NK 350 - Ombygging av elektriske lavspenningsanlegg

En komite som utarbeider rene nasjonale standarder

Arbeidsområder

Komiteens oppgave er å utvikle og vedlikeholde publikasjoner som skal dekke følgende forhold under FEF og FEL sitt virkeområde:

  1. Ombygging av distribusjonssystem fra 230 V IT- til 230/400 V TN-C-S
  2. Ombygging av elektriske bygningsinstallasjoner fra 230 V IT- til 230/400 V TN-C-S

NEK vil ha dialog med komiteen om egnet arkitektur for standardene, samt ta hånd om sanksjonering av ovennevnte arbeider i NEKs styre i forbindelse med 1. utgave. Ved påfølgende revisjoner må komiteens sekretariat ta hånd om nevnte forhold.

Nasjonalt arbeid

Uten å legge føringer for innholdet i standardene, ser NEK for seg at de bør inneholde minst følgende hovedelementer:

  • Entydig definering av berørte parter, deres rolle, myndighet og ansvar
  • Beskrivelse av standardisert prosess fra beslutning om ombygging fattes, frem til ombygde elektriske anlegg sluttføres
  • Beskrivelse av en eller flere standardiserte løsninger som gir tilfredsstillende elsikkerhet
  • Beskrive pre-fabrikkerte løsninger i samråd med leverandørindustrien ved relevans
  • Hvordan samsvarserklæringer skal håndteres
  • Forholdet til og henvisninger til relevante standarder
  • Håndtering av installasjoner til kunder som ikke ønsker seg ombygging

Listen er ikke uttømmende. Komiteen henstilles om å kjøre så åpen prosess som mulig, dele planer, identifiserte utfordringer og alternative løsninger med omgivelsene.

Internasjonalt arbeid

Komiteen vil i utgangspunktet kun jobbe nasjonalt, men komiteens arbeid vil trolig lede frem til rene nasjonale standarder og må derfor notifiseres til CENELEC.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Bjørn Andresen

TRONDHEIM KOMMUNE

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad

NELFO

Arne Heggvik

KVÅL EL-INSTALLASJON AS

Frank Huset

REJLERS ENGINEERING AS

Rune Lid

EVINY ELSIKKERHET AS

Tommy Lundekvam

NEK-NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Veien til 230/400 V TN-C-S

Dato
22.06.2022

Overgangsordninger for NEK 400:2022 fra DSB

Dato
10.06.2022

Endring i NEK 502:2016 Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder

Dato
10.06.2022