Høringer

Tilknytninsskap

Tilknytninsskap

Leif Aanensen

Høringer på NEK-produkter

Under utvikling av NEK-produkter vil det fra til tid annen være dokumenter som standarder, spesifikasjoner, samt rapporter som er ute på høring. Vi har den senere tid hatt følgende dokumenter for høring, NEK 405-10/NEK 405-3 elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy, NEK 399, DSB/NEK Elsikkerhetsprosjektet, NEK TS 606, NEK 405, NEK 400 landbruk, samt AMS – HAN Personvern.

Meld deg på vår høringsliste, og få informasjon om nye høringer.

Liste med Patentdeklarasjoner mottatt av NEK. Mottakere av høringsforslag inviteres til å sende inn, med kommentarer, melding om relevante patentrettigheter som de er oppmerksomme på, og legge ved dokumentasjons-underlag.

Høring – Revidert normserie NEK 405 Elkontroll

Høringsfrist: NB! Pga den ekstraordinære situasjonen rundt corona-viruset har NEK besluttet å utvide fristen for høringen til 1. mai.

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer høringsinstansene til å komme med innspill til utkast til reviderte delnormer i 405-serien. Utkastet er utarbeidet av en av våre komiteer – NK 219. NEK 405-delnorm 1 til 4 omhandler elektrotermografering, brannforebyggende elkontroll bolig, elkontroll næring og krav til sertifiserte kontrollforetak. Elkontroll og eltakst tilbys som tjenester i markedet og er et supplement til den offentlige kontrollen som utføres av det lokale eltilsyn (DLE).

Bakgrunnen for forslaget

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetningen er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Hvor sterkt disse faktorene slår inn varierer. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger. En elkontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og elektriske utstyret. Det gir eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere behov for tiltak.

Revisjonsarbeidet startet opp i desember 2018 og foregikk gjennom hele fjoråret. Blant de mange endringer vil vi trekke frem at kompetansekravene er ytterligere tilpasset DSBs gjeldende forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, samt at grensesnittet mellom forskriftsverket og normserien er tydeligere.

Komiteen foreslår også enkelte strukturelle endringer for å gjøre kravene mer tilgjengelig, samt for å gjøre normserien enklere å lese og finne frem i. “Likelydende” krav finnes nå i de samme kapitlene i de ulike delnormene. Kravene til kontrollforetak nå samlet i delnorm 4 og kravene til sertifiserte og godkjente foretak er også samordnet og harmonisert.

Om normserien NEK 405 generelt

En betydelig andel av bygningsbrannene i Norge er forårsaket av feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Eier er pliktig til å føre ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget og sørge for korrekt bruk av elektrisk utstyr. Vedlikeholdsplikten bør også innbefatte profesjonell kontroll av det elektriske anlegget, slik at eventuelle feil på anlegget oppdages før alvorlige hendelser oppstår.

Utbedring av påpekte feil vil redusere risiko for brann og andre uønskede hendelser. For elektriske anlegg om bord på havgående fartøy vil funksjonsdyktigheten til det elektriske anlegget kunne være avgjørende for sikkerheten om bord.
NEK 405 stiller krav til kontrollforetak og til elkontrolløren. Gjennomføring av kontroll etter NEK 405 forutsetter at elkontrolløren har avlagt relevant eksamen. Gjennomføring av eksamen og utstedelse av eksamensbevis eller sertifikat håndteres av sertifiseringsorgan, som er NEMKO og DNV GL.

Om NEKs rolle

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for el- og ekom-standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter de rundt 100 norske komiteenes arbeid innen fagområdet. Komiteene består av mer enn 650 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale normer/standarder.

Om NK 219

Komiteen forvalter normene i NEK 405-serien som omhandler elektrotermografering, elkontroll og eltakst. Komiteen har bred representasjon, blant annet fra myndighetene, kontrollforetak, forsikringsaktører, bransjeforeninger og sertifiseringsorganene.

Høringsdokumentene

Følgende normer er revidert:
• NEK 405-1:2012+AC:2014 – Elektrotermografi – Krav til personell og sertifiseringsordning.
• NEK 405-2:2014 – Del 2-1 – Brannforebyggende elkontroll bolig – krav til personell, eksamensbevis, og organisering av sertifiseringsordning. Del 2-2 – Brannforebyggende elkontroll bolig – krav til utførelse og krav til kontrollforetak.
• NEK 405-3:2014, versjon 2:2017 – Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – næring – krav til personell, sertifiseringsordning og metode.
• NEK 405-4:2014 – Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr – krav til sertifiserte kontrollforetak.

