NK 8 – Elektriske overførings- og distribusjonssystemer

NK 8 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske overførings- og distribusjonssystemer.

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med systemaspektet for elektriske overførings- og distribusjonssystemer i et kost/kvalitetsperspektiv for brukere av elektrisk energi. Komiteen håndterer også problemstillinger i grensesnittet mellom distribusjonsanlegg og installasjoner. I de senere årene har komiteen også arbeidet med standarder for systemteknisk integrasjon av lokal produksjon i distribusjonsnettet eller i lavspenningsinstallasjoner. Dette omfatter mindre og mellomstore produksjonsanlegg basert på f.eks. sol- eller vindkraft.

Komiteen arbeider med normerte spenninger, strømmer og frekvenser og leveringskvalitet.

Komiteens systemrelaterte oppgaver omfatter bla. elkvalitet, pålitelighet, tilknytning, lokal produkssjon, avregning og drift.

Komiteen fikk også ansvaret for å speile IEC systemkomite for smart energy (SyC Smart Energy) i 2017.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for å ivareta norske interesser i forbindelse med utarbeidelse og revisjon av internasjonale standarder innen komiteens ansvarsområde, samt å fremme bruk av disse når standardiseringsarbeidet er sluttført.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 8s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 8 og CENELEC TC 8X.

Komitéen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 8 er dermed sammenfallende med arbeidsområdet til IEC TC 8 og CENELEC TC 8X.

Arbeidsprogram IEC TC 8         Arbeidsprogram CENELEC TC 8X

Publikasjonsliste IEC TC 8        Publikasjonsliste CENELEC TC 8X

 

 

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

Medlemmer

 • Karstein Brekke HYDRO ENERGI AS
 • Eirik Grønvold Eggum NVE
 • Jon Inge Fjellsbø BKK NETT AS
 • Lars Ihler (sekretær) NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • André Indrearne REN AS
 • Andreas Iversen EL-TJENESTE AS
 • Svjetlana Pudar Jeftic LEDE AS
 • Kristin H. Lind ENERGI NORGE AS
 • Olve Mogstad STATNETT SF
 • Bjørn Inge Oftedal REN AS
 • Kjetil Sagen ENERGI NORGE AS
 • Kjell Sand NTNU
 • Helge Seljeseth (Leder) STATNETT SF
 • Andreas Rosendahl Simonsen ELVIA AS
 • Kjetil Solberg DSB
 • Henning Taxt SINTEF ENERGI AS