Om standarder-old

Formålet med standarder er å skape klare rammer og forutsigbarhet for alle involverte parter.

Standarder – en katalysator for verdiskapning

Formålet med standarder er å skape klare rammer og forutsigbarhet for alle involverte parter. De er også en del av kontraktsretten, i den grad partene avtalefester bruk av dem. Videre kan standardene beskrive et påkrevd nivå for helse, miljø og sikkerhet – fastsatt av myndighetene.

I motsetning til individuelle avtaler, er standarder en avtaleform som er behandlet i et fellesskap, og hvor de involverte parter har sluttet seg til at den beskriver «god latin». Dermed kan de involverte og andre som har tilsvarende behov dra veksler på arbeidet som er lagt ned.

Man kan gjerne si at en standard er en kollektiv enighet om hva som er godt nok, eventuelt hva som er naturlige tilleggsvalg.

Et stort bibliotek av dokumenter – tilpasset ditt behov

På våre nettsider omtales standardene med forskjellige begrep avhengig av innpakning og sammenheng:

  • Produkter: de norske normsamlingene eller oversettelser til norsk av CENELEC- eller IEC-standardene, samt de rene norskutviklede standardene
  • Standarder: et dokument til felles og gjentatt bruk, framkommet ved konsensus. CENELEC (EN) – eller IEC-standardene i originalform
  • Normer: normer brukes som begrep på det elektrotekniske området, og er synonymt med standarder
  • Harmoniserte standarder: standarder som EU-kommisjonen har ”godkjent” som metode for å tilfredsstille sikkerhetskravene i direktivene
  • Tekniske spesifiksjoner (TS): normative dokumenter som har blitt godkjent av en teknisk komité (TC). Kan senere bli gjort om til en standard
  • Tekniske rapporter (TR): informativte dokumenter som kan bli utgitt når det haster å publisere faglig informasjon som normalt ville bli utgitt som en standard
  • Guider: informativte dokumenter som gir informasjon om prinsipper, veiledning eller policy for standardisering
  • Veiledninger og håndbøker: dokumenter som ikke er koblet til en formell “standardiseringsprosess”

Hvordan finne frem i «jungelen»?

Det eksisterer en portefølje på godt over 20.000 standarder som dekker de fleste områder hvor man har en verdiskapning i samfunnet. Det er tre viktige grupper av standarder som berører en større del av næringslivet: ProdukterTjenester og Systemer.

Avhengig av hva du arbeider med, så vil det normalt være noen få standardserier og enkeltstandarder som er relevante. Ofte har bransjeforeningen allerede klarlagt hvilke som er relevant innen eget interesseområde. Om de ikke har det, taler mye for at de bør sette ned en gruppe som gjør dette. Vi er mer enn villig til å yte bistand i en slik prosess.

Bruk tid på å finne frem til internasjonalt og nasjonalt anerkjente løsninger. Det kan vise seg å være god investering av tid.

Brukere av standarder

Brukere av standarder aksepterer disse som «god latin» og bruker dem for å forenkle egen arbeidshverdag. I stedet for å starte med blanke ark og harde forhandlinger med ulike motparter, danner standardene rammen om en ønsket leveranse, det være seg system, produkt eller tjeneste. En eneste setning i en avtale: «Det elektriske anlegget skal leveres i samsvar med NEK 400:2014» utløser en kjede av tydelige krav til leverandør. Leverandøren som allerede er vant til en slik formulering, forstår ganske umiddelbart hva dette innebærer og hva som må til for å oppfylle kravet. Videre vil senere disputter kunne løses ved at standarden er klar i forhold til hva som er godt nok.