Nye revidert normer på høring, se vedlegg:
NEK405-1:2020 Elektrotermografi – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk (erstatter NEK 405-1:2012+AC:2014).
NEK405-2:2020 Brannforebyggende elkontroll bolig – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk (erstatter NEK 405-2:2014 – Del 2-1 og NEK 405-2:2014 – Del 2-2 (krav til metodikk og rapportering)
NEK405-3:2020 Elkontroll næring – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk (erstatter NEK 405-3:2014, versjon 2:2017)
NEK405-4:2020 Elkontroll – krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak (erstatter NEK 405-2:2014 – Del 2-2 (krav til foretak) og NEK 405-4:2014)

Høringsfrist

NEK ber om at alle kommentarer skrives inn på skjemaet som er utarbeidet til formålet. Vær nøye med å fylle inn linjenummer, sidenummer, avsnitt, deres kommentar og hvilke konkrete endringer som foreslås. Kommentarer som mangler forslag til endring har mindre sannsynlighet for å bli tatt til følge av komiteen.

NEK ber om at høringsinstansene meddeler sine kommentarer senest 1. mai 2020. Alle kommentarer kan sendes til espen.masvik@nek.no.

Høring på CEN og CENELEC Strategy 2030

På denne siden finner du utkast til “CEN- og CENELEC-strategi 2030”. CEN og CENELEC er de europeiske standardiseringsorganisasjonene innen tilsvarende arbeidsområde som Standard Norge og NEK.  

NEK inviterer høringsinstansene til å komme med innspill til utkastet. For å gjøre det enkelt å gi innspill, har vi utarbeidet en elektronisk spørreundersøkelse. Basert på svarene i denne vil NEK videreformidle synspunktene.

Du finner link til undersøkelsen her.

Eventuelle utfyllende synspunkter og kommentarer kan legges inn i kommentarskjemaet du finner ved å trykke på den andre knappen på høyre side. Utfylt kommentarskjema sendes på e-post til Arild Kjærnli.

Fristen for å gi innspill er innen 27. februar 2020.

Frist er gått ut!

Høring på NEK 591:2019

Flammehemmede, halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V.

Forside på NEK 591 2018

NEK/NK 20 har revidert NEK 591:2012 Flammehemmede, halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V.

De nye brannkravene til kabler under CPR/Byggevareforordningen i Europa, gjeldende fra 1. juli 2017, er inkludert.

I revisjonsperioden har Ivar Granheim vært komiteleder i NEK/NK 20. Aktuell fagsjef i NEK har vært Arild Røed.

Høringsfrist

2019-01-31

Bakgrunn

NEK 591 er utarbeidet for å kunne spesifisere kabler som er egnet for norske forhold samtidig som kabelegenskaper for ulik bruk er ivaretatt. Alle kablene er «Halogen-frie», som ved en eventuell brann avgir lite røyk og irriterende avgasser.

Revision

Denne norske elektrotekniske normen er utarbeidet av normkomité NEK/NK 20 og erstatter NEK 591 Utgave 2, publisert i 2012. Denne utgaven utgjør en teknisk revisjon i tillegg til oppdatering av språk og format.

Innspill og høringsdokument

Alle innspill skal sendes inn på kommentarskjema til fagsjef Arild Røed arild.roed@nek.no

Fristen er gått ut!

Høring – Ny norm NEK405-20
«Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst)»

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer høringsinstansene til å komme med synspunkter på forslag til ny delnorm i 405-serien. Forslaget er utarbeidet av en av våre komiteer – NK 219. Dokumentet inngår i NEK 405-serien som omhandler elkontroll, og med dette forslaget også eltakst, i bolig og næringsbygninger, samt fiske-, fangst- og lastefartøy. Elkontroll og eltakst tilbys som tjenester i markedet og er et supplement til den offentlige kontrollen som utføres av det lokale eltilsyn (DLE).

Bakgrunnen for forslaget

Elektriske anlegg kan bli skadet ved bygningsbranner, overspenninger, vannskader og lignende. Gjennomgang av elektrisk anlegg og utstyr etter en skade og vurdering av grensesnittet mellom skadet og ikke skadet utstyr krever god kompetanse og erfaring. Videre etterspørres riktige erstatningsutbetalinger fra både skadelidt og forsikringsselskap. Her vil eltakstpersonellets objektivitet som nøytral tredjepart, kompetanse og innsats være et svært viktig bidrag.

