Tilbake

Endringer i kravene til luftledninger over 1kV

NEK 445 Luftledninger over 1kV er den ledende metoden for å bygge høyspentnett i Norge. Standarden blir henvist av DSB som en del av sikkerhetsregimet for en slike installasjoner. Norge står nå foran omfattende utbygginger og oppgraderinger av nettet. For å ta hensyn til klimaendringer og nye materialer arbeides det med å oppdatere den norske delen av standarden.

NEK 445 – Luftledninger over 1kV er en standard som tar for seg høyspenningsledninger i det europeiske luftnettet. Hensikten er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon under prosjektering, drift og utførelse av i hovedsak nye installasjoner. NEK 445 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF). Myndighetene angir at forskrift, veiledning og standard samlet utgjør minimums sikkerhetsnivå for en slik installasjon.

En standard – ett marked

Å basere norske elektrotekniske standarder på tilsvarende internasjonale og europeiske standarder er en normal prosedyre. Man sikrere lik praksis over landegrensene slik at markedene vil være åpne for alle i tråd med EUs «ett marked» tankegang. Dette sikrer også fri flyt av arbeidskraft da anleggene er basert på samme standard. Den første delen av NEK 445 gir derfor kravene som gjelder i hele EU og EØS. Denne delen er en ren oversettelse av CENELEC-standarden EN 50341-1, som igjen er basert på de relevante eurokodene.

Avvik fra standard

Selv om man etterstreber så like tekniske krav som mulig i de europeiske landene for å sikre fri flyt av varer og tjenester i det indre marked er ikke dette alltid mulig. Luftnettet i de ulike landene skiller seg fra hverandre i så stor grad at nasjonale tilpassinger alltid må gjøres for å sikre god, trygg og tilpasset utførelse. Dette gjør at hvert av CENELECs medlemsland har ansvaret for å utvikle nasjonale normative avvik, såkalt NNA, for sin nasjon. Nasjonale tilpassinger gjøres av mange ulike grunner. For eksempel kan et lands myndighetskrav være strengere enn kravene i standarden. Et annet eksempel er når spesielle klimatiske og geografiske forhold spiller inn. Spesielt for NEK 445 er at disse avvikene utgis som en egen delstandard i serien EN 50341. Norges normative avvik, del 2 i NEK 445, utgis derfor av CENELEC under tittelen EN 50341-2-16. På denne måten er avvikene fra hovedstandarden lett tilgjengelige også for utenlandske aktører.

Nasjonale forhold

Alle landene i Europa har forskjellig topografi og klimatiske forhold. Eksempelvis må vi i Norge ta andre hensyn til vær, geografi, klima og byggeskikk enn de må i Spania eller Tyskland. Det er et mål for den europeiske komiteen CLC TC 11 at hoveddelen av standarden inneholder de aller fleste kravene. På den måten vil NNAene blir så korte som mulig. Allikevel lar ikke dette seg alltid gjøre. Brukeren av standarden må derfor alltid lese hoveddel og NNA for det aktuelle landet. Dette må gjøres for alle punkter i standarden for å være sikker på at de nasjonale kravene til høyspenningsinstallasjonen er oppfylt.

Ny utgave av NEK 445

I Norge er det standardiseringskomiteen NK 11 – Luftledninger, som er ansvarlig for NEK 445. For tiden holder de på å bearbeide en ny utgave av Norges nasjonale normative avvik som skal gis ut i Norge 2024.

-Det er et stort arbeid som må gjøres for å utgi en revidert NEK 445. På grunn av en pågående revisjon av eurokodene vil det gå mange år før vi ser en ny hoveddel av standarden. Store utbygginger i det norske luftnettet i årene fremover, endret klima og nye materialer gjør at bransjen har besluttet at den nasjonale delen skal oppdateres allerede nå, forteller Kristin Fagerli, fagsjef fornybar energi i NEK.

Den nye utgaven av NEK 445 er beregnet å være klar i 2024.

Høyspenningskonferansen

Under Høyspenningskonferansen på Oslo Plaza 5 og 6 september 2023 vil endringene i NEK 445 være et av de sentrale temaene.

Les mer om Høyspenningskonferansen og meld deg på.