Høringer

Tilknytninsskap

Tilknytninsskap

Leif Aanensen

NEK 399, nå på høring

Frist for denne er senest 21. september 2017.

Under utvikling av NEK-produkter vil det fra til tid annen være dokumenter som standarder, spesifikasjoner, samt rapporter som er ute på høring. Vi har den senere tid hatt følgende dokumenter for høring, NEK 405-10/NEK 405-3 elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy, DSB/NEK Elsikkerhetsprosjektet, NEK TS 606, NEK 405, NEK 399:2014,  NEK 400 og NEK 400 landbruk.

Liste med Patentdeklarasjoner mottatt av NEK. Mottakere av høringsforslag inviteres til å sende inn, med kommentarer, melding om relevante patentrettigheter som de er oppmerksomme på, og legge ved dokumentasjons-underlag.

NEK 399 – Tilknytningspunkt for el og ekom

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) inviterer til en åpen høring på forslag til revidert NEK 399. Denne normen omhandler grensesnitt mellom allment el- og ekomnett (strøm, tele, data og TV) mot tilsvarende nett i tilknyttede bygninger. Forslaget tar sikte på å erstatte eksisterende «NEK 399-1:2014 Tilknytningspunkt for el og ekom – boliger». Eksisterende norm har oppnådd betydelig utbredelse og har bidratt til ønsket forutsigbarhet mellom berørte parter.

Det foreliggende forslaget medfører en planlagt utvidelse av virkeområdet for NEK 399. Det nye utkastet omfatter alle typer bygninger som skal tilknyttes en lokal elnetteier og ekomnetteier. Selv om ordet «bygninger» er benyttet, dekker også NEK 399 andre typer tilknyttede installasjoner. Eksempel på det er idretts- og veilysanlegg, basestasjoner for ekom, tekniske anlegg med videre.

Det er en krevende oppgave å standardisere grensesnittet for el og ekom for et så bredt utvalg av konstruksjoner. Det har krevd et begrenset antall spesialvarianter av metodene som er skissert. Slike tilpasninger kan være kostnadsdrivende og man har derfor tilstrebet standardiserte metoder for flest mulig bruksområder.

Om NEKs rolle

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for el og ekom standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter de rundt 100 norske normkomiteers arbeid innen fagfeltet. Komiteene består av over 500 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale normer.

Motivasjon for å etablere NEK 399

De fleste bygninger vi ha behov for tilgang til strømforsyning og ekomtjenester. I overskuelig fremtid vil ledningsbundet strømforsyning og kommunikasjon være en viktig del av en bygnings infrastruktur. Av dette følger at det oppstår et grensesnitt mellom de som forvalter allment el- og ekomnett, og elanleggene og ekomnettene man finner i tilknyttede bygninger.

Selv om luftbåren kommunikasjon har vunnet terreng, synes satsingen på trådbundet kommunikasjon å være vedvarende. Den store endringen går på hvilken type systemer som bærer informasjonen. I de senere år bygges det stort sett fiberbaserte distribusjonssystemer. Mange nye bygninger settes likevel opp i områder som benytter annen teknologi, hvilket krever at et standardisert grensesnitt også støtter disse.

Når det gjelder strømforsyning beskriver NEK 399 metoder som dekker alt fra små bygninger til store bygningsmasser. Effektbehovet i bygningen vil påvirke utformingen av grensesnittet. Plassering av nettstasjon, hovedtavle og øvrige fordelinger kan også påvirke bygningsmessige forhold.

God teknisk og økonomisk koordinering av disse grensesnittene er motivasjonen for utviklingen av NEK 399. Komiteen har i sitt arbeid «gått opp løypen» for å sikre brukerne av normen en enklere vei til et kostnadsoptimalt grensesnitt, som samtidig ivaretar behov som er identifisert fra de ulike partene.

Et eksempel på et slik behov er likeverdig tilgang til grensesnittet. Det ligger i sakens natur at de ulike partene tidvis må ha tilgang til grensesnittet for å kunne utføre nødvendig ettersyn, vedlikehold og utskiftinger. Dette har vist seg krevende om grensesnitt plasseres inne i låst bygning hvor en av partene kontrollerer adgang. Infrastruktureierne har opplevd økende utfordringer med å få tilgang til grensesnittet i slike tilfeller, spesielt for bolig og fritidseiendom samt i bygninger hvor det på normale virkedager ikke oppholder seg mennesker.