Tjenesten omfatter følgende tre hovedkategorier:

 • Skadetakst – for eksempel på oppdrag fra forsikringsbransjen å avdekke samt registrere skade, skadeårsak og skadeomfang etter hendelser som overspenning, vannlekkasje, brann og lignende i bygninger. En skadetakst vil gjerne inneholde både bygningsskader og skader på elektrisk utstyr som ikke er en del av bygningen (løsøre). Oppdragene vil også gjerne inneholde er kostnadsoverslag og oppfølging av skadeutbedringene.
 • Tilstandsvurdering – for eksempel på oppdrag fra eiendomsmegler, bygningseier, investorer eller andre med økonomiske interesser i en bygning, gi en nøytral tredjepartsvurdering av tilstanden på det elektriske anlegget – samt estimering av kostnader ved å bringe anlegget opp til en ønsket standard.
 • Tredjepartsvurdering – for eksempel ved tvist mellom oppdragsgiver og leverandør, eller om det etter eiendomsoverdragelse er oppstått tvist om mangler ved det elektriske anlegget. Uavhengig og upartisk eltakst-personell kan oppnevnes i slike saker, enten av domstol eller etter avtale. mellom partene. Eltakst-personellets oppgave vil da være å vurdere tilstanden på det elektriske anlegget, samt gi vurderinger av eventuelle kostnader knyttet til å bringe anlegget i samsvar med inngått avtale eller anleggets referansenivå.

Disse tre kategoriene dekkes av begrepet «eltakst». NEK 405-20 Eltakst er utformet for å sikre en god organisering av eltakst samt stille krav til kvalifikasjoner, metode og dokumentasjon av resultater.

Eltakst skiller seg fra elkontroll ved at førstnevnte omhandler økonomiske forhold. En eltakst, enten det er skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering vil ha som formål å sette en økonomisk verdi for å korrigere en uønsket tilstand på det elektriske anlegget. Den uønskede tilstanden kan ha oppstått som følge av skade, manglende vedlikehold eller mangelfull leveranse.

Om NEKs rolle

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for el- og ekom-standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter de rundt 100 norske komiteenes arbeid innen fagområdet. Komiteene består av mer enn 500 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale normer/standarder.

Om NK 219

Komiteen forvalter normene i NEK 405-serien som omhandler elektrotermografering og elkontroll, og nå også eltakst. Komiteen har bred representasjon, blant annet fra myndighetene, kontrollforetak, forsikringsaktører, bransjeforeninger og sertifiseringsorganene.

Om normserien NEK 405 generelt

En betydelig andel av bygningsbrannene i Norge er forårsaket av feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Eier er pliktig til å føre ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget og sørge for korrekt bruk av elektrisk utstyr. Vedlikeholdsplikten bør også innbefatte profesjonell kontroll av det elektriske anlegget, slik at eventuelle feil på anlegget oppdages før alvorlige hendelser oppstår.

Utbedring av påpekte feil vil redusere risiko for brann og andre uønskede hendelser. For elektriske anlegg om bord på havgående fartøy vil funksjonsdyktigheten til det elektriske anlegget kunne være avgjørende for sikkerheten om bord.

NEK 405 stiller krav til kontrollforetak og til elkontrolløren. Gjennomføring av kontroll etter NEK 405 forutsetter at elkontrolløren har avlagt relevant eksamen. Gjennomføring av eksamen og utstedelse av eksamensbevis eller sertifikat håndteres av sertifiseringsorgan, som er NEMKO og DNV GL.

Høringsdokumentene

Høringsbrevet, høringsutkastet og kommentarskjema vil også være tilgjengelig på følgende nettadresse: https://www.nek.no/aktuelt/horinger/. Denne linken kan brukes til å dele informasjon om høringen til øvrige interessenter man mener kan ha interesse av høringen. På samme sted vil man også finne informasjon om behandling av høringssvar og sluttresultatet etter at høringsprosessen er sluttført.
NEK vil anta at sistnevnte informasjon vil være tilgjengelig i august 2019, avhengig av hvor omfattende behandlingen av høringssvar i komiteen blir.

Høringsfrist

NEK ber om at alle kommentarer skrives inn på skjemaet som er utarbeidet til formålet. Vær nøye med å fylle inn linjenummer, sidenummer, avsnitt, deres kommentar og hvilke konkrete endringer som foreslås. Kommentarer som mangler forslag til endring har mindre sannsynlighet for å bli tatt til følge av komiteen.

NEK ber om at høringsinstansene meddeler sine kommentarer senest 15.februar 2019. Alle kommentarer kan sendes til espen.masvik@nek.no.

Fristen er gått ut!

NEK 400 – Elektriske bygningsinstallasjoner

Frist for høringssvar på NEK 400-7-712 og NEK 400-7-722 er satt til 1. februar 2018!

Frist for øvrige dokumenter var 1. desember 2017.

Oppdatering foretatt den 15. desember 2017:

 • NEK 400-7-712 legges ut 18. desember.
 • NEK 400-7-722 legges ut i dag 15. desember.

