NEK 399:2022

Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

NEK 399:2022 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2018 og NSPEK 399 Metode D:2019.

Utgaven har en utvidelse av virkeområde til også å gjelde anlegg som forsynes med høyspenning. Det innebærer dermed en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2022 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet et allment nett.

Standarden vil nå gjelde for tilknytning av alle typer bygninger.

Pris
kr 1015,- eks. mva.

Om produktet

Et standardisert tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett til allment nett vil øke forutsigbarheten for alle involverte parter i et byggeprosjekt, det vil si bygningseier, el- og ekomnetteier, utstyrsprodusenter, tekniske entreprenører, rådgivende ingeniører, samt de som utfører installasjoner. Utviklingen av NEK 399 har krevd omfattende avklaringer mellom partene og innebærer at brukerne av standarden kan støtte seg på de fremforhandlede løsningene.

Standarden gjelder for nye bygninger, men anbefales også brukt ved større ombygginger.

Standarden tar utgangspunkt i behovet for likeverdig tilgang til tilknytningspunkt mellom distribusjonsnettene og installasjonen hos bygningseier og/eller sluttbruker. Likeverdig tilgang innrømmes bygningseier, el- og ekomnetteier og virksomheter som skal utføre arbeider på deres vegne.

Standarden krever at el- og ekomnetteier benytter seg av det felles tilknytningspunktet NEK 399 definerer.

Standarden krever plassering av felles tilknytningspunkt utendørs for alle bygningstyper som benytter tilknytningsskap. I næringsbygg som ikke anvender tilknytningsskap, stilles det krav til etablering av hovedfordeling. I boligblokker kreves det etablering av hovedfordeling, samt etter gitte kriterier etasjefordelere, samt føringsveier og kabling frem til etasjefordelere og sikringsskap i boliger.

Standarden forutsetter at elmåling skal skje nærmest mulig tilknytningspunktet. Umålt kraft ut fra hovedfordelingen tillattes ikke, med unntak av boligblokker eller kombinerte bygninger hvor det etableres etasjefordeler. I slike tilfeller vil kabling frem til etasjefordeler være umålt.

Standarden setter i enkelte tilfeller krav til plassering av nettstasjon og arrangement mellom nettstasjon og hovedfordeling.

Det er lagt vekt på å holde ryddighet i ansvar, eierskap, plikter og de administrative forholdene knyttet til tilknytningspunktet.

Standarden har som formål å:

 • skape et entydig begrepsbruk,
 • klargjøre samhandlingsprinsipper mellom aktører,
 • tydeliggjøre eierforhold og ansvar,
 • klargjøre tilgang til tilknytningspunktet for de ulike aktørene,
 • tilrettelegge for korrekt etablering av elmåling,
 • legge til rette for uthenting av sanntidsdata fra elmåler, innhenting av måledata for andre infrastruktureiere som f.eks. leverandører av fjernvarme, vann, gassforsyning,
 • avklare ansvar for drift og vedlikehold,
 • beskrive tekniske systemløsninger og funksjonskrav,
 • beskrive fysisk tilknytningspunkt,
 • gi tekniske krav til utstyr/komponenter mht. funksjon, tilgjengelighet og plassering,
 • beskrive samlokalisert tilknytningspunkt for el- og ekomnett,
 • beskrive beskyttelse av elektrisk utstyr og ledningsanlegg før, i og etter tilknytningspunkt,
 • beskrive koordinering av overspenningsbeskyttelse, EMC og jording, og
 • sette krav til beskyttelse mot ytre påvirkninger av utstyr i tilknytningspunktet.

Relaterte produkter

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel), NEK 400, NEK 439