Et annet eksempel på avklaringer som er gjort er forholdet til myndighetskravene. Tre sentrale myndigheter er representert i komiteen, mens andre er konsultert for avklaring ved behov. Disse avklaringene gjør at brukere av NEK 399 med rimelighet kan forvente at beskrevne metoder i normen ligger innenfor myndighetskravene.

Erfaringer med NEK 399-1:2014

NEK 399-1:2014 har allerede en vesentlig utbredelse og legges i hovedsak til grunn ved etablering av grensesnitt mot eneboliger, rekkehus, flermannsboliger og fritidsboliger. I større boligblokker, som har vesentlig lengre planhorisont, har imidlertid praksisen vært varierende.

Normen inneholder spesifikke krav til utforming av såkalte tilknytningsskap som brukes for eneboliger, rekkehus, fritidshus o.l. Kravene til føringsveier, etasjefordelere og sikringsskap i boligblokker er ikke like detaljerte. Komiteen har lagt til grunn av slike prosjekter involverer profesjonelle aktører fra alle interessentene og forventet at disse vil kunne klargjøre ytterlig detaljer i det enkelte prosjekt.

Det har kommet inn meldinger til komiteen om enkelte utfordringer med tilknytningsskap. Det er identifisert utfordringer med kondens, korrosjon, konflikter rundt plassering av tilknytningsskap og størrelse på tilknytningsskapet. Komiteen har tatt med seg disse tilbakemeldingene i revisjonsarbeidet og mener at disse temaene er adressert i foreliggende høringsutkast.

Om forslag til ny NEK 399:2017

Høringsinstansene bes notere seg utvidelsen av normens virkeområde. Dette er en vesentlig endring fra forrige utgave. I avsnittene som følger er det trukket frem enkelte elementer fra høringsutkastet, øvrige detaljer fremgår av høringsdokumentet.

Grensesnitt mot infrastruktureierne

Normen beskriver tre ulike løsninger for grensesnitt mot elnetteier:

 • Metode A: Bruk av tilknytningsskap for anlegg som forsynes opp til og med 125 A,
 • Metode B: For anlegg hvor forsyningen ligger mellom 125 A og 1.249 A, og
 • Metode C: For anlegg hvor forsyningen ligger fra og med 1.250 A

Hva gjelder grensesnitt mot ekomnetteier beskrives bruk av ekom-modulen i tilknytningsskap ved metode A, mens det ved bruk av metode B eller C beskrives bruk av såkalt «ENI» (Exchange Network Interface).

Koordinering mellom partene

Forslaget legger vekt på koordinering mellom partene i et byggeprosjekt, med tydeliggjøring av ansvar, eierforhold og krav til utveksling av informasjon.

Ved bruk av metode «C» forutsettes det at nettstasjon plasseres i bygningen den skal forsyne. For bygninger med så omfattende strømforsyning vil ekstern plassert nettstasjon være uhensiktsmessig. Det utløser imidlertid krav til bygningsmessige disposisjoner, som må formidles øvrig berørte disipliner i prosjektet.

Siden NEK 399 klart definerer rammer for de ulike metodene, bidrar det til økt forutsigbarhet. Krav kan dermed kommuniseres på et tidlig tidspunkt.

Standardiserte produkter/løsninger

Enkelte markedsaktører har etterlyst detaljer om hvordan normens krav mest praktisk kan realiseres i større bygninger. Et område hvor det har vært etterlyst mer detaljer er konstruksjon av de såkalte etasjefordelerne. Heller ikke i foreliggende forslag gir komiteen ytterlig føringer for utforming av disse. Begrunnelsen er at man vil unngå låse partene til metoder som senere kan vise seg uhensiktsmessige.

Etasjefordelere

I foreliggende forslag er det skrevet krav til etasjefordelere i boligbygg, men ikke i næringsbygg. En av hovedgrunnene er kravet til individuell måling av forbruk i boliger, behov for hensiktsmessig tilgang til HAN-grensesnittet, samt ønsket om å få til en strukturert kabling og redusere omfanget av kabel i bygget.

