FEK:2019

Forside NEK FEB 2019

Forskrift om eletroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 19.06.2013 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 12, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161, jf. EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008 og forordning (EF) nr. 279/2009).

Det ble gjort noen rettelser i 2019 i forhold til 2013 utgaven.

Pris
kr 250,- eks. mva.

Om produktet

Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid kyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.

FEK trådte i kraft 1. juli 2013 og erstatter tidligere forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) og forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (Registreringsforskriften).

Forskriften ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 19. juni 2013 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).