Tilbake

Byggevareforordningen – endringer i NEK 400:2014

NEKs styre vedtok nylig en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april og vil tre i kraft 1. juli 2017.

Arbeid i lavspenningsanlegg

(Red. anmerk: Artikkel er oppdatert 30.5.2017)

Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers ytelse skal uttrykkes med hensyn til deres vesentlige egenskaper og for anvendelsen av CE-merking på disse varene.

Relevant regelverk

Byggevareforordningen er implementert i Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, og trådte i kraft 1 januar 2014.

I henhold til byggevareforordningen, skal kabler som benyttes for fast installasjon i bygg og byggverk være klassifisert med hensyn til sine brannegenskaper. Produsenter og importører som plasserer (selger) et kabelprodukt i markedet, for fast installasjon i byggverk, skal etter 1. juli inneha en 3. parts-sertifisering iht. byggevareforordningen. Dette betyr at produsenter og importører skal utstede en DoP/Ytelseserklæring, merke produktet, eller emballasjen, med angitte opplysninger, bl.a. «CPR-Brannklasse» og krav ellers nedsatt i NEK EN 50525:2014. Krav til brannklassifisering av kabler innebærer at samsvarserklæring for kabler ikke lenger kun kan baseres på samsvar med normer som er vist til i NEK 400:2014, men må også samsvare med klassifiseringskravene i NS-EN 13501-6.

NEK 400:2014 har, i forbindelse med valg av kabler, en rekke henvisninger til NEK EN eller NEK IEC normer som skal tilfredsstilles. På grunn av de nye kravene til klassifisering er ikke alle disse referansene lenger riktig. NK64 har derfor, etter henstilling fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og NEK/NK 20 Kabler behandlet denne problemstillingen og vurdert hvilke endringer/tilpasninger som bør gjøres i NEK 400:2014 for at normsamlingen skal være tilpasset de nye kravene til klassifisering av kabler i henhold til NS-EN 13501-6.

Avklaring med myndighetene

De involverte parter (DiBK, DBS, Nkom, NK 20 og NK 64) er alle av den oppfatning at det er hensiktsmessig og fornuftig å implementer krav i NEK 400:2014 som er tilpasset de nye klassifiseringskravene. Partene mener at en endring av kravene i NEK 400:2014 vil være til stor hjelp for prosjekterende og utførende.

Beslutning i styret

NK 64 vedtok på sitt møte 9. februar 2017 å endre NEK 400:2014, med virkning fra 1. juli 2017. NK64s forslag til endringer ble vedtatt i NEKs styre 24. februar 2017.

Endringene

Følgende endringer ble vedtatt:

Endringer i NEK 400:2014.

Erstatt hele avsnitt 422.2 med følgende:

422.2           Installasjoner med ytre påvirkninger BD2, BD3 eller BD4

422.2.1         Generelle krav

422.2.1.1      Ledningssystemer skal ikke være flammespredende.

MERKNAD – Dette kravet kan tilfredsstilles ved bruk av følgende produkter:

  • Kabler som tilfredsstiller kravene til klasse Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6, eller
  • installasjonsrør klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK EN 61386-1, eller
  • kabelkanalsystem klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK IEC 61084-1, eller
  • kabelbro- og kabelstigesystemer klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK EN 61537, eller
  • strømskinnesystemer i samsvar med NEK EN 61534-serien.

422.2.1.2      Kabler skal minst tilfredsstille kravene til klasse Dca-s2d2a2 definert i
NS-EN 13501-6.

Dersom kablene er beskyttet av et automatisk brannslokkeanlegg, for eksempel et sprinkleranlegg, kan kabler som tilfredsstiller klassen Eca definert i NS-EN 13501-6 benyttes.

422.2.1.3      Ledningssystemer som forsyner nødstrømkurser skal ha en brannmotstand iht. NEK IEC 60331-11, NEK IEC 60331-21, NEK IEC 60331-23 eller NEK IEC 60331-25, og skal ha brannmotstand/være funksjonsdyktige i minst 60 min.