Høringsdokumentene

Høringsbrevet, høringsdokument og kommentarskjema vil også være tilgjengelig på følgende nettadresse: https://www.nek.no/aktuelt/horinger/. Denne linken kan om ønskelig brukes til å dele informasjon om høringen til andre interessenter. På samme sted vil man også finne informasjon om behandling av høringssvar og sluttresultatet, etter at høringsprosessen er sluttført.

NEK vil anta at sistnevnte informasjon vil være tilgjengelig i månedsskiftet oktober/november 2017, avhengig av hvor omfattende behandlingen av høringssvar i komiteen blir.

Høringsfrist

NEK ber om at alle kommentarer skrives inn på særskilt skjema som er utarbeidet til formålet, se vedlegg. Vær nøye med å fylle inn sidenummer, avsnitt, din kommentar og hvilke konkrete endringer som foreslås. Kommentarer som mangler beskrivelse av problemet og konkret forslag til hva som bør endres, tas ofte ikke til følge i den videre bearbeidingen.

NEK ber om at høringsinstansene meddeler sine kommentarer senest 21. september 2017. Kommentarene sendes inn via skjemaet under. Her vil du kunne opplaste kommentarskjemaet.

 Ja   Nei 

Fristen er nå gått ut!

Elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer høringsinstansene til å komme med synspunkter på to dokumenter som er utarbeidet av en av våre komiteer – NK 219. Begge høringsdokumentene inngår i NEK 405-serien som omhandler elkontroll i bolig og næringsbygninger, samt med det nye tilskuddet også fiske-, fangst- og lastefartøy. Elkontroll tilbys som tjenester i markedet og er et supplement til den offentlige kontrollen som utføres av det lokale eltilsyn (DLE).

Bakgrunnen for forslagene

NK 219 var i dialog med Landbrukets Brannvernkomite (LBK) for å drøfte mulighetene for å løfte en eksisterende kontrollordning for driftsbygninger inn i NEK 405-ordningen. Partene ble etter nærmere drøfting enig om at dette kunne oppnås ved at man utarbeidet et tillegg til NEK 405-3 (som omhandler elkontroll næringsbygninger generelt). Det foreliggende forslaget bygger følgelig på sistnevnte dokument, men gir detaljerte føringer om metode for slike kontroller. Hensikten er å sikre aktørene i landbruks- og veksthusnæringen et enhetlig og kvalitetssikret nivå på kontrollene.

Når det gjelder NEK 405-10 som omhandler elkontroll i fiske, fangst og lastefartøy, så kom det prosjektet i gang etter initiativ fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. De har hatt en eksisterende ordning med elkontroll mot mindre fartøy som man ønsker å erstatte med en ny ordning under NEK 405. NK 219 sluttet seg til initiativet og har utarbeidet et forslag til ny norm. Organiseringen av sistnevnte ordning vil tuftes på de samme prinsipper og ordninger som allerede eksisterer i NEK 405-regimet.

Om NEKs rolle

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for el- og ekom-standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter de rundt 100 norske komiteenes arbeid innen fagområdet. Komiteene består av mer enn 500 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale normer/standarder.

Om NK 219

Komiteen forvalter normene i NEK 405-serien som omhandler elektrotermografering og elkontroll. Komiteen har bred representasjon, blant annet fra myndighetene, kontrollforetak, forsikringsaktører, bransjeforeninger og sertifiseringsorganene.

Om normserien NEK 405 generelt

En betydelig andel av bygningsbrannene i Norge er forårsaket av feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Eier er pliktig til å føre ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget og sørge for korrekt bruk av elektrisk utstyr. Vedlikeholdsplikten bør også innbefatte profesjonell kontroll av det elektriske anlegg, slik at eventuelle feil på anlegget oppdages før alvorlige hendelser oppstår.

Utbedring av påpekte feil vil redusere risiko for brann og andre uønskede hendelser. For elektriske anlegg om bord på havgående fartøy vil funksjonsdyktigheten til det elektriske anlegget kunne være avgjørende for sikkerheten om bord. I mange tilfeller er de elektriske anleggene direkte involvert i fremdrift og styring av fartøyet. Det setter sitt preg på det fremlagte forslaget til NEK 405-10.

