Tilbake

TC17 – High-voltage switchgear and controlgear

TC 17 er hovedkomiteen for høyspenningsbrytere og kontrollutstyr. Denne har to underkomiteer: TC 17A som arbeider med produktstandardene for bryterne og kontrollutstyret, mens TC 17C arbeider med sammenstillingen av slikt utsyr i en høyspenningstavle.

Formålet er å forberede internasjonale standarder vedrørende spesifikasjoner for høyspenningsbrytere og kontrollsystem med spenning over 1 kV AC eller over 1,5 kV likestrøm.

Komiteene hadde sitt hovedmøte i Tokyo 12, 13 og 14. november 2014, med anslagsvis 60 deltakere. Deltakelsen var dominert av europeiske land, USA, Kina og Japan. Det var også i dette møtet et relativt stort innslag av deltakere fra såkalt «Affiliated members».

TC 17 møte

Foto: Leif Aanensen

Spesielle trekk ved TC 17 og de tilhørende underkomiteene TC 17A og TC 17C

Arbeidsformen til hoved og underkomiteene var på ganske detaljert nivå. Lederne for de ulike arbeidsgruppene gikk gjennom fremdriften i arbeidsgruppene og status på ulike dokumenter. Videre fremla de avstemmings- og kommentarresultatene på de ulike dokumentene. Det var ofte et stort antall kommentarer på dokumentene. Alle kommentarer som ikke var akseptert av arbeidsgruppen ble fremlagt i plenum. Dette tok nærmere 70 % av tiden i komitemøtene.

Om standardene til komiteene

Standardene tar sikte på å skape en konstruksjon, både for utstyret og for sammenstillingen av disse, som er tilpasset driftsforholdene på ulike steder: Dette omfatter både miljømessige forhold, kortslutningsstrømmer, overspenninger, aldring med videre.

Effektiv utvikling av elektriske kraftsystemer er et viktig arbeidsområdet. Gode høyspenningstavler er viktig i pålitelige kraftsystemer, det er her sikkerhetsmekanismene, koblingsmulighetene og kontrollfunksjonene normalt er lokalisert.

Gassisolerte transmisjonssystemer (GIL) er utviklet i de senere årene for å erstatte linjer og kabler for svært høye overførings energier.

Betydning av TC 17 arbeid sett fra norsk side

Høyspenningstavler er viktige anleggskomponenter i høyspenningsanlegg. Det er her vern-, koblings- og kontrollutstyr er montert.

Høyspenningstavler har vid anvendelse hos netteierne, er også relevant for skips- og offshoremiljøet i Norge. Alle anlegg som opererer over 1000 V AC, eller 1500 V DC er avhengig av høyspenningstavler som er egnet for de plassgitte forholdene. Standardseriene til TC 17, med dens underkomiteer er helt naturlig utgangspunkt ved spesifisering av høyspenningstavler, sier fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023