Tilbake

Standardene fornyes

Standarder blir med jevne mellomrom revidert, og kravene kan bli både endret og tatt vekk. I 2022 vil mange av de sentrale standardene bli gitt ut i nye utgaver. For lavspenningsområdet vil både NEK 400 og NEK 399 bli revidert. I tillegg for man en ny utgave av standarden som omhandler sikkert arbeid i elektriske anlegg – NEK 50110.

2022 vil bli et begivenhetsrikt år for NEK. Mange av de sentrale standardene vil komme i reviderte utgaver med nye og endrede krav til installasjon og drift.

Batteristandarder

Batterianlegg er spådd å bli ett av de store vekstområdene i tiden som kommer. Blant annet fordi energilagring går hånd i hånd med solcelleanlegg, som man forventer vil øke sterkt i de kommende årene. NEK har nylig gitt standarden NEK 486 – Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallsjoner (Li-ionbatterier), som kompletterer NEK 485 (bly-syrebatterier). Kravene som tidligere fantes i NEK 400-8-806 finner man nå igjen i de nye batteristandardene. Disse er basert internasjonale standarder, men det er gjort norske tilpasninger. Spesielt i kapitel 4 som omhandler elektrisk sjokk, hvor det også henvises til NEK 400. Totalt sett utgjør disse to standardene en metode for trygg og sikker installasjon og drift av batterier.

NEK 485 og NEK 486 vil bli utgitt i en samlet utgave i 1. kvartal 2022. Samlingen vil få navnet NEK 487.

Revidert utgave av NEK 50110 – Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

NEK 50110 er den norske utgaven av den tilsvarende standarden for EU, som er utgitt av Cenelec. Det anses som viktig at man har et felles grunnlag for elsikkerhetsarbeid på tvers av landegrensene. Både arbeidskraft og kontraktører fra utlandet arbeider i Norge og det er viktig at man har det samme forholdet til elsikkerhetsarbeid. Standarden fra 2013 vil i løpet av 2022 komme i en ny utgave som har blitt grundig gjennomarbeidet. Den norske utgaven vil skille seg fra den europeiske på disse punktene:

  • Adgang til elektriske høyspenningsanlegg​en
  • Presisert kravet til LFK, og at denne rollen skal være utpekt av driftsleder​
  • Krav til utforming, dimensjonering og bruk av jordingsapparater ved arbeid på elektriske anlegg​
  • Minste risikoavstand er høyere enn det som er beskrevet i EN 50110-1​

NEK 400 i ny utgave

NEK 400 utgis i 2022 i sin 8. utgave. I den nye utgaven vil det komme endringer innenfor flere felt. Standarden er i skrivende stund ikke helt ferdig, men man kan blant annet forvente:

  • Et nytt kapittel om ladeklare bygg
  • Noen av kravene om batteri-installasjoner er flyttet til NEK 485 og NEK 486
  • Endringer på soner for dusj
  • Endringer innenfor landbruks og hagebruksinstallasjoner
  • Tydeligere krav til strømforsyning med solcellepaneler
  • Kravene til forsyning av elektriske kjøretøy har blitt presisert og for enkelte deler mer detaljert

Flere av kapitlene i NEK 400 har vært ute på høring. Høringssvarene er nå under bearbeidelse og det endelige resultatet vil bli presentert under utgivelsen i slutten av mai.

NEK 399 – tilknytnings standarden

I mars 2022 vil NEK 399 komme i ny utgave. Den nye utgaven av standarden vil få et utvidet virkeområde og vil nå også omfatte en metode for tilknytning til elanlegg over 1 Kv AC. Komiteen har også brukt NEKs FAQ tjeneste for innspill til hva som bør endres. Resultatet er en struktur på standarden og språkendringer som gjør kravene lettere å forstå. I tidligere utgaver har standarden omfattet tilknytningspunktet. Dette utvides nå og standarden vil gjelde hele tilknytningen.

 

Ønsker du å være med å påvirke standardene kan du bli medlem i en av våre standardiseringskomiteer. Slik blir du medlem!