Oppdatering foretatt den 30. oktober 2017:

 • NK 64 har besluttet å utsette høring på NEK 400-7-712 og NEK 400-7-722 til ca. 15. desember 2017. Høringsperioden for disse dokumentene vil løpe til 1. februar 2018.
 • NEK 400-8-806 om sekundærbatterier er lagt ut (jf. informasjon i høringsbrev).
 • NEK TS 400 elektrolyseanlegg er lagt ut. Dette er en teknisk spesifkasjon som utdyper kravene i NEK 400-8-815. Målgruppen for denne publikasjonen er elektrolyseindustrien, samt prosjekterende, leverandørindustrien og installatører til disse.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) har en henvisning til NEK 400 i veiledningen til § 10. Her omtales normsamlingen som foretrukket metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. Henvisningen ble introdusert i 1998 og er siden opprettholdt. Normsamlingen inneholder oversatte internasjonale standarder, med enkelte tilpasninger foretatt av den norske speilkomiteen NK 64. Komiteen har i underkant av 40 medlemmer fra akademia, myndighetene, forvaltningen, interesseorganisasjoner, bygg- og infrastruktureiere, leverandørindustrien og bransjeaktører.

For å fange opp endringer i de internasjonale standardene samt behovet for enkelte justeringer, har normsamlingen hatt fast revisjonssyklus. Alle revisjonene er foretatt i samråd med regelverksforvalter som er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tidligere versjoner ble publisert i 1998, 2002, 2006, 2010 og 2014. Versjonen som nå er under utarbeidelse vil tre i kraft 1. juli 2018.

Om NEKs rolle

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter for de rundt 100 norske normkomiteers arbeid innen fagfeltet. Komiteene har over 500 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale standarder.

Det globale standardiseringsarbeidet skjer i henholdsvis ISO, IEC og ITU. Europeiske tilpasninger skjer tilsvarende gjennom de europeiske søsterorganisasjoner CEN, CENELEC og ETSI. NEK er det norske medlemmet hos henholdsvis IEC og CENELEC.

Om normsamlingen NEK 400 – Elektriske bygningsinstallasjoner

«NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner» er en viktig normsamling for elektrobransjen. Det anslås at samlingen årlig danner rammer for leveranser på over 20 milliarder kroner. Normsamlingen har mange brukere og legges til grunn for opplæringstiltak, prosjektering og gjennomføring av nær alle elektriske lavspenningsinstallasjoner i Norge. Videre brukes normsamlingen i økende grad som henvisningsgrunnlag ved totalentreprise innen byggenæringen.

Normsamlingen er basert på internasjonale standarder med opprinnelse fra IEC og CENELEC. Delnormene i del 8 er imidlertid utviklet og blir forvaltet av NK 64 som nasjonale standarder. De er etter komiteens vurdering et nødvendig supplement til de internasjonale standardene der disse er mangelfulle eller fraværende på de aktuelle områdene. Styret i NEK fastsetter slike nasjonale standarder i tråd med gitte retningslinjer. Denne høringsprosessen gjennomføres i tråd med disse retningslinjene.

De internasjonale standardene har allerede gjennomgått en internasjonal og nasjonal høring. Nasjonalt skjer dette ved behandling, bearbeidelse og innspill fra NK 64. Videre publiserer IEC alle forslag til nye standarder på nettsiden www.iec.ch/comment/, hvor det er åpent for kommentarer fra brukerne og andre interesserte. I NEKs meddelelser inngår oversikt over utkast til standarder fra CENELEC. Utkastene sendes på forespørsel til interessenter som ikke er medlem i komiteen, og eventuelle kommentarer videreformidles. De nevnte dokumentene inngår dermed ikke i denne offentlige høringen, med unntak av to standarder som omtales senere.

Hva er på høring?

Det henvises til høringsnotatet som sammen med høringsdokumentene er tilgjengelig for nedlasting fra menyvalg i høyremarg. Her gis det uttømmende informasjon om høringsdokumentene, forholdet til andre standarder og en summarisk oppstilling av hvilke endringer som er foreslått. NEK inviterer til synspunkter på forslag til revidert del 8 i ovennevnte normsamling. Disse er:

 • 804 – Fyringsanlegg
 • 805 – Områder med ekstreme ytre påvirkninger
 • 806 – Batteriinstallasjoner (se omtale under)
 • 810 – Valg og montasje av fordelingstavler
 • 815 – Elektrolyseanlegg
 • 820 – Havbruksanlegg
 • 821 – Kullgruver
 • 823 – Elektriske installasjoner i boliger

Enkelte høringsdokumenter legges ut senere

Det gjøres oppmerksom på at følgende dokumenter inngår i denne høringen, men vil legges ut noe senere i september:

 • 806 – Batteriinstallasjoner
 • NEK TR 400 Elektrolyseanlegg
 • 712 – Solenergianlegg
 • 722 – Lading av elbil

Når det gjelder 806 så skyldes forsinkelsen at delnormen vil suppleres med tekst fra utkast til ny standard som nylig ble tilgjengelig. Standarden blir neppe ferdig før 2019 og komiteen må derfor med varsomhet vurdere hvilke elementer som skal inkorporeres.

