NEKs Elsikkerhetskonferanse 21. og 22. november 2017

En arena hvor faglig nettverk bygges!

Registrer deg nå

“Vi har laget et program som gir deltakerne en god oversikt over teknologiske trender, endringer i regelverket og i el- og ekom standarder. Disse faktorene utgjør i sum viktige rammer for hele elbransjen.”

Link til presentasjonene

Program

Åpne alle

Tirsdag 21. nov, 09:30-12:00

 • 08:30-09:30Registrering
 • 09:30-10:00Trusselen mot kritisk infrastruktur i Norge – hvor alvorlig er trusselen?
  Benedicte Bjørnland, Politiets Sikkerhetstjeneste - PST
  Benedicte Bjørnland, Politiets Sikkerhetstjeneste - PST Sjef PST

  Tilgang til sikker strømforsyning og kommunikasjon er avgjørende for norsk kritisk infrastruktur. PST vet at flere stater driver etterretningsaktivitet mot eiere av kritisk infrastruktur i Norge. Aktiviteten vi ser er betydelig. Hva er de største truslene PST ser, og hva bør bransjen være oppmerksom på?

 • 10:00-10:30Inovasjonsledelse i installasjonsbransjen
  Administrerende direktør Ove Guttormsen, NELFO
  Ove Guttormsen, NELFO Administrerende direktør

  Tradisjonell elektroteknikk og ekom smelter sakte men sikkert sammen. Hva betyr dette for morgendagens elektrobransje? Hvordan kan rådgiverne, elektroinstallatørene og leverandørindustrien hjelpe kundene med disse utfordringene og mulighetene? Hvilke grep vil elektroinstallatørene ta for fortsatt å være på høyde med kundenes forventninger?

  Guttormsen er administrerende direktør for NELFO – og spørsmål av denne typen står høyt på agendaen i organisasjonen.

 • 10:30-10:45Kaffepause
 • 10:45-11:15Vindkraft - i vannkraftnasjonen Norge
  CEO Tore Tomter, Siemens Wind Power AS
  Tore Tomter, Siemens Wind Power AS CEO

  Tomter deler sine visjoner om vindenergi som del av det norske kraftsystemet. Hvem er aktørene? Hva er siste nytt innen teknologiutvikling på området? Hvordan er konkurransekraften for vindenergi?  Hvordan avstemmes produksjon /forbruk? Hvordan kan vindparker tilpasses kulturlandskapet? Hvordan er det med støy fra slike anlegg? Tomter har også lovet å ta et sideblikk på solenergi.

  Ovennevnte vil være blant de sentrale spørsmål Tomter utfordres på. Tomter er administrerende direktør i Siemens Wind Power AS.

 • 11:15-12:00Smarte dingser - smarte nett?
  Pro dekan Kjell Sand, NTNU
  Kjell Sand, NTNU Prosjektleder

  Begrepene smart grid, smart city, smart installation er på alles lepper, men hva ligger egentlig i disse begrepene? Hvilket samspillet er det mellom “smart” elektrisk utstyr og overliggende nett? Hvilke synergier er man egentlig ute etter? Hvem høster gevinsten – og hvem tar regningen? Sand redegjør om disse sammenhengene og  hva som driver utviklingen fremover.

  Sand er en sterk faglig ressurs innen “Smart Grid”-området. Han er tilknyttet Norsk Smartgridsenter i Trondheim, har forskningserfaring fra SINTEF Energi og undervisning ved NTNU og er aktiv i internasjonalt arbeid på området.