NEK 405 stiller krav til kontrollforetak og til elkontrolløren. Gjennomføring av kontroll etter NEK 405 forutsetter at elkontrolløren har avlagt relevant eksamen. Gjennomføring av eksamen og utstedelse av eksamensbevis eller sertifikat håndteres av sertifiseringsorgan, som er NEMKO og DNV GL.

Høringsdokumentene

Høringsbrevet, høringsdokumentene og kommentarskjema vil også være tilgjengelig på følgende nettadresse: https://www.nek.no/aktuelt/horinger/. Denne linken kan brukes til å dele informasjon om høringen til øvrige interessenter man mener kan ha interesse av høringen. På samme sted vil man også finne informasjon om behandling av høringssvar og sluttresultatet etter at høringsprosessen er sluttført.

NEK vil anta at sistnevnte informasjon vil være tilgjengelig i august 2017, avhengig av hvor omfattende behandlingen av høringssvar i komiteen blir.

Høringsfrist

NEK ber om at alle kommentarer skrives inn på skjemaet som er utarbeidet til formålet. I den grad man ønsker å leverer synspunkter på begge utkastene, bes det om at dette gjøres i separate skjema. Vær nøye med å fylle inn sidenummer, avsnitt, din kommentar og hvilke konkrete endringer som foreslås. Kommentarer som mangler forslag til endring har mindre sannsynlighet for å bli tatt til følge av komiteen.

NEK ber om at høringsinstansene meddeler sine kommentarer senest 30. juni 2017. Lengde på høringsperiode er fastsatt etter råd fra komite NK 219. Alle kommentarer kan sendes til lta@nek.no.

 

DSB/NEK Elsikkerhetsprosjektet – Høring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) besluttet ved årsskiftet å sette i gang et felles prosjekt som skal beskrive utfordringsbildet for elsikkerhet på kort, mellomlang og lang sikt.

DSB som nasjonal elsikkerhetsmyndighet, og NEK er de to organisasjonene som i første rekke legger rammene for elsikkerhetsarbeidet i Norge.Hensikten med prosjektet er fra DSBs side å skaffe et best mulig grunnlag for utforming og valg av virkemidler (regelverk, informasjon, kontroll og sanksjon) for å ivareta elsikkerheten i et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. NEKs mål med prosjektet er tilsvarende å skaffe et best grunnlag for utvikling av en god strategi i det elektrotekniske normarbeidet innenfor området.

Prosjektet skal levere sin første utredning, som nå sendes ut til åpen høring, innen 1. juli 2016.

Om høringen

Prosjektet sender ikke et ferdig konsept ut på høring. De stramme tidsrammene gir ikke rom for komplett ferdigstillelse innen 25. mai 2016. Det vil pågå arbeider parallelt med høringen, frem til høringsfristen. Prosjektet har imidlertid tilstrebet å gi høringsinstansene best mulig underlag for å komme med konstruktiv kritikk på hvordan man tilnærmer seg utfordringsbildet, både analytisk og metodisk. Videre prøver man å synliggjøre hvilke prioriteringer som legges til grunn for denne første utredningen, hvor dypt man går ned i materien, drøftelser rundt bruk av virkemidler, vekting av ulike momenter med videre. Det er altså ikke innholdet alene, men også hvordan man vurderer informasjon det ønskes tilbakemeldinger på.
Prosjektet mener at høringsdokumentet bør gi tilfredsstillende grunnlag for å utforme konstruktive høringssvar.

Prosjektets referansegruppe

Den 12. februar ble det sendte ut en åpen invitasjon til 54 virksomheter om å delta i referansegruppe for prosjektet. I skrivende stund teller referansegruppen 31 medlemmer fra i alt 22 virksomheter. Gruppen hadde sitt første møte den 13. april 2016, hvor det ble gitt nyttige innspill til prosjektet. Referansegruppen vil ha sitt neste møte, som også vil være et høringsmøte den 7. juni 2016.

Utstrakt dialog

Prosjektet har hatt utstrakt dialog med anerkjente kompetansemiljøer. Disse har gitt meget nyttige bidrag til utredningen. Videre har prosjektet hatt kontakter mot NEKs komitestruktur, et arbeid som også vil fortsette i høringsperioden.