NEK TR 400 Elektrolyseanlegg er en teknisk spesifikasjon – innenfor rammen av NEK 400 – som utdyper hvordan kombinasjon av anleggsbeskyttelse og bruk av personlig verneutstyr er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet i elektrolyseindustrien. Spesifikasjonen er utarbeidet i samarbeid med industrien og gir mer presise krav i denne typen installasjoner.

Delnormene 712 og 722 legges ut av hensyn til i den store allmenne interessen for temaene. 712 er vesentlig utvidet i forhold til NEK 400:2014, mens det er mindre endringer i 722.

NEK gjør oppmerksom på at komiteen har begrenset handlingsrom til å foreta justeringer i 712 og 722 siden disse er fastlagt internasjonale standarder, men man imøteser uansett synspunkter på disse også.

Virkeområde

NEK 400 får anvendelse for alle landbaserte elektriske lavspenningsinstallasjoner, fra industrianlegg, sykehus, skoler, næringsbygg, boligbygg til spesielle installasjoner som batteriinstallasjoner og kullgruver. I praksis følger den det samme virkeområde som fastsatt i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Bakgrunn og begrunnelse for forslaget

Revisjonen kom i stand etter innstilling fra NEKs sekretariat og vedtak i NK 64. Komiteen er faglig ansvarlig for at innholdet i normsamlingen er i overenstemmelse med de internasjonale standardene, eventuelt at det fremgår med tydelig markering hvor norsk praksis avviker. Videre gir den norske komiteen veiledninger for å rettlede i samsvar med anerkjent praksis. Sistnevnte er spesielt relevant dersom den originale teksten er uklar, eller at det er beskrevet metoder eller løsninger som i vesentlig grad avviker fra norsk praksis.

Motivasjon

Komiteen påpeker i sin beslutning at det har skjedd signifikante endringer i underlaget for normsamlingen. Videre ser komiteen behov for justeringer og presiseringer, basert på erfaringer de siste årene. Komiteen foretar tolkning av normsamlingen og svarer på spørsmål fra brukerne. I slike prosesser oppdages enkelte ganger behov for ovennevnte. NK 64 har identifisert endringene i et eget skriv som er lagt ut sammen med høringsdokumentene.

NEK vil anføre viktigheten av oppdaterte normsamlinger. Videre å opprettholde forutsigbarheten med hensyn til når en ny samling kan forventes. Revisjonen gjøres også av hensyn til regelverksforvalter på området, slik at de kan føle trygghet om at henvisninger i regelverket er rettet mot oppdaterte standarder.

Grenseflate mot andre normsamlinger

Normsamlingen danner sammen med andre dokumenter en helhet ved prosjektering og installasjon av el- og ekominstallasjoner i bygninger. NEK vil spesielt trekke frem følgende andre dokumenter:

 • NEK 399 – tilknytningspunkt for el og ekom. Omhandler tilknytning av boligbygg til el og ekomnett, samt plassering av elmåler. Ny utgave av NEK 399 som vil medføre en vesentlig utvidelse av virkeområdet forventes publisert før årsskifte.
 • NEK 439 – Elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystem (del A, B og C).
 • NEK 700-serien som omhandler prosjektering og utførelse av ekomanlegg.

Forholdet til myndighetene

De to sentrale myndighetene på området, henholdsvis Direktorat for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har deltatt med representanter i normkomite NK 64. NEK mener at foreliggende utkast imøtekommer sikkerhetskravene som forskrift om elektriske lavspenningsanlegg definerer. Det vil imidlertid bli avhold et drøftingsmøte med DSB for å verifisere at samtykke opprettholdes. Dette skjer etter høringsrunden, men før fastsettelse av ny normsamling.

Hvor finner man høringsdokumentene

Høringsdokumentet og de øvrige relevante dokumentene er samlet og kan lastes ned fra menyvalgene i høyremargen. Vi ber høringsinstansene om å laste ned høringsdokumentene.

Høringssvar

I høyremargen ligger det også et kommentarskjema som bes benyttet. Nederst på denne høringssiden finner man videre opplastingsmuligheter for høringssvar. NEK henstiller høringsinstansene om å benytte denne tjenesten av hensyn til videre prosess.

Det bes om at høringssvar foreligger senest 1. desember 2017. Det gjøres oppmerksom på at NEK normalt publiserer mottatte høringssvar, sammen med komiteens vurdering og beslutning på de enkelte innspillene.

 Ja   Nei 

 

 

Fristen er gått ut!

NEK 399 – Tilknytningspunkt for el og ekom

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) inviterer til en åpen høring på forslag til revidert NEK 399. Denne normen omhandler grensesnitt mellom allment el- og ekomnett (strøm, tele, data og TV) mot tilsvarende nett i tilknyttede bygninger. Forslaget tar sikte på å erstatte eksisterende «NEK 399-1:2014 Tilknytningspunkt for el og ekom – boliger». Eksisterende norm har oppnådd betydelig utbredelse og har bidratt til ønsket forutsigbarhet mellom berørte parter.

