Tilbake

Landstrøm i vinden

Landstrømsforum har vekket stor interesse og tiltrekker seg stadig flere av sjøfartsnæringens tunge aktører. Et sentralt tema har vært å finne standardiserte løsninger for tilkobling av skipene, samt å avklare grensesnitt og ansvarsforhold mellom aktørene. Under Landstrømsforum 3. desember er man klare for å foreta de første prinsippvedtakene.

Landstrømsforum har etter 2 års arbeid god vind i seilene. Nå har også Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Elektroforeningen og Fornybarklyngen blitt nye medlemmer i forumets styringsgruppe, som fra før har flere toneangivende aktører.

-Det er gledelig at vi tiltrekker oss de tunge aktørene innenfor sjøfartsnæringen. Elektrifiseringen av skipsfarten er et langt lerret å bleke og vi er avhengig bred forankring hos de ulike aktørene for å lykkes. De nye medlemmene bidrar til å styrke Landstrømsforum ytterlig, forteller Leif Aanensen

Standardisering for landstrøm

Norge har kommet svært langt og er i en særstilling i verden med vår høye kompetanse på landstrøm. Globalt knytter man også små og store skip til land med forskjellige spenninger og effekter. I har vi Norge også kommet langt med batteriteknologi i den kystnære skipsflåten. Ikke minst er den systematiske elektrifiseringen av fergestrekninger oppsiktsvekkende i global målestokk. At Norge er et foregangsland betyr at det ikke eksisterer standarder som tar høyde for vår situasjon. Standardisering har derfor fått en egen arbeidsgruppe innenfor Landstrømsforum, som under neste forumsmøte 3. desember vil legge fram forslag til noen prinsippvedtak.

«Letteste» alternativet for lavspent landstrøm

Tilkobling må kunne håndteres av en person.

-Vi ser spesielt at det er behov for standardisering av problemstillinger relatert til frekvens, spenning, kapasitet og kontakter. Mange av skipene som skal knytte seg til landstrøm er små og trenger løsninger som er tilpasset for manuell håndtering av ett enkelt individ. Når det gjelder store skip er situasjonen litt annerledes. Uavhengig av om disse krever høyere effekter eller spenning vil det som regel være behov for hjelpeutstyr. I denne sammenheng er både manuelle og automatiske løsninger interessante. En annen viktig detalj er hvor på fergene tilkoblingene skal plasseres med hensyn til plass i havnene og håndtering av tilkoblingen forteller Arild Røed, fagansvarlig for Landstrømsforum.

Grensesnitt mellom aktørene

Det er tre hovedaktører som må enes om prinsippene for samhandling, dersom landstrømsforsyning skal tas i bruk i stor skala. Ansvar og økonomi må fordeles mellom netteier, havn og skip. Mange av skipene i den norske skipsflåten er eldre fartøy, som har elektriske anlegg som ikke er designet for landstrømstilkoblinger eller store batteripakker. Videre er det ofte ikke samsvar med hva netteier kan tilby og hva fartøy trenger. Det finnes imidlertid løsninger for disse utfordringene, men det fordrer at aktørene evner å fordele ansvar for de ulike problemstillingene.

-Grensesnittet kan synes åpenbart for de som står utenfor, men her er det mange skjær i sjøen. Etter lange diskusjoner med alle aktørene har man nå kommet fram til en skisse som kan danne grunnlaget for en bred enighet. Under Landstrømsforum 3. desember vil denne skissen bli lagt fram for prinsippvedtak fortsetter Røed.

Videre arbeid

Standardiseringsarbeidet står foran flere viktige utfordringer. Med en skipsflåte som består av svært mange ulike skip i alle aldere vil det etter alle solemerker å dømme være nødvendig med tilpasninger. En mindre fiskebåt har andre behov enn en brønnbåt som igjen har andre behov enn lasteskipene som går langs kysten. Dette må standardene ta høyde for.

Med grensesnittet på plass vil arbeidet med å finne solide forretningsmodeller være neste skritt. Det grønne skiftet på havet vil ikke være mulig dersom løsningene ikke er økonomisk bærekraftige for båteierne. Uten lønnsomhet vil man fortsette å bruke dieselaggregatene om bord for å forsyne skipet med elektrisitet. Forretningsmodeller som gjenspeiler dette er derfor nødvendig for at skipene skal koble seg til landstrøm.

-Landstrømsforum har kommet et stykke på vei, men fortsatt gjenstår mye før dette arbeidet er brakt i havn. Finansieringen av forumet vil være avgjørende for tempoet. Med riktig finansiering kan vi opprettholde høy fart, men vi kan tilsvarende bli tvunget til å senke tempoet om ikke flere legger midler i potten, avslutter Aanensen.

Neste møte i Landstrømsforum er tirsdag 3. desember 2019. Forumet er åpent og alle som er interessert kan melde seg på. Du kan lese mer om programmet og melde deg på her!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024