 • 12:00-13:00LUNSJ: Spiseriet Henrik

Tirsdag 21. nov, 13:00–17:00

 • 13:00-13:30Nye NEK 399:2017
  Direktør Kjell Myrann, Rejlers
  Kjell Myrann, Rejlers Divisjonssjef Elkraft

  NEK 399-1 tok bransjen med storm da den ble lansert i 2014 – elsket av noen, hatet av andre. Ettertiden har vist at Myrann og hans komitemedlemmer traff blink – elektrobransjen ville ha mer. Komiteen har kvittert ut med neste utgave av NEK 399, som i praksis vil omfatte alle typer bygninger. Myrann vil dra veksler på erfaringene med eksisterende norm, men det er den nye normen som står i fokus! Hvilke endringer vil komme i den nye normen? Hvordan forholder denne normen seg til NEK 400? Høringsunden er over 20 september, så Myrann kan servere klare svar på konferansen.

  Myrann er til daglig divisjonssjef i konsulentselskapet Rejlers, er president i NEF og har flere komiteengasjement hos NEK.

 • 13:30-14:00Nye NEK 400:2018
  Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro
  Eirik Selvik, Selvik Elektro Dr. Ing

  “NEK’en” trenger vel ikke nærmere presentasjon? Denne kommer i tråd med tradisjonen i ny utgave hvert 4. år – og neste lansering er i juni 2018. Komiteleder Eirik Selvik har lovet  lette på sløret for å gi deg innblikk i endringene som kommer i den nye normsamlingen. Det er greit å være blant de første som tar del i dette, ikke sant?

  Selvik er pennefører for den nye normen, er leder for komiteen som forvalter normen, utvikler av FEBDOK og er en nestor innen installasjonsfaget. Selvik var tidligere ansatt i Sintef Energi (tidligere EFI), men har de siste årene drevet egen virksomhet.

 • 14:00-14:15Kaffepause
 • 14:15-14:45NEK 405 – Elkontroll
  Sjefingeniør Jørn Holtan, Vegdirektoratet
  Jørn Holtan, Vegdirektoratet Sjefingeniør

  NEK 405-serien får stadig større utbredelse: Elkontroll oppleves som verdifullt både for de som eier bygningsmasse og for de som forsikrer den. Nylig har også serien inkorporert elkontroll på fiske-, fangt- og lastefartøy samt at den har startet arbeid med standarder for eltakst.

  Holtan tar en gjennomgang av de nye delene i NEK 405-serien og snakker om mulighetene for bedre elsikkerhet som ligger i elkontroll og elektrotemografering.

  Holtan er til daglig ansatt i Vegdirektoratet som sjefsingeniør elektro, har en rekke engasjement i NEK-systemet. Han har tidligere arbeidet som selvstendig konsulent.

 • 14:45-15:15Feil og avbruddstatstikk for lavspent
  Fagsjef Drift og analyse Bjørn Tore Hjartsjø, Skagen Energi
  Bjørn Tore Hartsjø, Skagerak Energi Fagsjef Drift og analyse

  Hartsjø forteller om feil og avbrudd i nettet, slik netteierne ser det. Hvilke feil oppstår og hvorfor? Hvordan bør dette påvirke prosjektering og installasjonsarbeid i tilknyttede installasjoner?

  Til tross for høy oppetid i nettet vil det være en restrisiko som må håndteres av de som ikke tåler avbrudd. Hvor kan man finne underlag for å vurdere egen restrisiko?

 • 15:15-15:45Hvor går grensene mellom en elektrisk installasjon og maskin?
  Sjefingeniør Jostein W. Grav, DSB
  Jostein W. Grav, DSB Sjefingeniør

  Grav tar for seg maskinforskriften og nye IEC 60204-1 om maskiners elektriske utrustning. Hvilke endringer kommer, når kommer maskinforskriften og normen til anvendelse og hvilke grenseflater gjelder i forhold til FEL og NEK 400?

  Det er fort å trå feil i slike sammenhenger. Det viser dommer fra norske rettssaler. En av landets fremste ekspert på området vil gi mange klare svar  i denne krevende materien.

  Grav er en sentral medarbeider hos DSB, men forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) som hovedansvarsområde. Grav har også erfaring fra leveranse av store maskininstallasjoner fra leverandørindustrien og har flere engasjement som komiteleder og medlem i NEKs komiteer.

