Tilbake

Transportsektoren skal elektrifiseres

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har etablert Eltransportforum. Forumet samler de sentrale aktørene innenfor transport. Sammen skal man finne felles løsninger for å elektrifisere transport sektoren slik at man kan nå Norges mål om 55 % reduksjon av utslippene innen 2030.

Nikola Motors

Tallene viser at de globale utslippene etter pandemien nå stiger med urovekkende fart. I Norge produseres nærmere 98 % av energien gjennom fornybare kilder. I motsetning til resten av verden vil vi ikke finne kilden til de store utslippsreduksjonene i energiproduksjon.

-Transportsektoren står for mellom 20 og 30 % av de norske utslippene av klimagasser. Ser man bort fra petroleumsindustrien er dette Norges største bidragsyter til utslippene. Skal vi nå målene om en 55 % reduksjon innen 2030 må denne sektoren over på fornybar energi, forteller Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel i NEK.

Privat bilismen er snart helelektrisk

I Norge har myndighetene gitt store incentiver for at privatbilismen skal over på elektriske kjøretøy. Dette har vært en klar suksess og det finnes ingen land i verden hvor andelen av elbiler er større. Tallene for 2021 viser at mer enn 60% av nybilsalget nå er en elbil. Regjeringen Støre ønsker å forsterke denne utviklingen og har i statsbudsjettet for 2022 satt av 100 millioner kroner for å bygge flere ladestasjoner. Om ikke mange år vil privatbilismen være å regne som tilnærmet utslippsfri.

Elektrisk transport

Den samme utviklingen i elektrifisering kan man ikke se i transportsektoren. Riktignok blir stadig flere bussruter elektriske, jernbanen sør for Trondheim er elektrisk og mange fergestrekninger betjenes med elektriske ferger. Et fellestrekk er at dette er stort sett gjelder den offentlige delen av transportsektoren. For den delen av transportsektoren som er på private hender er imidlertid fossilt drivstoff nærmest enerådende. Årsaken er åpenbar. Manglende infrastruktur og egnede transportmidler gjør det vanskelig for transportørene å tenke bærekraft, og 20 – 30 % av Norges utslipp vil fortsatt komme fra transport. Om man ikke gjøre tiltak.

Løsningene må være felles

For å endre transportsektoren til å bli utslippsfri kreves i første omgang en egnet infrastruktur. Uten infrastruktur for lading, fylling av hydrogen eller bytte av batterier kan ikke transportørene satse på fornybar energi. Den eneste farbare veien for å få på plass en slik infrastruktur er gjennom felles løsninger for en samlet bransje.

-Det er enkelt å konkludere med at felles løsninger er den eneste veien fram til en effektiv infrastruktur. Felles løsninger vil gi forutsigbarhet, markedsadgang og økonomisk bærekraft. NEK har derfor etablert Eltransportforum for å samle de sentrale aktørene innenfor transport fortsetter Gunnar Gjesdal.

Eltransportforum

Eltransportforum har som mandat å bringe de sentrale aktørene innenfor sjø, luft og veitransport sammen. Gjennom arbeidet i forumet skal man avdekke de utfordringer og finne løsninger for å elektrifisere transportsektoren. Man legger også opp til en transparent organisering hvor deltakerne deler erfaring og kunnskap. På denne måten vil man heve den nasjonale kompetansen og kunne komme raskere fram til en utslippsfri transportsektor.

-Vi har allerede hatt de første møtene i Eltransportforum og har klart å etablere grunnmuren i for arbeidet. Nå går vi inn i en mer aktiv fase med å avdekke utfordringer og finne løsninger. Mange av de sentrale aktørene deltar allerede aktivt, men døren fortsatt være åpen for nye deltakere. Vi ønsker en bred deltakelse i Eltransportforum, for arbeidet vil være med å gi premissene for en elektrisk transportsektor, avslutter Gjesdal.

Under Elsikkerhetskonferansen vil lederen av Eltransportforum, Jørn Holtan, presentere ideer om eltransport.

Interessert kan kontakte Gunnar Gjesdal på: gunnar.gjesdal@nek.no

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023