Tilbake

Arbeidet med TN-S nett er i gang

Arbeidet med standarden for ombygging av lavspenningsanlegg til TN-S 400 volt er i gang. Et viktig skritt har vært å ta fram en rapport som viser omfanget av ulike krav i dagens installasjoner. Standardiseringskomiteen NEK 350 tar nå for seg de ulike kravene for å sørge for at metoden man kommer fram til dekker alle eksisterende lavspennings-installasjoner. Samtidig oppfordrer NEK alle interesserte til å melde seg på i komitearbeidet.

Arild Kjærnli

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gitt NEK oppdraget med å utvikle en metode for å ta Norge fra IT 230 volt til TN-S 400 volt. Det arbeidet er nå godt i gang.

Rapport viser omfanget av endringene

I den innledende fasen av prosjektet har det vært viktig å få en oversikt og kartlegge hva man står overfor. Første skrittet i dette arbeidet har vært å utarbeide en rapport. Rapporten viser hvilke krav som har blitt lagt til grunn for installasjonen. Installasjonene har blitt foretatt over lang tid og kravene har endret seg i takt med tiden

-Det er Eirik Selvik som har utarbeidet en svært grundig rapport. Med denne rapporten har vi nå en god oversikt over hva vi må ta hensyn til når forutsetningene for installasjonene endres ved overgang til TN-S 400 volt, forteller Tommy Lundekvam, som er prosjektleder for arbeidet.

Med rapporten i bunn begynner nå det virkelige arbeidet med å finne metoden som vil brukes når alle installasjoner skal endres fra IT 230 volt til TN-S 400 volt. Arbeidet med å finne metoden foregår i  standardiseringskomiteen  NEK 350 – Ombygging av elektriske lavspenningsanlegg. Denne komiteen ledes av Hans Brandtun, som er teknisk sjef i REN.

Mandat

Det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres og komiteens mandat er å utvikle og vedlikeholde publikasjoner som skal dekke følgende forhold under FEF og FEL sitt virkeområde:

  • Ombygging av distribusjonssystem fra 230 V IT/TT- til 230/400 V TN-C-S
  • Ombygging av elektriske bygningsinstallasjoner fra 230 V IT/TT- til 230/400 V TN-C-S

Ønsker flere deltakere i arbeidet

I praksis vil anslagsvis 80 % av norske lavspenningsanlegg bli berørt av disse ombyggingene, og det vil gi omfattende konsekvenser for alle berørte parter. NEK anser det som avgjørende med en bred deltakelse fra nettselskaper, myndigheter, leverandørindustrien, installatører, rådgivende ingeniører og sluttkunder. På den måten vil man kunne ta hensyn til alle berørte parter og få en god forankring for kravene i metoden.

-Det er allerede 26 medlemmer i komiteen. Disse representerer et bredt felt av det norske elektrotekniske miljøet. Vi tar det som et godt bevis på den høye interessen for å gi Norge TN-S nett. Diskusjonene om IT/TN-nett har tross alt foregått i hundre år. Allikevel vil vi gjerne ha med flere i arbeidet. For at metoden skal bli god trenger vi innspillene fra hele det elektrotekniske miljøet. Er du interessert, ta kontakt med meg på telefon eller e-post. Melder du deg nå koster det ingenting ut året fortsetter Tommy Lundekvam.

Dersom du ønsker å vite mer om hva det vil si å delta i komitearbeid kan du lese mer om det her.

Her melder du deg på arbeidet med TNS-nett!