 • 15:45-16:00Kaffepause
 • 16:00-16:30Optimalisering og elektrifisering av skipsfarten
  Arild Røed, NEK Fagsjef

  Skipstrafikken står for store utslipp av miljøskadelige gasser. Når disse ligger i havn kan landstrøm bidra til å redusere utslippene vesentlig. Det er stor politisk ønske om å høste av disse lavhengende miljøpolitiske fruktene. Hva må til for å lykkes og hvilke muligheter foreligger for norsk leverandørindustri?

  Røed er til daglig ansatt som fagsjef hos NEK med hovedansvar for maritim sektor og eksplosjonsfarlige område. Han er også sekretær i TC 18 som forvalter IEC’s standarder for skip og offshore.

 • 16:30-17:00Ut av ensomheten og over til 230/400 V TN?
  Eirik Eggum, NVE
  Eirik Eggum, NVE

  DSB og NVE har startet et felles prosjekt hvor man har invitert toneangivende aktører til å utrede om man skal satse på storstilt ombygging fra 230 V IT til 230/400 V TN-system i Norge.  Eggum redegjør for NVEs motivasjon for å starte prosjektet, hvilke planer som foreligger og hvordan resultatet er tenkt brukt.

  Eirik Eggum er prosjektleder for ovennevnte prosjekt og er til daglig ansatt i NVE ved Elmarkedstilsynet, seksjon for regulering av nett-tjenester.

Onsdag 22. nov, 09:30-12:00

 • 09:30-10:00Energimeldingen - hvilke operative grep tar NVE?
  Per Sanderud, NVE
  Per Sanderud, NVE Vassdrags- og energidirektør

  Sanderud redegjør om direktoratets planlagte oppfølging av energimeldingen. Denne trakk opp viktige grep i den norske energipolitikken og vil påvirke utbygging og bruk av energi i Norge. Hva kan vi forvente oss i tiden som kommer?

  Sanderud har vært vassdrags- og energidirektør siden 2011. Han kom da fra stillingen som president i EFTAs overvåkningsorgan ESA. Han har videre lang fartstid fra forvaltningen, blant annet som departementsråd i to departement.

 • 10:00-10:30Regelverksutvikling i DSB - hvilke planer foreligger?
  Torbjørn Hofstad, DSB
  Torbjørn Hoffstad, DSB Avdelingsdirektør

  DSBs regelverk knyttet til elsikkerhet påvirker elektrobransjen i vesentlig grad. Hvilke planer har direktoratet i den videre forvaltningen av elsikkerhetsregelverket? Hvordan kan vi forvente at direktivene påvirker den norske regeverksutviklingen?

  Hoffstad er avdelingsdirektør og leder for elsikkerhetsarbeidet i DSB. Han har det overordnede ansvaret for regelverksarbeid, tilsyn, informsjon og sanksjon innen elsikkerhetsområdet i etaten.

 • 10:30-10:45Kaffepause
 • 10:45-11:10Sentralisert og distribuert energi
  Direktør Kristin Lind, Energi Norge
  Kristin H. Lind, Energi Norge Direktør

  Hvilke trender ser man innen energiproduksjon i et 10-15 års perspektiv? Distribuert produksjon, lokal energilagring og plusskunder – en del av fremtidens energinett. Hvordan påvirkes elsikkerheten og forsyningssikkerheten av utviklingen? Lind tar oss med på en spennende gjennomgang av disse utfordringene og hvordan elektrobransjen kan møte disse.

  Lind er direktør hos Energi Norge, med spesielt ansvar for energiakademiet. Hun kom fra stillingen som leder for KS Bedrift Energi. Hun har også tidligere erfaring fra Hafslund og Statnett.

