Tilbake

Hva skjer med batterier?

Det vil over tid finnes en enorm mengde batterier som ikke lengre har kapasitet til oppgaven de er ment for. Disse kan imidlertid både gjenbrukes i andre sammenhenger og resirkuleres. En ny EU-forordning gir bestemmelser for dette, som også Norge må følge. Under NEKs seminar om energilagring og batterier 23. januar ble noen av problemstillingene knyttet til dette tatt opp i en paneldebatt.

Den nye EU-forordningen, som trådte i kraft i Europa sommeren 2023, gir strenge bestemmelser for gjenbruk og resirkulering av batterier. Gjennom regelverket ønsker man å bli mindre avhengig av råvareimport, minimere påvirkningen på miljø og få rimeligere løsninger for energilagring. I Norge legges det opp til at forordningen skal innføres fra sommeren 2024. Miljødirektoratet og DSB er nå i ferd med å legge siste hånd på høringsutkastet til denne forskriften.

Umoden teknologi

Selv om forordningen allerede har tredd i kraft i EU er det en umoden teknologi. EU ønsker at veien til å oppfylle bestemmelsene i forordninger og direktiv skal gå igjennom standarder. Kommisjonen har derfor bestilt en rekke standarder som skal ta for seg ulike deler av prosessene. Når standardene er ferdig utviklet vil man ha metoder som tar for seg alle sidene ved gjenbruk og resirkulering.

Gjenbruk av batterier

Norge har vært tidlig ute med el-biler og det finnes i dag mer enn 700.000 elbiler i landet. Dette tilsvarer 25% av den norske bilparken. Over tid vil dette gi en enorm mengde elbil-batterier som ikke har effekt nok til å fungere tilfredsstillende i en bil. Disse kan imidlertid fint fungere som energilading i andre sammenhenger.

En utfordring ved bruk av bilbatterier til energilagring i bygninger er liten tilgang på Battery Management Systemer (BMS). I dag hevder flere aktører at disse ikke er gode nok for resirkulerte batterier. Utfordringen blir enda større dersom man skal koble sammen flere ulike batterier innenfor samme styringssystem. En slik løsning finnes ikke i dag, men med den nye EU-forordningen i bakspeilet kan vi forvente at utvikling av dette skyter fart.

Bilprodusentene har svært høye krav til kvalitet og sikkerhet. Man kan ikke forvente at alle batteritilbydere har samme kvalitetsregime. Det regnes derfor ofte som tryggere å kunne velge brukte bilbatterier enn en løsning fra en ukjent tilbyder.

Det er i dag flere selskaper som satser mot gjenbruk av batterier. Noen har kommet langt, mens andre er i støpeskjeen. Vi kan derfor forvente at det vil komme mange nye tekniske løsninger i tiden framover.

Installasjonen av batterier

For næring, offentlige bygg og private husholdninger vil installasjon av batterier falle inn under forskrift om elektriske lavspenningsanlegg – FEL. Normalt er NEK 400 er metoden man bruker for å oppfylle bestemmelsene i forskriften. I siste utgave av NEK 400 (2022) er imidlertid kravene til batterier tatt ut. I stedet henvises det til ulike IEC standarder. Disse batteristandardene har NEK samlet i standardsamlingen NEK 487. NEK 487 gir metoder for både installasjon av bly-syre og Li-ion batterier.

Ofte vil installasjon av batterier kreve en kompetanseheving hos installatør og montør. Problemstillingene man står overfor er ikke nødvendigvis enkle. Å styrke kompetansen innenfor batteri-installasjoner vil være avgjørende i de fleste installatørbedrifter for å kunne levere trygge og gode løsninger til kundene.

Nelfo har laget en veiledning for installasjon av batterier. Denne gir en overordnet oversikt over beslutninger og valg man må ta både i prosjektering og installasjon.

Batterikvalitet

Batterier kan brukes på mange måter. Både bruk og miljø vil ha en påvirkning på den kjemiske sammensetningen i et batteri. Når batteriene skal gjenbrukes vil man ha behov for en metode for å karakterisere batteriene. Utviklingen av en slik teknologi arbeider blant annet Evyon med å gjennomføre.

Elbil som energilagring

Å bruke elbilen til energilagring har vært et populært diskusjonstema over noe tid. Imidlertid er bidireksjonal styring av bilbatterier en krevende utfordring. Gode løsninger er ikke til stede, og man må regne med at teknologien ikke er moden i dag. Dersom man skal komme seg rundt hindringene krever det tverrfaglig engasjement i utviklingen.

 

Kjøp NEK 487!