Tilbake

NEK etablerer Havvindforum

Havvind kan være løsningen for den internasjonale energikrisen. Både i Norge og andre land lanseres store ambisjoner om utbygging i gigawatt klassen. En slik utbygging er imidlertid avhengig av standarder for at ulike aktører skal kunne samarbeide. Standardene finnes i stor grad og NEK etablerer nå Havvindforum som skal arbeide for å koordinere arbeidet innenfor ulike fagområder. Samtidig skal forumet også arbeide for standardiserte løsninger der den teknologiske utviklingen er i en innovativ fase.

 

Havvind vil bli stort

Havvind er en av energikildene som det settes stor lit til at kan avhjelpe fremtidens energibehov. I Europa har mange land høye ambisjoner og EU har et mål om nå 300 GW havvind innen 2050. I Norge legges det opp til produksjon på feltene Utsira Nord og Sørlige Norsjø II i 2030.

Norske aktører som Equinor har sterke ambisjoner om å bli en global aktør, og selskapet er allerede inne på flere prosjekter både i Storbritannia og USA. Blant annet samarbeider de med andre internasjonale aktører om å levere Dogger Bank, som vil bli verdens største offshore vindpark.

Standarder må brukes

I et marked som innebærer samarbeid og leveranser fra en rekke ulike leverandører er man avhengig av standardisering. Uten standarder er man ikke sikret at komponenter og løsninger vil fungere sammen og prosjektene vil være vanskelige, om ikke umulige, å gjennomføre. Kontraktene som blir inngått må derfor ha et sterkt innslag av standarder for å kunne velge riktig leverandør.

-NEK følger med initiativet opp regjeringens satsing på havvind. Målet regjeringen har satt om tildeling av konsesjoner for havvind tilsvarende 30 GW, vil innebære betydelige investeringer. Investeringene bør tuftes på standarder og vi må derfor kjenne vår besøkelsestid. Det er nå det skjer, sier Lef T. Aanensen, adm dir i NEK.

Standardene finnes

Det har gjennom mer enn 100 år foregått et storstilt standardiseringsarbeid i Norge. Gjennom NEKs rolle som medlem i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen IEC og europeiske Cenelec har dette i stor grad vært basert på internasjonale standarder. Arbeidet er organisert gjennom en rekke ulike komiteer som arbeider innenfor spesifikke fagfelt. Imidlertid finnes det ingen egen komite for havvind. Vindenergi på havet skiller seg vesentlig fra tilsvarende landbaserte installasjoner, både i måten disse utformes på, driftes og hvordan energien transporteres frem til konsum.  Allikevel finnes det standarder fra andre fagfelt som subsea og fornybar energi som kan komme til anvendelse.

Havvindforum

Med en rekke komiteer som arbeider selvstendig både i Norge og internasjonalt er det viktig å ha en koordinerende funksjon. Uten denne kan det fort bli dobbeltarbeid, uklart ansvar og manglende oversikt. NEK etablerer derfor Havvindforum. Havvindforum vil ha som hensikt å

– Koordinere arbeidet mellom komiteer for å etablere relevante standarder

– Være bindeledd mellom NEKs komiteer og andre aktører i relevante fagfelt

– Etablere løsninger hvor den teknologiske utviklingen ligger foran standardisering

Initielt vil Havvindforum engasjere komiteene i NEK. Når forumet er etablert vil det bli drøftet behovet for å åpne forumet for andre interessenter. Mandatet vil uansett knytte seg til NEKs arbeidsområde som er elektroteknisk standardisering innen feltet. Til tross for denne avgrensningen bør deltakelse i Havvindforum være av interesse for mange.

-Vi har så langt identifisert et utvalg av NEKs komiteer som arbeider med ulike standarder som er relevant i forhold til havvind. NEKs forum vil ha som hovedmål å få til et driv og en god koordinering mellom disse. Samtidig har vi gode erfaringer med å åpne forumene for andre miljøer. Hvilken rolle forumet vil spille i denne sammenheng gjenstår å se, fortsetter Aanensen

Unik mulighet for norsk industri

Havvind representerer også en unik mulighet for norsk leverandørindustri. Det er ikke bare i Norge de store kontraktene vil bli signert. En slik satsning krever imidlertid at man er tilpasset et internasjonalt kontraktsregime, som er basert på standarder.

-Om regjeringens ambisjoner fører frem, vil dette skape et industrieventyr og økt tilgang til verdifull, ren energi i det europeiske kraftmarkedet. Vår rolle er å bringe standardene frem, slik at utbyggingen kan skje på en samfunnsøkonomisk rasjonell måte. Standardene er også en vei inn på det internasjonale markedet for norske leverandørindustri, avslutter Leif Aanensen.

Les mer om havvindforum!

Se NEK og DNVs webinar om havvind

Se NEK og DNVs webinar om havvind