 • 11:10-11:35AMS-målere, HAN-grensesnitt og praktiske utfordringer
  Prosjektleder Sterinar Fines, NTE
  Steinar Fines, NTE Prosjektleder, NTE-nett

  AMS, HES, HAN og andre fremmedord skal fylles med reelt innhold. Hva betyr begrepene og hva betyr disse for prosjekterende, utførende og deres kunder? Hvordan vil dynamiske nett-tariffer spille inn på bruken av sanntidsdata fra AMS-målerne? Hva er “HAN-porten” – og hvordan kan den brukes? Hvem vil høste effektene av de nye målerne?

  Hvem er bedre til å lede oss gjennom dette landskapet enn en dyktig fagmann på området? Fines har arbeidet innen området elmåling i en årrekke. Han er til daglig ansatt som prosjektleder ved NTE-nett, er leder i den norske komiteen for energimålere, er sentral i SORIA-samarbeidet og har også arbeidet internasjonalt med temaet.

 • 11:35-12:00Installasjon av solenergisystemer
  Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro
  Eirik Selvik Dr. Ing

  Solenergi øker sterkt i popularitet – men hva er “god latin” innen området? For å gi svar på dette har IEC utarbeidet en ny standard som danner grunnlag for en vesentlig utvidelse av dagens NEK 400-7-712. NEK 400 vil altså vise vei og gi føringer for hvordan slik anlegg skal utføres.

  Hva kommer av endringer og hvilke grep må prosjekterende/utførende gjøre for å levere anlegg i samsvar med de nye normkravene?

 • 12:00-13:00LUNSJ: Spiseriet Henrik

Onsdag 22. nov, 13:00-15:45

 • 13:00-13:30Branner i landbruket
  Pål-Arne Oulie Leder Landbrukets Brannvernkomite
  Pål-Arne Oulie Leder Landbrukets Brannvernkomite

  Lederen av Landbrukets Brannvernkomite (LBK) forteller oss om de store utfordringene med elbranner innen landbruket. Han vil også fortelle hvordan landbruksnæringen har arbeidet opp mot elektrobransjen for å øke fokuset på disse forholdene. Oulie forteller om hvilke grep som er tatt og hva næringen selv gjør for å forebygge elbranner.

  Hvilket budskap har han til elektrobransjen? Er vi på høyden eller må vi ta oss i selen?

 • 13:30-14:00Etablering av ny ordning for eltakst
  Sjefingeniør Jørn Holtan, Vegdirektoratet
  Jørn Holtan, Vegdirektoratet Sjefingeniør

  NK 219 har nylig vedtatt å utvikle standarder for eltakst. Utover høsten 2017 og våren vil man tegne opp det nye regimet, sannsynligvis bygd over samme lest som NEK 405-serien (elkontroll). Formålet er å utvikle dette viktige næringsområdet inne gode kvalitetsmessige rammer.

  Holtan tegner opp planer for de nye regimet slik komiteen ser for seg ordningen. Han redegjør videre om eltakstordningens rolle ifm. skade og eierskifte, Hvilke bransjeaktører vil ordningen passe spesielt godt for? Når må man være på banen?

 • 14:00-14:15Kaffepause
 • 14:15-14:45Hvor og hvorfor skjer elulykkene?
  Frode Kyllingstad, DSB
  Frode Kyllingstad, DSB Sjefingeniør

  Vi har fortsatt et stykke å gå før elulykkene er kommet ned til ønsket nivå. Derfor må vi hele tiden ha fokus på forhold som påvirker sannsynligheten for elulykke. Har elektrobransjen tilstrekkelig disiplin til å forebygge elulykkene, eller er dette noe mange tar for lett på. Hvor bevvist er den enkelte at man arbeider med en “farlig vare”? Ser vi et mønster i hendelsene? Hvordan kan vi bli flinkere på forebygging?

  Kyllingstad er ansatt som sjefingeniør hos DSB, hvor han særlig arbeider med elsikkerhet i eksplosjonsfarlige omårder, elulykker og er pennefører for magasinet “Elsikkerhet”. Han har også bakgrunn fra netteiervirksomhet.

