Tilbake

Bred enighet om innføring av alkolås

Oslo, 1. mars 2016 – «En ruspåvirket sjåfør kan gjøre ubotelig skade og innføring av alkolås er et effektivt virkemiddel for å forhindre dette», åpnet innleder og stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti på et fagseminar om alkolås den 5. februar 2016. NEK/NK BTTF 116-2 «Alkolås for motorkjøretøyer» var medarrangør.

Fagseminar alkolås 2016

Stortinget vedtok 2. juni 2015 enstemmig å be Regjeringen legge fram forslag om innføring av alkolås for busser og taxi i Norge. Som en oppfølging av dette vedtaket, ble det den 5. februar holdt et fagseminar om alkolås på Thon Hotell Opera i Oslo.

Transport- og kommunikasjonskomiteen med Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) i spissen, sammen med den norske normkomitéen for alkolås (NEK) inviterte partene i arbeidslivet, representanter for brukerne, myndigheter og relevante kjøpere av transporttjenester for å orientere om de internasjonale retningslinjene for bruk av alkolås i kommersiell persontransport. Målsetningen var å få signaler fra partene i arbeidslivet og fra Fylkeskommunene om hvordan bruk av alkolås kan innarbeides ved kollektivtransportanbud. Tilbakemeldingene var 100 % positive til lovpålagt krav om alkolås for busser og taxi fra alle foredragsholdere.

Bjarne Eikefjord (komiteleder NEK) ga en grundig innføring i de teknologiske sider ved alkolås og spesielt at alkolås basert på siste utgave av normene EN 50436 1 og 2 avgir særdeles sikre måleresultater under alle forhold. Videre om EN 50436-3, som angir hvordan beslutningstakere og brukere enklest kan ta alkolås i bruk som kvalitetssikringsverktøy innenfor forebyggende alkoholpolicy i virksomheter. EU-kommisjonen har varslet at de vil legge normserien EN 50436 til grunn ved fremtidige reguleringer og lovgivning.

Avdelingsdirektør Bodil Rønning Dreyer orienterte om Vegdirektoratets arbeid med innføringen av alkolås. De skal i løpet av høsten 2016 legge fram en rapport som skal ut på høring på Stortinget. I sitt arbeid inkluderer Vegdirektoratet alle berørte partene i transport- og arbeidslivet samtidig som det er viktig å involvere politiet. Status pr. februar 2016 er at Vegdirektoratet er i informasjons- og utredningsfasen. De har engasjert Oslo Economics for å synliggjøre kostnader, kost/nytte og kartlegge for smidig innføring. Arbeidet Vegdirektoratet legger ned er basert på Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sin veileder for samfunnsøkonomisk analyse. Veilederen består av en 8-punkt trinnvis gjennomføring som til slutt vil danne grunnlaget for en samlet vurdering og anbefalte tiltak.

Norsk Transportarbeiderforbund var representert ved Geir Kvam, som for øvrig også allerede har laget en veileder for de tillitsvalgte for hjelp ved drøftelser med ansatte som blir tatt for rusmisbruk. Han var også veldig tydelig på at alkolås er et velkomment tiltak, men at krav til en kvalitetsstandard på alkolåsen er vesentlig. «Høy grad av driftssikkerhet og nøyaktighet må være et grunnleggende krav dersom alkolåsen skal være troverdig», sa Geir Kvam. Geir Kvam avsluttet sitt innlegg med: «Norske sjåfører er edru på jobb, men én promillekjører ute på veien er én for mye.La oss stå sammen om å få alkolåsen inn som et kvalitetssikrings verktøy – for din sikkerhet».

Jon H. Stordrange, adm.dir. i NHO Transport, som er en bransje- og arbeidsgiverforening for norske transportselskaper med ca. 15.000 ansatte, støtter innføring av alkolås i Norge. Han uttalte: «Det handler om å luke ut sjåfører med kroniske problemer. I tillegg har alkolås en preventiv effekt».Stordrange slo samtidig fast at problemer med rus heldigvis ikke er et stort problem blant norske bussjåfører.

Lars Sandnes fra Vestfold kollektivtrafikk kunne fortelle at Vestfold fylke i dag har 90 busser i trafikk med alkolås og som starter hver dag. Han kunne også informere forsamlingen om at pr. 1.juli 2016 vil 180 av 210 busser ha installert alkolås i Vestfold.

Administrerende direktør Øystein Svendsen i Unibuss, som er en av de største aktørene i det norske bussmarkedet (både rute- og turbusser), kunne informere om at de har klare rutiner og har allerede gode erfaringer med alkolås. Han uttalte at: «Unibuss har hatt fokus på tur- og ekspressbussene sine, der alle nå har alkolås installert». Videre ønsker de å installere alkolås også i rutebusser fremover, uavhengig av om alkolås er satt som krav i anbudet. Svendsen kunne videre fortelle at Unibuss nå har alkolås i 174 av totalt 760 busser og at alle nye busser selskapet anskaffer i tiden fremover skal ha alkolås som standard utstyr. I 2015 gjennomførte Unibuss 1000 rusmiddeltester på sine sjåfører, hvor kun et fåtall fikk negativt utslag. Han avsluttet med å si følgende om deres erfaringer med alkolås: «Det har fungert bra og i tillegg har dette blitt positivt mottatt av sjåførene. Det viktigste for Unibuss er at teknologien er driftssikker og at man har gode rutiner».

Paneldebatt fagseminar alkolås

Fagseminaret ble avsluttet med en liten paneldebatt der punkter som overgangsordninger, hastighet på prosesser og andre spørsmål rundt lovgivning ble et selvsagt tema. Grøvan oppsummerte og avsluttet fagseminaret med å minne alle fremmøtte om at ved å installere alkolås, viser man at man tar trafikksikkerhet på alvor: «Alkolås handler om å redde liv!»

Kontakt:
NEK/NK, «Alkolås for motorkjøretøyer»  v/Bjarne Eikefjord

Mobil: 906 10 775 – epost:  bjaei@online.no

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023