Tilbake

Velkommen til lanseringswebinar av NEK EN 50110-1!

1. september har vi lanseringswebinar av NEK EN 50110-1. På webinaret vil du møte foreleserne Tommy Lundekvam fra NEK, Kai Solum (REN), Thor Egil Johansen (Fornybar Norge), Eirik Remo (Nelfo) og Robert Krahl, (DSB). Foreleserne skal blant annet snakke om bruken av 50110-1, nytt innhold og endringer i 50110-1.

Men hva er egentlig NEK EN 50110-1, og hvorfor er så viktig?

Hva er Nek EN 50110-1?

NEK EN 50110-1 er en europeisk standard som omhandler sikkerheten ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Standarden gir retningslinjer for hvordan man skal utføre arbeid på eller i nærheten av elektriske anlegg på en trygg måte. Den tar også sikte på å beskytte personer mot farer som kan oppstå ved arbeid i nærheten av strømførende anlegg.

Standarden inneholder blant annet sikkerhetsprosedyrer, risikovurdering, arbeid under spenning, kontroll og testing. I tillegg har den nye utgaven forbedret språk og ny terminologi, for å gjøre standarden mer presis og forståelig.

 

Hvorfor er NEK EN 50110-1 viktig?

NEK EN 50110-1 viktig for å sikre sikker drift av elektriske anlegg, beskytte personell mot farer og skape et trygt arbeidsmiljø i samsvar med internasjonale standarder og nasjonale reguleringer. Andre viktige aspekt er følgende:

  1. Økt arbeidssikkerhet: Standarden gir retningslinjer for å minimere risikoen for elektriske ulykker og skader på personell som arbeider med eller rundt elektriske anlegg. Dette hjelper til med å sikre en trygg arbeidsplass og redusere muligheten for ulykker som kan føre til personskader eller dødsfall.
  1. Overholdelse av lovgivning: Mange land har lover og forskrifter som krever at organisasjoner og enkeltpersoner følger spesifikke standarder når de arbeider med elektriske anlegg. NEK EN 50110-1 kan være en del av dette rammeverket, og overholdelse av normen kan bidra til å sikre at man oppfyller de juridiske kravene.
  2. Kvalitetskontroll: Ved å følge normen kan man sikre at elektriske anlegg vedlikeholdes og driftes på en måte som oppfyller høye standarder for kvalitet og sikkerhet. Dette kan bidra til å forlenge levetiden til utstyret og redusere behovet for uforutsette reparasjoner.
  3. Profesjonell integritet: Organisasjoner som følger relevante normer viser sin forpliktelse til å opprettholde høy profesjonell standard. Dette kan bidra til å bygge tillit hos kunder, partnere og interessenter.
  4. Opplæring og kompetanse: NEK EN 50110-1 gir retningslinjer for opplæring og kompetansekrav for personer som arbeider med elektriske anlegg. Dette sikrer at de som utfører arbeidet, har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å håndtere mulig farlige situasjoner på en trygg måte.
  5. Risikominimering: Ved å følge normen kan organisasjoner identifisere og håndtere risikoer knyttet til elektriske anlegg på en systematisk måte. Dette kan bidra til å forebygge ulykker og redusere skader på personer og eiendom.

 

FSE og 50110-1

FSE – eller Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – er en norsk forskrift som regulerer sikkerhetsaspekter ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Organisasjonen er basert på europeiske standarder, deriblant NEK EN 50110-1. Forskriften FSE bruker NEK EN 50110-1 som en viktig referanse når det gjelder å fastsette krav og retningslinjer for trygg utførelse av arbeid på elektriske anlegg.

Forskriften til FSE sier at DSB anser at den til enhver tid gjeldende versjon av norsk elektroteknisk norm NEK EN 50110-1 oppfyller sikkerhetskravene i denne forskriften. For maritime elektriske anlegg så vises det tilsvarende til internasjonal standard IEC 60092-509. Dersom forskrift, veiledning og norm er oppfylt anses det som dokumentert at forskriftens sikkerhetskrav er oppfylt. Dette betyr at NEK EN 50110-1 gir retningslinjer og prinsipper som arbeidsgivere, arbeidstakere og andre involverte bør følge for å sikre en trygg arbeidspraksis.

Konkrete endringer i standarden

I den nyeste revisjonen av NEK EN 50110-1, har det blitt gjennomført flere viktige endringer for å forbedre standardens klarhet og nøyaktighet. Utenom forbedret språk og terminologi, er det endringer for avstand, symbol og rollebeskrivelser. For eksempel:

 

  • Symboler:

En ny seksjon har blitt introdusert som omhandler ulike symboler og forkortelser som brukes gjennom standarden. Dette bidrar til enklere tolkning av viktig informasjon.

  • Flytting av tabell for avstander:

Tabellene som angår risikoavstand og sikkerhetsavstand har blitt flyttet fra vedlegg A til standardens hoveddel under kapittel 4. Dette gir brukerne raskere tilgang til viktig informasjon.

  • Beskrivelse av roller i kapittel 4.3:

Rollene til de involverte partene er nå beskrevet mer inngående i kapittel 4.3, slik at det er tydeligere hvilke ansvarsområder hver person har.

 

Disse endringene er iverksatt for å styrke sikkerheten og effektiviteten ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, og brukere oppfordres til å oppdatere seg på den nyeste utgaven for å sikre full overholdelse av de reviderte standardene.

Ønsker du å vite mer om NEK EN 50110-1? På NEKs webinar vil vi ta opp og presentere endringer i den nye utgaven av standarden. Dette sikrer at brukerne kan tolke og iverksette standarden på en mer effektiv måte. Velkommen!

Her kan du melde deg på lanseringen!