andersen. –

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024