 • 14:45-15:15Hva er kunstig intelligens og kan det brukes i verdiskaping?
  Business Development Manager Harriet Jennifer Wright, IBM
  Harriet Jennifer Wright, IBM Norway Bluemix and Watson Business Development Manager

  Kunstig intelligens blir en banebrytende inovasjon for utvikling av produkter og tjenester. En av landets fremste eksperter på området forteller oss om status for teknologien i dag og hva vi har i vente det neste tiår.

  Er det spennende muligheter også for elektrobransjen?

 • 15:15-15:45Cybersecurity - med vekt på industrielle løsninger.
  Judith Rossebo, ABB
  Judith Rossebø, ABB Medlem av NK65

  Hacking av industrielle systemer kan få fatale følger for industribedriften selv, men kan også følger for omgivelsene. Derfor må sikkerhet settes i høysetet ved design av slike systemer.

  Rossebø redegjør om situasjonen, hvilke grep som er påkrevd og hvordan trusselbildet utvikler seg.

Registrering

Meld deg på nå!


  **********

  **********
  NEK/NK medlem  Ja   Nei 
  Ønsker middag 21.11 (kr. 890,-)  Ja   Nei 

  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK

  Praktiske detaljer

  Oslo Kongressenter

  Oslo Kongressenter

  Tid og sted

  Dato: 21. – 22. november 2017
  Sted: Oslo Kongressenter,  Youngs gate 11, 0181 Oslo

  Veibeskrivelse Oslo Kongressenter

  Kursavgift

  Kursavgift er satt til kr. 7.900,-. NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 1.900,-.  Kursavgift med rabatt er kr. 6.000,-. I tillegg kan du delta på en valgfri tre-retters middag med god alkoholholdig drikke på kvelden den 21. november 2017. For deltakelse på middag kommer et tillegg på kr. 890,-. Alle priser er eksklusiv MVA.

  Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

  Målgruppe

  Konferansen retter seg mot hele elektrobransjen og er den viktigste møteplass for alle som vil bli oppdatere seg innenfor elsikkerhetsområdet.

  Normene og normsamlingene, for eksempel NEK 399, NEK 400, NEK 405, NEK 440, NEK 700, som forvaltes av NEKs normkomiteer utgjør et viktig underlag for verdiskapningen i hele sektoren.

  Kontakt oss

  Ved eventuelle spørsmål kontakt Leif Aanensen leif.aanensen@nek.no  eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

  Til toppen

  Det sosiale

  NEK på NEF teknisk møte på NTNU i Trondheim

  NEK på NEF teknisk møte på NTNU i Trondheim

  En arena hvor faglig nettverk bygges

  Slagord for NEKs elsikkerhetskonferanser er “En arena hvor faglig nettverk bygges”. Dette tar vi på alvor og legger opp til hyppige pauser, hvor du kan knytte nye kontakter. Ikke minst kan du møte mange av ekspertene i NEKs mange tekniske komiteer. Disse sitter med spisskompetanse innen sitt felt.

  På konferansen møter du deltakere fra hele elektrobransjen: Representanter fra myndighetene, interesseorganisasjonene, kraftprodusenter, kraftdistributører, industri, rådgivere, elektroinstallatører, utstyrsprodusenter og leverandører.

  For deg som er aktiv bruker av normer eller vurderer deltakelse i normkomite er dette riktig og viktig arena.

  En god lunsj

  Vi har lagt til det lille ekstra, slik at du får en flott lunsj begge dagene. Det settes av en time til lunsjen slik at du får tid til å nyte maten, besøke utstillerne, samt å ta en prat med gamle kjente.

  Vi skal spise lunsjen i Spiseriet Henrik begge dager.

  3-retters middag

  Middagen blir en 3-retters middag, som serveres sammen med  vin. Det tilbys naturligvis også alkoholfrie alternativ.

  Middagen starter med Apertif klokken 18 – og vi setter oss til bords ca. klokken 18:30. Middagen holdes i Spiseriet Møller.

   

  Til toppen