Det foreliggende forslaget medfører en planlagt utvidelse av virkeområdet for NEK 399. Det nye utkastet omfatter alle typer bygninger som skal tilknyttes en lokal elnetteier og ekomnetteier. Selv om ordet «bygninger» er benyttet, dekker også NEK 399 andre typer tilknyttede installasjoner. Eksempel på det er idretts- og veilysanlegg, basestasjoner for ekom, tekniske anlegg med videre.

Det er en krevende oppgave å standardisere grensesnittet for el og ekom for et så bredt utvalg av konstruksjoner. Det har krevd et begrenset antall spesialvarianter av metodene som er skissert. Slike tilpasninger kan være kostnadsdrivende og man har derfor tilstrebet standardiserte metoder for flest mulig bruksområder.

Om NEKs rolle

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for el og ekom standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter de rundt 100 norske normkomiteers arbeid innen fagfeltet. Komiteene består av over 500 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale normer.

Motivasjon for å etablere NEK 399

De fleste bygninger vi ha behov for tilgang til strømforsyning og ekomtjenester. I overskuelig fremtid vil ledningsbundet strømforsyning og kommunikasjon være en viktig del av en bygnings infrastruktur. Av dette følger at det oppstår et grensesnitt mellom de som forvalter allment el- og ekomnett, og elanleggene og ekomnettene man finner i tilknyttede bygninger.

Selv om luftbåren kommunikasjon har vunnet terreng, synes satsingen på trådbundet kommunikasjon å være vedvarende. Den store endringen går på hvilken type systemer som bærer informasjonen. I de senere år bygges det stort sett fiberbaserte distribusjonssystemer. Mange nye bygninger settes likevel opp i områder som benytter annen teknologi, hvilket krever at et standardisert grensesnitt også støtter disse.

Når det gjelder strømforsyning beskriver NEK 399 metoder som dekker alt fra små bygninger til store bygningsmasser. Effektbehovet i bygningen vil påvirke utformingen av grensesnittet. Plassering av nettstasjon, hovedtavle og øvrige fordelinger kan også påvirke bygningsmessige forhold.

God teknisk og økonomisk koordinering av disse grensesnittene er motivasjonen for utviklingen av NEK 399. Komiteen har i sitt arbeid «gått opp løypen» for å sikre brukerne av normen en enklere vei til et kostnadsoptimalt grensesnitt, som samtidig ivaretar behov som er identifisert fra de ulike partene.

Et eksempel på et slik behov er likeverdig tilgang til grensesnittet. Det ligger i sakens natur at de ulike partene tidvis må ha tilgang til grensesnittet for å kunne utføre nødvendig ettersyn, vedlikehold og utskiftinger. Dette har vist seg krevende om grensesnitt plasseres inne i låst bygning hvor en av partene kontrollerer adgang. Infrastruktureierne har opplevd økende utfordringer med å få tilgang til grensesnittet i slike tilfeller, spesielt for bolig og fritidseiendom samt i bygninger hvor det på normale virkedager ikke oppholder seg mennesker.

Et annet eksempel på avklaringer som er gjort er forholdet til myndighetskravene. Tre sentrale myndigheter er representert i komiteen, mens andre er konsultert for avklaring ved behov. Disse avklaringene gjør at brukere av NEK 399 med rimelighet kan forvente at beskrevne metoder i normen ligger innenfor myndighetskravene.

Erfaringer med NEK 399-1:2014

NEK 399-1:2014 har allerede en vesentlig utbredelse og legges i hovedsak til grunn ved etablering av grensesnitt mot eneboliger, rekkehus, flermannsboliger og fritidsboliger. I større boligblokker, som har vesentlig lengre planhorisont, har imidlertid praksisen vært varierende.

Normen inneholder spesifikke krav til utforming av såkalte tilknytningsskap som brukes for eneboliger, rekkehus, fritidshus o.l. Kravene til føringsveier, etasjefordelere og sikringsskap i boligblokker er ikke like detaljerte. Komiteen har lagt til grunn av slike prosjekter involverer profesjonelle aktører fra alle interessentene og forventet at disse vil kunne klargjøre ytterlig detaljer i det enkelte prosjekt.

Det har kommet inn meldinger til komiteen om enkelte utfordringer med tilknytningsskap. Det er identifisert utfordringer med kondens, korrosjon, konflikter rundt plassering av tilknytningsskap og størrelse på tilknytningsskapet. Komiteen har tatt med seg disse tilbakemeldingene i revisjonsarbeidet og mener at disse temaene er adressert i foreliggende høringsutkast.