Fundamentet for utredningen

Utredningen bygger på to underliggende lag:
• Lag 1, som inneholder et dokumentbibliotek, spesielt relevante tilsynsrapporter, referater fra dialogmøter, telefonkonferanser, referansegruppe og styringsgruppe.
• Lag 2, som inneholder sektor- og temaanalyser

Dokumenter i lag 1 og lag 2 er ikke gjenstand for åpen høring. Arbeid med og supplering av materiale i disse to lagene vil minst pågå frem til den formelle overleveringen av utredningen. Nye og viktige funn vil i likhet med innspill som kommer i høringen påvirke innholdet i den ferdige utredningen som vil tilhøre lag 3. Det vises til selve utredningen for nærmere redegjørelse om metodikk.

Høringsdokumenter

Det henstilles sterkt om at alle høringsinstansene benytter skjemaet, da alle høringssvar skal sammenstilles for behandling etter høringsfristen. Bruk av skjemaet sikrer samtidig at det gis tilstrekkelig informasjon om hvilket punkt kommentaren gjelder, hva som er utfordringen og hvilken endring høringsinstansen foreslår.
Høringsinstansene står fritt til å dele informasjon om høringen til andre relevante aktører.

Høringsdokument     Kommentarskjema    Høringsbrev

Høringsmøte 7. juni 2016

Det vil som nevnt bli avhold kombinert referansegruppe- og høringsmøte:
DSB, Rambergveien 9, 3115 Tønsberg – den 7. juni 2016. Møtet vil ha oppstart klokken 11:00 og vi tar sikte på å holde på til senest klokken 15:00.

Referansegruppen får egen invitasjon i Outlook. Alle øvrige høringsinstanser som ønsker det kan delta på møtet for å drøfte uklarheter, stille spørsmål om høringsdokumentet og eventuelt gi sine innspill. Dersom virksomheten ikke er en del av referansegruppen, bes det om at det sendes ønske om å delta innen 3. juni 2016 til lta@nek.no.

Høringsfrist

Alle høringssvar bes formidlet i elektronisk form senest innen 17. juni 2016. Høringssvarene bes sendt til lta@nek.no. Det gjøres oppmerksom på at høringssvarene kan gjøre offentlig på prosjekteiernes hjemmesider

NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner – Høring

Høringsfrist er gått ut!

Behandlingen av høringssvar

NK 64 behandlet alle høringssvar som kom inn innen fristens utløp. Kommentarene er satt opp i skjema – og komiteens vurdering og beslutning fremgår i skjemaet. Dette gjelder bestemmelsene

Det ble ikke mottatt kommentarer til andre bestemmelser – og disse har derfor ikke blitt behandlet i komiteen. I slike tilfeller vil høringsdokumentet videreføres uendret.»

Høring – NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, som forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, viser til normsamlingen NEK 400 som en metode for å oppfylle forskriftens krav til elsikkerhet. Henvisningen ble første gang foretatt i 1998 og er siden opprettholdt. Normsamlingen har hatt en revisjonssyklus på fire år for å fange opp endringer i underlaget til normsamlingen.  Tidligere utgaver ble publisert i 1998, 2002, 2006 og siste utgave er gjeldende fra 2010. Normsamlingen vil etter planen foreligge i ny utgave i løpet av juni 2014.

Høringssvar

Det er nå kommet inn følgende høringssvar innen fristen:

Om normsamlingen NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner

«NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner» er en viktig normsamling for elektrobransjen. Det anslås at samlingen årlig danner rammer for leveranser i størrelsesorden 20 milliarder kroner. Normsamlingen har et høyt antall brukere og legges til grunn for opplæringstiltak, prosjektering og gjennomføring av nær alle elektriske lavspenningsinstallasjoner i Norge.

Normsamlingen er basert på i overkant av 40 internasjonale normer med opprinnelse fra IEC og CENELEC, og som er fastsatt i Norge av NEK. Et unntak fra denne regelen er del 8 i normsamlingen. Denne delen forvaltes av den nasjonale normkomiteen NK 64 – elektriske bygningsinstallasjoner, og er et supplement til de internasjonale normene på områder hvor komiteen har vurdert disse som mangelfulle eller fraværende.

