Tilbake

Smarte nett = Elektro + IKT

Smarte nett, eller smart grid, er i NEKs smartgridforum definert som “et strømforsyningsnett som bruker datateknologi til automatisk å samle inn og agere basert på informasjon om adferd til produsenter og konsumenter”. Vi snakker om en modernisering av hele elnettet, alt fra de nye AMS-målerne til transformatorstasjonene i sentralnettet. Moderniseringen gir muligheter for mer automatisering og sanntidsovervåking, og gevinstene for samfunnet og den enkelte innbygger er en bedre utnyttelse av elnettet og de store investeringene som er foretatt.

IEC
IEC

I strategidokumentetet til NEKs smartgridforum kan en lese om behovet for standardiserte løsninger og hvilke gevinster som kan forventes når det smarte nettet blir realisert. Vi har tatt temperaturen på den pågående moderniseringen av det norske elnettet. Nedenfor beskrives noen av de nært forestående utbyggingene og sentrale elektrotekniske standarder.

AMS – nye strømmålere

1 .januar 2019 skal alle AMS-målerne være montert, og er samtidig startskuddet for å ta i bruk de nye målerne for automatisk avlesning av forbruk. Alle husstander vil få den nye måleren installert og beboerne slipper å lese av forbruket manuelt. Nå vil det bli enklere å følge med på eget forbruk fra time til time og utfra det vurdere tiltak for energisparing i egen bolig. Dette alene vil trolig ikke føre til de store endringene i forbruksmønsteret.

Hans Habbestad

Hans Habbestad

Så lenge strømprisene endres så lite fra time til time som i dag, vil ikke dette gi de store endringene i forbruksmønster sier fagsjef Hans Habbestad hos NEK

Det er en pågående diskusjon om hvorvidt og hvordan en ny prismodell eller tariffstruktur kan innføres. NVE fikk utarbeidet en konsulentrapport om innføring av effekttariffer i distribusjonsnettet i november 2016. Deretter ble det avholdt et diskusjonsmøte med bransjen der det ble opplyst at NVE vil utarbeide et forslag til nye effekttariffer i løpet av 2017. En effektprising kan gi den enkelte forbruker et økonomisk motiv til endret forbruksmønster. Med full tilgang til timeverdiene for eget forbruk og gjeldende strømpriser, så vil de fleste ha glede av tiltak som tidsstyring av varmtvannsberedere og annet effektkrevende utstyr i hjemmet.

Hva med NEKs rolle og bruk av standarder for AMS? I komité NK 13 finnes standardene som nettselskapene benytter for avlesning av kWh og andre måleverdier fra de nye målerne. Videre skrev NEK en utredning for NVE som anbefalte det tekniske grensesnittet for målerens HAN(Home Area Network)-port, der forbrukerne selv skal kunne følge med på forbruk og andre måleverdier. Se NVEs anbefalingsbrev til nettselskapene. Aktuelle standarder for bruk av HAN-porten er M-BUS, NS EN 13757-2, for det fysiske grensesnittet og NEK IEC 62056-7-5 for datautveksling. Ved bruk av NEK IEC 61850 for lokalkontroll, anbefales NEK IEC TS 61850-80-4 for mapping fra 62056.

Solcelleanlegg

NVE regulerer plusskundeordningen som gir alle som ønsker det anledning til å installere anlegg for strømproduksjon og tilkobling til sitt lokale elnett. Effektgrensen er på 100kW, noe som tilsvarer ca. 650 m2 solcellepanel med dagens teknologi. Nettselskapene stiller krav til installasjon av slike produksjonsanlegg, og dialog med netteier er derfor en forutsetning for å kunne starte opp. Enova har allerede i dag ordninger for tilskudd til anskaffelse og installasjon av solcelleanlegg. Så snart myndighetene beslutter en ny tariffstruktur som beskrevet over, vil gevinstene ved å ta i bruk solcelleanlegg bli større. Dersom man anskaffer et elektrisk energilagringssystem eller batterier i tillegg, samt elbil og lader har man tatt et stort skritt mot det grønne skiftet, sier fagsjef Habbestad i NEK.

Den siste biten som må på plass er selve energistyringssystemet som til enhver tid vil sørge for at produksjon, lagring, lading, forbruk, kjøp og salg gir eierne de ønskede gevinster.

Produkter og løsninger er i en rivende utvikling og det nødvendige standardiseringsarbeidet er i full gang.

  • NEK/NK 82 behandler krav til solcelleanlegg
  • NEK/NK 120 tar seg av elektriske energilagringssystem

Begge komiteene har behov for gode innspill og nye medlemmer.

Komité NEK/NK 8 definerer de overordnede kravene til integrasjon av mikrokraftanlegg med standarden NEK EN 50438.

Digitale nettstasjoner

Nettselskapene fordeler strømmen til forbrukerne via høyspent og lavspent fordelingsnett. Nettstasjonene er sentrale anlegg i fordelingsnettet og nye stasjoner i dag kan leveres som digitale nettstasjoner. Det betyr at all kommunikasjon mellom høyspentutstyr, vern og tavler utføres via en prosessbuss for signal og datautveksling. Gevinstene for nettselskapet er at de totale levetidskostnadene for de digitale nettstasjonene avtar og at sikkerheten ved arbeid i stasjonen øker. I tillegg kan all datautveksling i nettstasjonen gjøres ved bruk av standardserien NEK IEC 61850 som åpner for raskere tilgang til all informasjon som er tilgjengelig fra målere og sensorer i nettstasjonen. Driftssentralen kan utveksle informasjon med nettstasjonene ved bruk av samme standard, alternativt NEK IEC 60870-5-104 hvis den allerede er på plass, eller avhengig av nettselskapets behov.

Informasjonssikkerhet

Hva med informasjonssikkerheten i dette bildet? Vi har snakket med fagsjef Trond Salater i NEK som viser til ISO/IEC-komité JTC 1 SC 27 som utarbeider ISO/IEC 27000-serien. Den ligger til grunn for design og utvikling av sikre løsninger for aktuelle elektrotekniske produkter og løsninger. I Norge drives dette arbeidet i SN/K 171. Videre er det utviklet standardserier for industriautomatisering i komité NEK/NK 65 med NEK IEC 62443-serien og for kontroll og overvåking av elnettet i komité NEK/NK 57 med NEK IEC 62351-serien.

Trond Salater

Trond Salater

Dersom de anbefalte standardene benyttes og følges vil informasjonssikkerheten være svært godt ivaretatt

En utfordring kan likevel være at deler av systemene ikke er oppgradert eller utviklet i henhold til dagens standarder. Både leverandører og brukere av utstyr som er en del av det smarte nettet har ansvar for å følge gjeldende forskrifter og krav, avslutter Salater.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024