Tilbake

Stor aktivitet i maritim standardisering

Det foregår et intenst arbeid for å elektrifisere skipsfart både nasjonalt og internasjonalt. Flere standarder er under revisjon i IEC. Samtidig arbeider Landstrømsforum med problemstillinger som er spesielt presserende for norske rederier og verftsindustri. Resultatet er at en rekke standarder og veiledere snart er klar for utgivelse.

lastebåt, maritim standardisering

Hurtigbåter og lettbygde fartøy

Etter påtrykk fra næringen besluttet styringsgruppen i Landstrømsforum tidligere i år å opprette en ny arbeidsgruppe (AG10) for hurtigbåter og lettbygde fartøy. AG10s mandat er å beskrive løsninger som kan få fortgang i arbeidet med å etablere flere ladepunkter. En viktig faktor i dette arbeidet er ladeinfrastrukturen som i større grad enn andre fartøyer krever at laderen står på land, og at det er DC landstrøm som går over kaikanten.

AG10 teller nå 45 medlemmer og er godt i gang med å spesifisere innholdet til en ny veileder for dette fartøysegmentet. Det forventes at den nye veilederen vil lanseres i løpet av 2024.

 

Krav til opplæring i høyspent

Det har vært stilt spørsmål om ladeanlegg om bord på fartøy over 1000V AC/DC vil utløse ekstra krav til opplæring/kurs på høyspenning. Så langt Landstrømsforum kjenner til, vil ikke slike ladeanlegg medføre store endringer for opplæringen av personell. Det foreligger uansett krav til at maskinoffiserer og maritim elektro-offiser skal ha opplæring i høyspenning. Dette kommer i utgangspunktet fra IMO STCW konvensjonen.

 

Revisjon av standard for «Small vessels»

IEC er i gang med revisjon av IEC 60092-507 som er viktig for mindre fartøy under 50m og 500 bruttotonn. Dette er en standard for den elektriske installasjonen om bord og er mye brukt for kommersielle fartøy, blant annet i fiskeri og havbruksindustrien. Standarden kan imidlertid også brukes på fritidsbåter for å dokumentere samsvar med småbåtdirektivet. IEC 60092-507 inneholder blant annet detaljerte beskrivelser for landstrøm og vil slik det ser ut, bli den gjeldende standarden for landstrømsinstallasjonene som ikke dekkes av IEC/IEEE 80005-3.

 

Ingen norske deltakere

Den norske standardiseringskomite NK 18 har ansvaret for å gi norske innspill til IEC 60092-507 og kan nominere kandidater til å delta i revisjonsarbeidet. Dette er en unik mulighet til å påvirke standarden, men NK 18 har per tidspunkt få eller ingen medlemmer som har egeninteresse i dette fartøysegmentet. Resultatet kan bli at Norge ikke vil påvirke innholdet stort i denne revisjonen, noe som kan vise seg å bli problematisk senere. Arbeidet ledes av en kinesisk representant og det vil bli medlemmer fra flere andre land, men burde ikke Norge også delta?

– Det er ingen tvil om at revisjonen av IEC 60092-507 vil påvirke norsk skipsfart. Spesielt innenfor oppdrett og fiskeri vil denne standarden legge noen av premissene for næringen enten man vil eller ikke. Standarden gir i utgangspunktet en del lempelser på kravene i forhold til standardene for større fartøy. Slike lempelser kan naturlig nok både påvirke kostnader og sikkerheten. Jeg oppfordrer derfor norske verft og rederier til å delta i standardiseringsarbeidet, for å man ivareta egne interesser, forteller Arild Røed, maritim fagsjef i NEK.

Ta kontakt med arild.roed@nek.no om du er interessert og vil vite mer.

 

Status for landstrøm under 1kV

IEC/IEEE 80005-3 er en internasjonal standard som setter kravene til landstrøminstallasjoner under 1 kV. For mange norske havner og fartøyer er dette den mest relevante standarden for landstrømanlegg.

Revisjonen av standarden pågått i flere år og er nå svært etterlengtet. IEC/IEEE 80005-3 kommer til å erstatte den midlertidige standarden IEC PAS 80005-3, som har blitt brukt i fraværet av en revidert standard. Det er avholdt mange møter og en del av årsaken til den lange behandlingstiden er en del grunnleggende uenigheter. Det er med andre ord ikke helt rett frem å bli enige om internasjonalt og på tvers av tre store standardiseringsorganisasjoner IEC, IEEE og ISO.

Nylig var det et stort møte i Korea for å komme videre med revisjonen av IEC/IEEE 80005-3.

– Det er gledelig å kunne informere om at det ble gjort store fremskritt i Korea og at det var et gjennombrudd i prosjektet. NEKs mann Thomas Høven har gjort en kjempeinnsats i å lede dette internasjonale arbeidet. Resultatet er et nytt høringsutkast som allerede er levert fra arbeidsgruppen til IEC TC 18. TC 18 er den internasjonale standardiseringskomiteen med det overordnede ansvaret for maritim standardisering. Dokumentet er nå til behandling i IEC før det om noen uker vil bli sirkulert til IEC TC 18s nasjonalkomiteer. Norges nasjonalkomite på dette området er NK 18, sier Arild Røed.

 

Maritim konferanse

14. februar arrangerer NEK en maritim konferanse. Under konferansen vil mange sentrale problemstillinger knyttet til maritime elektriske anlegg og elektrifisering bli tatt opp.

Les mer om konferansen og meld deg på!