De internasjonale normene har allerede gjennomgått en internasjonal høring, i Norge ved behandling, bearbeidelse og innspill fra normkomite NK 64. Komiteen er bredt sammensatt med representanter for offentlige myndigheter, bransjeorganisasjoner og næringslivet. Normene er fastsatt av IEC og/eller CENELEC og er gjort til norske normer i tråd med NEKs retningslinjer. De nevnte dokumentene inngår dermed ikke i denne offentlige høringen.

NEK inviterer imidlertid til synspunkter på forslag til revidert del 8 i ovennevnte normsamling. Delnormene i del 8 gir tilleggskrav for nærmere bestemte installasjoner. Disse er:

NEK antar at sistnevnte delnorm – 823 – Elektriske installasjoner i bolig, vil ha størst allmenn interesse. De øvrige delnormene vil trolig være mest interessant for virksomheter som har oppdrag i eller eier slike installasjoner.

NEK vil også legge delnorm 722 – Forsyning av elektrisk kjøretøy – ut til høring da denne delnormen inneholder en del spesifikke norske krav.

Det gjøres oppmerksom på at delnorm 815 – Elektrolyseanlegg – vil underlegges særskilt drøfting med industri som berøres spesielt av denne delnormen. Mindre justeringer i forhold til utsendte høringsversjonen kan derfor bli aktuelt. NEK vil sørge for at slike justeringer blir meddelt på denne høringssiden, senest en måned før utløpet av høringsfristen.

Bakgrunn og begrunnelse for forslaget

Revisjonen kom i stand etter innstilling fra NEKs sekretariat og vedtak i normkomite NK 64 av 14. juni 2012. Alle delene i NEK 400 har vært eller vil bli vurdert av normkomiteen. Komiteen er faglig ansvarlig for at innholdet i normsamlingen er i overensstemmelse med de internasjonale normene, eventuelt at det fremgår med tydelig markering hvor norsk praksis avviker fra denne. Videre har den norske komiteen anledning til å gi veiledninger. Sistnevnte er spesielt relevant i de tilfeller den originale teksten er uklar, eller at det er beskrevet metoder eller løsninger som i vesentlig grad avviker fra norsk praksis.

MotivasjonKomiteen fremholder i sin beslutning at det har skjedd signifikante endringer i underlaget for normsamlingen. Dette gjelder særlig del 7 – spesielle installasjoner, men det er også foretatt en del justeringer i øvrige deler.

NEK observert ved sin gjennomgang endringer eller planlagte endringer i følgende dokumenter:

 • NEK 400-5-54 Valg om montasje av elektrisk utstyr – Jordingssystemer
 • NEK 400-5-55 Valg om montasje av elektrisk utstyr – annet utstyr
 • NEK 400-7-702 Svømmebassenger og andre basseng
 • NEK 400-7-714 Utendørs belysningsanlegg
 • NEK 400-7-715 Belysningsanlegg med ekstra lav spenning
 • NEK 400-7-722 Lading av elbil
 • NEK 400-7-753 Varmekabler og tildekkede varmesystemer

Med endringer forstås endringer i IEC-dokumentet eller justering i harmoniseringsdokumenter vedrørende omtalte dokument.

NEK vil fremheve betydningen av oppdaterte normsamlinger som inkorporerer endringer i de internasjonale dokumentene de fire siste år. Videre mener NEK det er viktig å opprettholde forutsigbarheten med hensyn til når en ny samling kan forventes å komme på markedet. Til sist vil NEK legge til at revisjonen også gjøres av hensyn til regelverksforvalter (DSB) på området, ved at de kan føle trygghet om at henvisninger i regelverket er rettet mot oppdaterte normer.

Virkeområde

NEK 400 får anvendelse for alle landbaserte elektriske lavspenningsinstallasjoner, fra industrianlegg, sykehus, skoler, næringsbygg, boligbygg til spesielle installasjoner som batteriinstallasjoner og kullgruver. I praksis følger den det samme virkeområdet som fastsatt i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Grenseflate mot andre normsamlinger

NEK 400 gir foretrukket løsning ved utførelse av elektriske lavspenningsinstallasjoner. Normsamlingen danner sammen med andre dokumenter grunnlag for en helhetlig prosjektering og installasjon av el- og ekominstallasjoner i bygninger. NEK vil spesielt trekke frem følgende andre dokumenter:

Utover ovennevnte eksisterer mange produktnormer som er relevante i forhold til aktuelle produkter og for installasjonsmateriell.