MERKNAD – Se NEK 400-5-56 vedrørende krav til opprettholdelse av funksjonen til ledningssystemer for nødstrømsystemer under brann.

422.2.1.4     Koblingsutstyr, bortsett fra utstyr som skal lette evakuering, skal kun være tilgjengelig for autoriserte personer. Hvis de er plassert i ganger skal de være plassert i kabinetter eller bokser av ikke-brennbare materialer eller av ikke lett brennbare materialer.

MERKNAD – Dette avsnitt er ikke til hinder for å benytte kapsling av plast av et ikke lett brennbart materiale.

422.2.1.5      Det skal ikke benyttes elektrisk utstyr som inneholder brennbare væsker.

MERKNAD – Dette kravet gjelder ikke kondensatorer innebygget i apparater. Dette unntaket gjelder i hovedsak utladningslamper og kondensatorer i motorstartere.

422.2.2         Rømningsveier

422.2.2.1      Ledningssystemer skal ikke føres inn i rømningsveier med mindre selve ledningene er lagt i kapslinger eller er avskjermet mot rømningsveien, enten ved kabelføringssystemet selv eller ved andre tilsvarende tiltak.

VEILEDNING – Hensikten med dette kravet er at kabler forlagt i rømningsveier ikke under noen omstendighet skal kunne være til hinder ved rømning. Forøvrig vises til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven som også har krav til elektriske installasjoner i rømningsveier.

422.2.2.2      Ledningssystemer skal ikke være innenfor rekkevidde med mindre de er beskyttet mot mekanisk skade som kan oppstå ved evakuering.

422.2.2.3      Ledningssystemer skal være så korte som praktisk mulig.

422.2.2.4      Kabler og ledninger skal, dersom de ikke er beskyttet av et automatisk brannslokkeanlegg, for eksempel et sprinkleranlegg, totalt ikke representere en brannenergi mer enn 50 MJ pr løpemeter rømningsvei.

VEILEDNING – Dette kravet er ikke en del av den sertifiserte ordningen for brannkrav til kabler under Byggevareforordningen (CPR) som gjelder fra 1. Juli 2017.

Informasjon om den enkelte kabels brannenergi fås av kabelleverandørene/-produsentene, se også Tillegg 42A.

– – – – – – – – –

 Erstatt avsnitt 422.3.4 med følgende:

422.3.4         Unntatt hvor kabler og ledningssystemer er nedgravd eller innstøpt i ikke-brennbart materiale, skal kun ikke flammespredende ledningssystemer benyttes.

Utstyr skal, som et minimum, velges i samsvar med følgende krav:

  • kabler skal minst tilfredsstille kravene til klasse Eca definert i NS-EN 13501-6
  • installasjonsrør skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK EN 61386-serien
  • ledningskanalsystem skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK IEC 61084-serien
  • kabelbro- og kabelstigesystemer skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK EN 61537-serien
  • strømskinnesystemer skal tilfredsstille flammespredningsprøve spesifisert i NEK EN 61534‑serien

Der hvor faren for flammespredning er høy, for eksempel i lange vertikale føringer eller buntede kabler, er det anbefalt å benytte kabler som minst tilfredsstiller kravene til klasse Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6.

– – – – – – – – –

Erstatt avsnitt 422.5.1 med følgende:

422.5.1         Hvor bygningsstrukturens form og dimensjoner er slik at de muliggjør spredning av brann, skal det iverksettes tiltak for å sikre at den elektriske installasjonen ikke bidrar til brannspredningen (skorsteinseffekt).

Branndetektorer kan installeres for å hindre at tiltak mot spredning av brann forringes, for eksempel brannspjeld i kanaler, i hulrom i bygg etc. Installasjonsbokser og kapslinger i samsvar med NEK EN 60670-1 for hule vegger og kabler som minst tilfredsstiller kravene til klasse
Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6 kan benyttes.

MERKNAD – NEK EN 60670-1 inkluderer merking med symbolet H for bokser og kapslinger for hule vegger.