Om forslag til ny NEK 399:2017

Høringsinstansene bes notere seg utvidelsen av normens virkeområde. Dette er en vesentlig endring fra forrige utgave. I avsnittene som følger er det trukket frem enkelte elementer fra høringsutkastet, øvrige detaljer fremgår av høringsdokumentet.

Grensesnitt mot infrastruktureierne

Normen beskriver tre ulike løsninger for grensesnitt mot elnetteier:

 • Metode A: Bruk av tilknytningsskap for anlegg som forsynes opp til og med 125 A,
 • Metode B: For anlegg hvor forsyningen ligger mellom 125 A og 1.249 A, og
 • Metode C: For anlegg hvor forsyningen ligger fra og med 1.250 A

Hva gjelder grensesnitt mot ekomnetteier beskrives bruk av ekom-modulen i tilknytningsskap ved metode A, mens det ved bruk av metode B eller C beskrives bruk av såkalt «ENI» (Exchange Network Interface).

Koordinering mellom partene

Forslaget legger vekt på koordinering mellom partene i et byggeprosjekt, med tydeliggjøring av ansvar, eierforhold og krav til utveksling av informasjon.

Ved bruk av metode «C» forutsettes det at nettstasjon plasseres i bygningen den skal forsyne. For bygninger med så omfattende strømforsyning vil ekstern plassert nettstasjon være uhensiktsmessig. Det utløser imidlertid krav til bygningsmessige disposisjoner, som må formidles øvrig berørte disipliner i prosjektet.

Siden NEK 399 klart definerer rammer for de ulike metodene, bidrar det til økt forutsigbarhet. Krav kan dermed kommuniseres på et tidlig tidspunkt.

Standardiserte produkter/løsninger

Enkelte markedsaktører har etterlyst detaljer om hvordan normens krav mest praktisk kan realiseres i større bygninger. Et område hvor det har vært etterlyst mer detaljer er konstruksjon av de såkalte etasjefordelerne. Heller ikke i foreliggende forslag gir komiteen ytterlig føringer for utforming av disse. Begrunnelsen er at man vil unngå låse partene til metoder som senere kan vise seg uhensiktsmessige.

Etasjefordelere

I foreliggende forslag er det skrevet krav til etasjefordelere i boligbygg, men ikke i næringsbygg. En av hovedgrunnene er kravet til individuell måling av forbruk i boliger, behov for hensiktsmessig tilgang til HAN-grensesnittet, samt ønsket om å få til en strukturert kabling og redusere omfanget av kabel i bygget.

Høringsdokumentene

Høringsbrevet, høringsdokument og kommentarskjema vil også være tilgjengelig på følgende nettadresse: https://www.nek.no/aktuelt/horinger/. Denne linken kan om ønskelig brukes til å dele informasjon om høringen til andre interessenter. På samme sted vil man også finne informasjon om behandling av høringssvar og sluttresultatet, etter at høringsprosessen er sluttført.

NEK vil anta at sistnevnte informasjon vil være tilgjengelig i månedsskiftet oktober/november 2017, avhengig av hvor omfattende behandlingen av høringssvar i komiteen blir.

Høringsfrist

NEK ber om at alle kommentarer skrives inn på særskilt skjema som er utarbeidet til formålet, se vedlegg. Vær nøye med å fylle inn sidenummer, avsnitt, din kommentar og hvilke konkrete endringer som foreslås. Kommentarer som mangler beskrivelse av problemet og konkret forslag til hva som bør endres, tas ofte ikke til følge i den videre bearbeidingen.

NEK ber om at høringsinstansene meddeler sine kommentarer senest 21. september 2017. Kommentarene sendes inn via skjemaet under. Her vil du kunne opplaste kommentarskjemaet.

 Ja   Nei 

Fristen er gått ut!

Elkontroll i landbruket samt for fiske, fangst og lastefartøy

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer høringsinstansene til å komme med synspunkter på to dokumenter som er utarbeidet av en av våre komiteer – NK 219. Begge høringsdokumentene inngår i NEK 405-serien som omhandler elkontroll i bolig og næringsbygninger, samt med det nye tilskuddet også fiske-, fangst- og lastefartøy. Elkontroll tilbys som tjenester i markedet og er et supplement til den offentlige kontrollen som utføres av det lokale eltilsyn (DLE).

Bakgrunnen for forslagene

NK 219 var i dialog med Landbrukets Brannvernkomite (LBK) for å drøfte mulighetene for å løfte en eksisterende kontrollordning for driftsbygninger inn i NEK 405-ordningen. Partene ble etter nærmere drøfting enig om at dette kunne oppnås ved at man utarbeidet et tillegg til NEK 405-3 (som omhandler elkontroll næringsbygninger generelt). Det foreliggende forslaget bygger følgelig på sistnevnte dokument, men gir detaljerte føringer om metode for slike kontroller. Hensikten er å sikre aktørene i landbruks- og veksthusnæringen et enhetlig og kvalitetssikret nivå på kontrollene.