Forholdet til myndighetene

De to sentrale myndighetene på området, henholdsvis Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Post- og teletilsynet (PT) har deltatt med representanter i normkomite NK 64. NEK mener at foreliggende utkast møter de krav som forskrift om elektriske lavspenningsanlegg definerer.

Høringsdokumentet

NEK har opprettet denne nettsiden hvor høringsdokumentet og de øvrige relevante dokumentene er samlet. Høringsdokumentene omfatter:

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringssvar

NEK henstiller til høringsinstansene om å svare elektronisk, enten via e-post (nek@nek.no) eller via forenklet elektronisk besvarelse. Dette vil gjøre den påfølgende behandling av kommentarene enklere.

Det bes om at høringssvar foreligger senest 13. desember 2013.

Det gjøres oppmerksom på at NEK forbeholder seg retten til å publisere mottatte høringssvar.

NEK 405 – kontroll med elektriske anlegg – Begrenset høring

Høringsfrist er gått ut!

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr regulerer kvalifikasjonskrav for den som skal utføre elkontroll på andres elektriske anlegg (§ 9). Forskriften forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvordan slike kontroller skal gjennomføres og med hvilket innhold, sier imidlertid forskriften ikke noe om. Eier av elektriske anlegg stilles dermed ovenfor en utfordring – hvordan spesifisere en slik leveranse. Det er imidlertid kjernen i NEK 405-serien.

Normserien ble første gang utgitt i perioden 2008-2011. Allerede i 2012 ble NEK 405-1 om elektrotermografi utgitt i andre versjon. NEK 405-2, NEK 405-3 og NEK 405-4 har imidlertid vært gjenstand for mye diskusjon og har vært omstridt i deler av elektrobransjen. Primært har uenigheten omhandlet kravet til sertifisering. NEK har sammen med komiteen lagt ned mye innsats for å få til en revidert utgave som partene kan enes om og som er mindre konfliktfylt. Komite NK 219, som forvalter NEK 405-serien, kom etter en lang tids prosess frem til omforente prinsipper for den reviderte serien:

«Med full tilslutning fattet komiteen følgende beslutning

 • Det skal være en felles eksamen, arrangert av akkreditert virksomhet.
 • Kandidater som skal foreta kontroll iht. NEK 405-seieren må avlegge en slik eksamen.
 • Ved bestått eksamen utstedes et eksamensbevis.
 • Eksamensbeviset kan brukes som dokumentasjon av kompetanse ovenfor sertifiseringsorgan – om sertifisering er ønskelig.
 • Eksamensbeviset er gyldig i fem år.»

Vedtaket innebærer at etter bestått eksamen og mottatt eksamensbevis anses elkontrolløren kvalifisert til å foreta kontroll i henhold til NEK 405. Virksomheter som ønsker det kan på bakgrunn av bestått prøve velge å sertifisere elkontrolløren. En slik sertifisering kan være et ønske eller krav fra enkelte kunder.

Om NEKs rolle

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for el- og ekom-standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter de rundt 100 norske normkomiteers arbeid innen fagfeltet. Komiteene består av nærmere 500 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning, hvorav enkelte deltar i flere komiteer. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale normer/standarder.

Det globale standardiseringsarbeidet skjer i henholdsvis ISO, IEC og ITU. Europeiske tilpasninger og utvikling av europanormer skjer tilsvarende gjennom de europeiske søsterorganisasjoner CEN, CENELEC og ETSI. NEK er det norske medlemmet i henholdsvis IEC og CENELEC.

Om normserien NEK 405 – Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell

En betydelig andel av bygningsbrannene i Norge er forårsaket av feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Eier er pliktig til å vedlikeholde det elektriske anlegget og sørge for korrekt bruk av elektrisk utstyr. Dersom eier supplerer sin vedlikeholdsplikt til også å omfatte profesjonell kontroll av det elektriske anlegg, vil eventuelle feil på anlegget kunne oppdages tidlig. Utbedring av påpekte feil vil redusere risiko for brann.

