NK 8/123 – Elektriske overførings- og distribusjonssystemer

NK 8 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske overførings- og distribusjonssystemer.

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med systemaspektet for elektriske overførings- og distribusjonssystemer i et kost/kvalitetsperspektiv for brukere av elektrisk energi. Komiteen håndterer også problemstillinger i grensesnittet mellom distribusjonsanlegg og installasjoner. I de senere årene har komiteen også arbeidet med standarder for systemteknisk integrasjon av lokal produksjon i distribusjonsnettet eller i lavspenningsinstallasjoner. Dette omfatter mindre og mellomstore produksjonsanlegg basert på f.eks. sol- eller vindkraft.

Komiteen arbeider med normerte spenninger, strømmer og frekvenser og leveringskvalitet.

Komiteens systemrelaterte oppgaver omfatter bla. elkvalitet, pålitelighet, tilknytning, lokal produkssjon, avregning og drift.

Komiteen fikk også ansvaret for å speile IEC systemkomite for smart energy (SyC Smart Energy) i 2017. Denne komiteen ivaretar arbeidsområdet til NK 123.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for å ivareta norske interesser i forbindelse med utarbeidelse og revisjon av internasjonale standarder innen komiteens ansvarsområde, samt å fremme bruk av disse når standardiseringsarbeidet er sluttført.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 8s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 8 og CENELEC TC 8X.

Komitéen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 8 er dermed sammenfallende med arbeidsområdet til IEC TC 8 og CENELEC TC 8X.

Arbeidsprogram IEC TC 8         Arbeidsprogram CENELEC TC 8X

Publikasjonsliste IEC TC 8        Publikasjonsliste CENELEC TC 8X

Arbeidsprogram IEC TC 123

Publikasjonsliste IEC TC 123   

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

Medlemmer

 • Karstein Brekke Hydro Energi AS
 • Eirik Eggum NVE
 • Jon Inge Fjellsbø BKK NETT AS
 • Fredrik T.B.W. Göthner NTNU
 • Thor Holm Skagerak Nett AS
 • Lars Ihler (sekretær) Norsk Elektroteknisk komite
 • Andre Indrearne REN AS
 • Henrik Kirkeby PQA AS
 • Martin Lillebo PQA AS
 • Kristin H. Lind Energi Norge AS
 • Olve Mogstad Statnett SF
 • Kjetil Sagen Energi Norge AS
 • Kjell Sand (leder) NTNU
 • Jørn Schaug-Pettersen Statnett SF
 • Helge Seljeseth Statnett SF
 • Andreas Rosendahl Simonsen Eidsiva Nett AS
 • Kjetil Solberg DSB