– – – – – – – – –

Legg til følgende tillegg:

Tillegg 42A
(informativt)

Fastsettelse av brannenergi for en kabel

I henhold til avsnitt 422.2.2.4 skal brannenergi for en kabel oppgis av kabelprodusentene/-leverandørene. I mangel av slik informasjon kan brannenergien for en kabel beregnes ved hjelp av følgende formel:

BB = A  * B / r

Hvor   BB     brannenergi i [MJ/m]

A       summen av brennbare komponenter i kabelen pr. m. i [kg/m] (nominelle verdier kan beregnes ut i fra dimensjonskravene i aktuelle produktstandarder)

B       Typiske Cone calorimeter-verdier for kabelens brennbare komponenter, gitt i tabell 42A-1, i [MJ/kg]

r        typisk densitet til kabelens brennbare komponenter  gitt i tabell 42A-1

Tabell 42A-1- Typiske brannverdier for brennbare komponenter i kabler

Brennbar komponent BeskrivelseCone calori ved 50 kW/m2

[MJ/kg]

Densitet

 

PVC-isolasjonTypisk compound181,4
PVC-FyllkappeTypisk compound151,8
PVC-Ytre kappeTypisk compound med gode kulde-egenskaper201,4
PE, PP, PEXUfyllt410,9
HFFR-LS-isolasjonTypisk compound, CaCO3 + silikon291,5
HFFR-LS-isolasjonTypisk compound m/ATH, MEG251,5
HFFR-LS fyllkappeTypisk compound m/ATH, MEG181,8
HFFR-LS kappeTypisk compound, CaCO3 + silikon231,5
HFFR-LS kappeTypisk compound m/ATH, MEG201,5
FEP-isolasjon62,1
PE-fyllkappeMed uorganisk fyllstoff, ikke flammehemmet381,5
VEILEDNING – HFFR-LS omfatter røyksvake materialer ved forbrenning

– – – – – – – – –

Erstatt hele avsnitt 527.1 med følgende:

527.1           Forholdsregler innenfor branncelle i bygning

527.1.1         Faren for brannspredning skal begrenses mest mulig ved valg av hensiktsmessige materialer og ved montasje i samsvar med avsnitt 527.

527.1.2         Ledningssystemer skal være montert slik at bygningskonstruksjonens mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper ikke er svekket.

527.1.3         Kabler som tilfredsstiller, som minimum, kravene til klasse Eca definert i
NS-EN 13501-6, samt utstyr som, ifølge avsnitt 527.1.6, er klassifisert som ikke-flammespredende kan monteres uten spesielle forholdsregler.

MERKNAD – I installasjoner hvor det er spesiell risiko, kan det være nødvendig med kabler som minst tilfredsstiller klasse Dca-s2d2a2 definert i NS-EN 13501-6. Kabler som ikke tilfredsstiller kravet til klasse Eca definert i NS-EN 13501-6 skal, dersom de benyttes, være begrenset til korte lengder for tilkobling av utstyr til den faste installasjonen, og skal aldri føres fra en branncelle til en annen.

527.1.5         Produkter klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK 439-6, NEK EN 61537 og i følgende serier: NEK IEC 61084, NEK EN 61386 og NEK EN 61534, kan installeres uten spesielle forholdsregler.  Andre produkter i samsvar med normer med tilsvarende krav til motstand mot flammespredning kan installeres uten spesielle forholdsregler.

527.1.6         Deler av ledningssystemer foruten kabler som ikke tilfredsstiller kravet til motstand mot flammespredning som spesifisert i NEK 439-6, NEK EN 60570, NEK EN 61537, NEK IEC 61084 serien, NEK EN 61386 serien eller NEK EN 61534 serien, men som i alle andre henseender er i samsvar med sine respektive produktnormer skal, dersom de benyttes, være helt innkapslet av egnede ikke-brennbare materialer.

– – – – – – – – –

Slutt endringer i NEK 400:2014.”

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
26.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024