I forbindelse med en profesjonell kontroll vil eier orienteres om farer ved elektrisitet og dermed også forebygge feil bruk av elektrisk utstyr. Bruk av et inspeksjonsorgan med kvalifisert personell sikrer en kontroll av god kvalitet.

Kontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner kan ha flere formål. Eksempler på slike kan være tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll av nye elektriske installasjoner, leveransekontroll på vegne av byggherrer, brannforebyggende el-kontroll bolig på vegne av kunde og forsikringsselskap med videre.

Kontroll av elektriske installasjoner som en tjeneste i markedet må ikke forveksles med den lovpålagte myndighetskontrollen som utføres av Det lokale eltilsyn (DLE).

Bakgrunn og begrunnelse for forslaget

Ved fastsettelse av første utgaven av NEK 405-serien var det uklart hvilke kvalifikasjonskrav som ville legges inn i kvalifikasjonsforskriften for virksomheter og personell som skal gjennomføre kontroll av elanlegg. Ved fastsettelse av første utgaven stilte derfor NEKs styre som forutsetning at normserien skulle revideres når nye kvalifikasjonskrav var på plass. Den nye kvalifikasjonsforskriften trådde i kraft 1. juli 2013. Utover det var det som nevnt viktig, både for NEK og for komiteen, å arbeide for en normserie som er mindre kontroversiell. Til sist kommer kravet til vedlikehold av normer som en viktig faktor.

Høringsdokumentene

Følgende dokumenter er nå til høring. Link til aktuelle dokumenter er lagt i teksten:

NEK ber høringsinstansene vurdere de nye forslagene i lys av de omforente prinsippene komiteen har kommet frem til og som har fått tilslutning fra alle komiteens medlemmer.

Kort om endringene

Endringene som er gjort er begrensede. I all hovedsak er endringene til gunst for virksomhetene og deres kunder ved at det gis valgfrihet i forhold til spørsmålet om sertifisering. Gyldighetstid for eksamensbevis er stadfestet til fem år. Videre er dokumentene avstemt mot den reviderte kvalifikasjonsforskriften og er «strammet opp» rent språklig.

Høringssvar

NEK har i samråd med komiteen kommet frem til at seks ukers høringsfrist synes tilstrekkelig ved en slik begrenset revisjonen.

NEK henstiller til høringsinstansene om å svare elektronisk via e-post (nek@nek.no). Dette vil gjøre den påfølgende behandling av kommentarene enklere. Vi ber også om at høringsinstansene er tydelig på hvilket deldokument det ønskes endring i, hvor i dokumentet endringen ønskes (referanse til kapittel og avsnitt) og hva som er foreslått endring.

Det bes om at høringssvar foreligger senest 12. mars 2014.

Det gjøres oppmerksom på at NEK forbeholder seg retten til å publisere mottatte høringssvar.

Inquiry for: NEK TS 606 – Cables for offshore installations halogen-free and/or mud resistant

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) submits DRAFT NEK TS 606 Ed. 5.0 to inquiry. Technical experts from relevant interest groups are invited to give their comments to the draft.

This specification covers the basic requirements for halogen free and/or mud resistant low and high voltage power, control, lighting, instrumentation, and telecommunication, optical fibre cables, Hydro Carbon Fire resistant (HCF) cables and Jet Fire (JF) resistant cables.

Background and justification

IEC standards lack relevant requirements for cables for offshore installations. There is a demand from the offshore-industry for NEK TS 606. The national committee of Norway aims to integrate the requirements of this specification into relevant IEC standards but this work takes time and is dependent on consensus among member countries. Until integration with IEC is complete NEK TS 606 will continue to be revised according to industry demand.

Inquiry documents

Please download the draft NEK TS 606 on the download-link

Revision

The 5th edition cancels and replaces the 4th edition published 2009-05 and constitutes a technical revision.

Comments on draft:

All comments shall be given by using the attached commenting form. Download the commenting form from the download link. All comments shall be submitted to arild.roed@nek.no within 2015-08-31