Tilbake

Sertifisering mot standarder – forutsetning for global handel

Global handel med elektriske produkter og komponenter står for en stor del av den totale internasjonale utvekslingen av varer. Dette er bare mulig gjennom bruk av standarder og sertifisering. Da sikrer man at produktene kan brukes i alle land, det gir trygghet for brukere og prisene kan holdes lave på grunn av stordriftsfordeler. IECs sertifiseringssystemer gir prosesser som tester og godkjenner at produkter er produsert i henhold til relevante standarder.

3D print

Dersom man ser bort fra råvarer er elektriske produkter og komponenter den største varegruppen i internasjonal handel. Den store handelen hadde man ikke fått uten å bruke standarder for å utvikle og produsere produktene. Standardene gjør at varene fungerer på tvers av landegrensene og tilfredsstille de enkelte landenes lover og regler. For å dokumentere at produktene tilfredsstiller kravene i standardene blir de testet av sertifiseringsorganer.  Dersom man kommer gjennom nåløyet får man en samsvarserklæring som bevis på at produktet tilfredsstiller alle krav. Samtidig kan man også merke produktet slik at det er enklere og tryggere for forbruker å finne sertifiserte produkter. I Europa er det CE-merket som angir dette.

Sertifiseringssystemer

IEC eier og drifter fire internasjonale sertifiseringssystemer. De ulike sertifiseringssystemene tar for seg ulike grupper av produkter:

IECEE – elektroteknisk utstyr og komponenter

IECEX – eksplosjonsfarlige områder

IECRE – fornybar energi

IECQ – elektroniske komponenter

Norge og NEK er medlem av 2 av disse systemene, IECEE og IECQ.

Disse systemene styres fra IEC Conformity Assessment Board (CAB), som består av 15 innvalgte medlemmer.

-Et av medlemmene er Torbjørn Hofstad fra DSB i Norge. Trond Sollie, som representerer Nemko, er valgt som Alternate, et møtepliktig varamedlem. Dette viser den sterke posisjonen Norge har i CAB, som er bygd gjennom mange års medlemskap forteller Eirik Sollie, som er fagsjef i NEK.

CAB

IEC CAB spiller en sentral rolle i å fremme global standardisering og samsvarsvurdering innen elektroteknikk og elektronikk. CAB fungerer som et overvåkningsorgan og koordinerer aktiviteter knyttet til samsvarsvurdering. Dette inkluderer testing, inspeksjon og sertifisering av produkter og systemer.

CAB har normalt to hovedmøter pr. år hvor ett arrangert av IEC i Genève og ett i tilknytning til det årlige store IEC GM (General Meeting).

Hovedmomenter fra årets møte er:

  • Resultatene av et prosjekt for kartlegging av rollen internasjonale CA-tjenester har og kan ha for FNs 17 bærekraftsmål (SDGs)
  • Digital transformasjon innen både standardisering og CA-tjenester, og bruk av Smart standards.
    IEC har her nært samarbeid med de andre internasjonale standardiseringsorganisasjonene, primært ISO.
  • TIC Council presenterte overraskende resultater fra en markedsundersøkelse som viste at i Europa har sikkerheten av elektriske forbrukerprodukter vært synkende
  • De fire IEC CA-systems vokser på forskjellige områder, inklusive tjenester relatert til miljø og klima.

IECEE

Husholdningsapparater

Husholdningsprodukter omfattes av IECEE

IECEE er med på å lette internasjonal handel ved å etablere en enhetlig tilnærming til samsvarsvurdering for elektroteknisk utstyr og komponenter. Administrasjonen til IECEE forvalter og koordinerer sertifiseringsprogrammer, og fremmer gjensidig aksepterte testresultater og samsvarsvurderinger på tvers av medlemsland. Dette effektive systemet reduserer kostnadene og tiden det tar å få produkter på markedet.  Samtidig sikrer det at produktene  overholder internasjonale standarder for kvalitet og sikkerhet. IECEE bidrar dermed til å skape tillit til elektroteknisk utstyr på verdensbasis og fremmer samarbeid mellom ulike nasjonale sertifiseringsorganer for å håndtere de stadig mer komplekse utfordringene i dagens globaliserte marked. I Norge er det Nemko som er sertifiseringsorgan for IECEE.

-IECEE er det klart største sertifiseringssystemet i verden, og kanskje den viktigste årsaken til at elektriske produkter er har god tilgjengelighet og et prisnivå som er sammenlignbart med internasjonale. Dersom produsentene ikke baserte seg på internasjonale standarder, men særegne norske regler, vil utvalget vært smalere og prisene høyere, fortsetter Eirik Sollie.

IECEx

Arbeid i ex-områder

Arbeid i ex-områder

IECEx er et IEC sertifiseringssystem som fokuserer på utstyr som brukes i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser. Dette systemet legger vekt på å sikre at elektroteknisk utstyr oppfyller strenge standarder for å forhindre farlige situasjoner i områder der brennbare stoffer kan være til stede. IECEx gir et felles rammeverk for sertifisering og akseptansetesting, og sørger for gjensidig aksept av sertifikater på tvers av landegrenser. Dette bidrar til å lette internasjonal handel med slikt utstyr og gir trygghet for at det oppfyller høye sikkerhetsstandarder. IECEx spiller dermed en nøkkelrolle i å beskytte arbeidstakere og eiendom i industrier der risikoen for eksplosjoner er til stede. I Norge er det DNV som er sertifiseringsorgan for IECEx. I tillegg sertifiserer Exert Certification personell for arbeid i Ex-områder.

IECRE

 

Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

IECRE er et IEC sertifiseringssystem som fokuserer på sertifisering av utstyr innen fornybar energi. Dette systemet adresserer behovet for standardisering og sikkerhetsvurdering innen sektorer som solenergi, vindkraft, bølgekraft og andre former for fornybar energi. IECRE tilbyr et rammeverk for samsvarsvurdering og sertifisering av utstyr, og fremmer dermed pålitelighet, kvalitet og bærekraft innenfor fornybar energiproduksjon. Gjennom standardiserte prosesser for testing og sertifisering bidrar IECRE til å bygge tillit til fornybar energiteknologi, styrke global handel og stimulere til økt utbredelse av bærekraftige energiløsninger. Dette er avgjørende for å møte verdens økende energibehov på en miljøvennlig og effektiv måte. Per i dag er det ingen norske sertifiseringsorgan for IECRE, men produsenter kan bruke internasjonale sertifiseringsorgan.

IECQ

Transistoren feirer 70-års jubileum

Transistor

IECQ, er et IEC sertifiseringssystem som fokuserer på kvalitetsvurdering av elektroniske komponenter. Sertifiseringssystemet utvikler og vedlikeholder standarder for evaluering av kvalitet, pålitelighet og samsvar for elektroniske produkter og komponenter. Dette bidrar til å skape tillit i elektronikkbransjen ved å sikre at produkter oppfyller strenge kvalitetsstandarder gjennom en enhetlig prosess for vurdering og sertifisering. Ved å lette internasjonal handel med elektroniske komponenter gir IECQ et felles språk og referanse for industrien, noe som er avgjørende for å sikre at elektroniske systemer fungerer pålitelig og sikkert over hele verden. Gjennom sitt arbeid spiller IECQ en sentral rolle i å styrke kvaliteten og påliteligheten til elektroniske komponenter og fremme innovasjon og utvikling innen elektronikksektoren. Per i dag er det ingen norske sertifiseringsorgan for IECRE, men produsenter kan bruke internasjonale sertifiseringsorgan.

Les mer om IEC sine sertifiseringssystemer.