Når det gjelder NEK 405-10 som omhandler elkontroll i fiske, fangst og lastefartøy, så kom det prosjektet i gang etter initiativ fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. De har hatt en eksisterende ordning med elkontroll mot mindre fartøy som man ønsker å erstatte med en ny ordning under NEK 405. NK 219 sluttet seg til initiativet og har utarbeidet et forslag til ny norm. Organiseringen av sistnevnte ordning vil tuftes på de samme prinsipper og ordninger som allerede eksisterer i NEK 405-regimet.

Om NEKs rolle

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for el- og ekom-standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter de rundt 100 norske komiteenes arbeid innen fagområdet. Komiteene består av mer enn 500 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale normer/standarder.

Om NK 219

Komiteen forvalter normene i NEK 405-serien som omhandler elektrotermografering og elkontroll. Komiteen har bred representasjon, blant annet fra myndighetene, kontrollforetak, forsikringsaktører, bransjeforeninger og sertifiseringsorganene.

Om normserien NEK 405 generelt

En betydelig andel av bygningsbrannene i Norge er forårsaket av feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Eier er pliktig til å føre ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget og sørge for korrekt bruk av elektrisk utstyr. Vedlikeholdsplikten bør også innbefatte profesjonell kontroll av det elektriske anlegg, slik at eventuelle feil på anlegget oppdages før alvorlige hendelser oppstår.

Utbedring av påpekte feil vil redusere risiko for brann og andre uønskede hendelser. For elektriske anlegg om bord på havgående fartøy vil funksjonsdyktigheten til det elektriske anlegget kunne være avgjørende for sikkerheten om bord. I mange tilfeller er de elektriske anleggene direkte involvert i fremdrift og styring av fartøyet. Det setter sitt preg på det fremlagte forslaget til NEK 405-10.

NEK 405 stiller krav til kontrollforetak og til elkontrolløren. Gjennomføring av kontroll etter NEK 405 forutsetter at elkontrolløren har avlagt relevant eksamen. Gjennomføring av eksamen og utstedelse av eksamensbevis eller sertifikat håndteres av sertifiseringsorgan, som er NEMKO og DNV GL.

Høringsdokumentene

Høringsbrevet, høringsdokumentene og kommentarskjema vil også være tilgjengelig på følgende nettadresse: https://www.nek.no/aktuelt/horinger/. Denne linken kan brukes til å dele informasjon om høringen til øvrige interessenter man mener kan ha interesse av høringen. På samme sted vil man også finne informasjon om behandling av høringssvar og sluttresultatet etter at høringsprosessen er sluttført.

NEK vil anta at sistnevnte informasjon vil være tilgjengelig i august 2017, avhengig av hvor omfattende behandlingen av høringssvar i komiteen blir.

Høringsfrist

NEK ber om at alle kommentarer skrives inn på skjemaet som er utarbeidet til formålet. I den grad man ønsker å leverer synspunkter på begge utkastene, bes det om at dette gjøres i separate skjema. Vær nøye med å fylle inn sidenummer, avsnitt, din kommentar og hvilke konkrete endringer som foreslås. Kommentarer som mangler forslag til endring har mindre sannsynlighet for å bli tatt til følge av komiteen.

NEK ber om at høringsinstansene meddeler sine kommentarer senest 30. juni 2017. Lengde på høringsperiode er fastsatt etter råd fra komite NK 219. Alle kommentarer kan sendes til lta@nek.no.

 

Fristen er gått ut!

Høring – AMS – HAN Personvern

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer høringsinstansene til å komme med synspunkter på dokumentet «Vedlegg 1 – HAN Personvern – et tillegg til utredningen «AMS + HAN – om å gjøre sanntids måledata tilgengelig for forbruker»». Personvernet ble ikke tilstrekkelig behandlet i den opprinnelige utredningen og målet for arbeidet med vedlegget har derfor vært å kunne fremme forslag til en standard løsning for implementering av tilstrekkelig personvern ved åpning av HAN-porten. Dokumentet er utarbeidet på forespørsel fra NVE, og sentrale bidragsytere har foruten NVE vært Datatilsynet, målerleverandører og nettselskap.

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for el- og ekom-standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter de rundt 100 norske komiteenes arbeid innen fagområdet. Komiteene består av mer enn 500 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale normer/standarder.

Høringsdokumentene er tilgjengelige for nedlasting. Linken til denne siden kan brukes til å dele informasjon om høringen til øvrige interessenter man mener kan ha interesse av høringen. Endelig utredning forventes tilgjengelig i desember 2017, avhengig av hvor omfattende behandlingen av høringssvar blir.

NEK ber om å benytte skjemaet under for innsending av høringssvar senest 3. november 2017.

 Ja   Nei