Forside NEK 399 2018

Om NEK 399:2022

Tilknytning av elanlegg og ekomnett

Denne standarden omhandler grensesnitt mellom allment el- og ekomnett (strøm, tele, data og TV) mot tilsvarende nett i tilknyttede bygninger og anlegg.

Forslaget tar sikte på å erstatte eksisterende «NEK 399:2018 Tilknytningspunkt for el og ekom» samt NEK NSPEK 399 Metode D:2019. Eksisterende standard har oppnådd betydelig utbredelse og har bidratt til ønsket forutsigbarhet mellom berørte parter.

Høringsfrist er gått ut!

Tilknytninsskap

Hva er på høring?

Forslaget legger vekt på koordinering mellom partene i et byggeprosjekt, med tydeliggjøring av ansvar, eierforhold og krav til utveksling av informasjon.

Siden NEK 399 klart definerer rammer for de ulike metodene, bidrar det til økt forutsigbarhet. Krav kan dermed kommuniseres på et tidlig tidspunkt.

Høringsfrist

Kommentarene sendes inn via Kommentarskjemaet til kommentarer@nek.no.

Høringsfristen var 15. november 2021. Det gjøres oppmerksom på at NEK normalt publiserer mottatte høringssvar, sammen med komiteens vurdering og beslutning på de enkelte innspillene.

Myndigheter

 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Justervesenet
 • Mattilsynet (hovedkontoret)
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Kommunikasjonsmyndighet
 • Sjøfartsdirektoratet

Interesseorganisasjoner

 • Abelia
 • Boligprodusentene
 • Byggenæringens Landsforening
 • Distriktenes Energiforening
 • El & IT
 • Energi Norge
 • Fiberforeningen
 • Finans Norge
 • Industriens forening for elektroteknikk og automatisering
 • Kabel Norge
 • KS-bedrift
 • NELFO
 • Nettalliansen AS
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk Eiendom
 • Norsk Industri
 • Norske Arkitekters Landsforbund
 • OBOS
 • REN AS
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Tavleforeningen

Forbrukerinteresser

 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet

Andre interesser

 • Get
 • Gjensidige Forsikring ASA
 • If Forsikring AS
 • Landbruksforsikring AS
 • Standard Norge
 • Telenor
 • Tryg Forsikring

Elektronisk orientering sendt:

Alle medlemmer i normkomiteene NK 20, NK 23, NK 31, NK 44, NK 61, NK 64, NK 79, NK 81, NK 100/209, NK 121B, NK 219, NK 301, NK 25/205/215