NEKs Elsikkerhetskonferanse 2021

30. november & 1. desember

Grønt skifte, digitalisering og elsikkerhet

Registrering

“Programmet vil gi deltakerne en god oversikt over teknologiske trender, endringer i regelverket og i el-standarder. Disse faktorene utgjør i sum viktige rammer for hele elbransjen.”

30. november - 1. desember 2021

Åpne alle

30. November 2021

 • 08:15 - 09:00Registrering og mingling
 • 09:00 - 09:30Elektrisitet i et samfunnssikkerhetsperspektiv
  Elisabeth Aarsæther
  Elisabeth Aarsæther Direktør - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

  Hvordan tenker beredskapsmyndighetene rundt samfunnskritiske tjenester? Er den menneskelige kompetansen god nok? Hvordan forbereder man seg på uønskede hendelser som påvirker innsatsfaktorer som strøm, vann og kommunikasjon? Direktør Elisabeth Aarsæther gir en innføring i DSBs tanker om dette.  

 • 09:30-10:00Bærekraftig energi 2030
  Tore Langset
  Tore Langset Fungerende direktør, reguleringsmyndigheten for energi

  Elektrifiseringen av Norge er på full fart fremover. Dette er gode nyheter om vi skal bidra til å nå klimamålene vi har satt oss, men hvordan skal vi møte et slikt økt energikonsum mot 2030? Hvordan skal de fornybare energiressursene i vind, vann og sol forvaltes, og hvordan vil forbindelsene våre til utlandet påvirke morgendagens produksjon? Fungerende direktør for reguleringsmyndigheten for energi forteller.

 • 10:00-10:30Kaffepause
 • 10:30 - 11:00Hvordan forvalter energibransjen våre ressurser i fremtiden?
  Kristin Lind
  Kristin Lind Direktør - Energi Norge

  Energi Norge forutser hvordan energiproduksjon og distribusjon ser ut mot slutten av dette tiåret. Hva blir viktig for kraftprodusenter og netteiere når forbruket av elektrisitet øker ytterligere i årene som kommer? Leder for Energi Norges avdeling for nett og kraftsystem forteller.  

 • 11:00-11:30Ligger den nye olja i elektrobransjen? Muligheter og utvikling
  Ove Guttormsen
  Ove Guttormsen Administrerende direktør - Nelfo

  Direktør i Nelfo, Ove Guttormsen, forteller om forretningsideene i morgendagens elektrotekniske sektor. Hvordan vil vekstmulighetene for energibedriftene være i et grønnere Norge? Er rammevilkårene på plass? 

 • 11:30-12:30Lunsj
 • 12:30-13:00Solenergi i Norge - i dag og i fremtiden
  Jon Steinar S. Hanstad
  Jon Steinar S. Hanstad Teknisk direktør, Nelfo

  Solceller blir stadig billigere og dermed et mer reelt alternativ til andre energikilder. NVE har tidligere anslått at 7 TWh av Norges årlige strømproduksjon vil komme fra solceller innen 2040. Men hvilke utfordringer byr dette på?

 • 13:00-13:30Elkontroll: hvilke utfordringer skaper nye løsninger som sol og batterier?
  Jan Cato Hovde
  Jan Cato Hovde Daglig leder, Rejlers Elsikkerhet

  Småskala energiproduksjon og lagring er nytt for mange elektrikere og installatører. Hva er de typiske fallgruvene? Hva er farene? Hvordan unngår man typiske feil? Leder for Rejlers Elsikkerhet Jan Cato Hovde forteller om deres erfaringer.  

 • 13:30-14:00Kaffepause
 • 14:00-14:30Smarte Bygg
  Ingebjørg Foss Daae
  Ingebjørg Foss Daae Consigli

  Vi har lenge hørt snakk om selvkjørende biler, men når kommer egentlig den selvprosjekterende ingeniøren? Hvilken rolle vil standarder, normer og spesifikasjoner få når vi skal bruke kunstig intelligens til å prosjektere bygg i fremtiden? 

 • 14:30-15:00Effektstyring i bygg – erfaringer fra Sintef
  Karen Byskoft Lindberg
  Karen Byskoft Lindberg Seniorforsker, Sintef

  FlexBuild er et forskningsprosjekt i regi av SINTEF som i samarbeid med forsknings- og industripartnere fra bygg- og energisektoren undersøker verdien av sluttbrukerfleksibilitet i det norske energisystemet. For hva er det samfunnsøkonomiske potensialet for denne fleksibiliteten både i enkeltbygg og på nasjonalt nivå?  

 • 15:00-15:30Kaffepause
 • 15:30-16:00Branndeteksjon og slukking i energilagringsenheter
  Sondre Zakariassen
  Sondre Zakariassen Produktsjef, Norgem

  Hvordan oppdager man og slukker brann i litium-ion-batterier? Holder brannvernsteknologien tritt med den radige utviklingen vi har sett og stadig ser på batterifronten? 

 • 16:00-16:30Batteriinstallasjoner - regelverk og relevante standarder
  TBA

  Batteriinstallasjoner kommer i fremtiden til å være en viktig del av vårt felles kraftsystem, både på nasjonalt nivå og i mindre skala i private bolighus. Hvordan legger standarder til rette for trygg implementering av energilagringsteknologi? Er regelverket godt nok?

1. Desember 2021

 • 09:00-09:30Nasjonal infrastruktur – er vi rustet for storskala eltransport?
  Jørn Holtan
  Jørn Holtan Leder Eltransportforum og NEK NK 300

  Elbiler utgjør 14 % av alle personbiler her til lands. Andelen er økende, regjeringens mål er at alle nye personbiler og lette varebiler skal være ustlippsfrie innen 2025. Ladeinfrastrukturen er også i stadig bedring. Men er vi rustet for eltransport i større skala? Hva gjør vi når tungtransporten, flyene og fergene skal elektrifiseres? Leder for eltransportforum og NK300, Jørn Holtan, forteller.  

 • 09:30-10:00Ladeklare bygg – utfordringer og erfaringer
  Jan-Tore Gjøby
  Jan-Tore Gjøby Grunnleger og leder, E-mobility Norway

  Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, og som et ledd i dette trådde de nye reglene i TEK17 for ladeklare bygg i kraft sommeren 2021. Dette betyr ikke at det er krav til installering av ladeanlegg, men at den elektriske infrastrukturen skal være forberedt til en installasjon av elbilladere. Hva betyr dette? Og hvilke endringer er foreslått i ny NEK 400 for å møte dette kravet? 

 • 10:00-10:30Kaffepause
 • 10:30-11:00Skader i elektrobransjen - statistikk fra DSB
  Frode Kyllingstad
  Frode Kyllingstad Sjefingeniør - Dirketoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

  Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbuer skal innrapporteres til DSB. Direktoratet fører statistikk som viser at energimontører er mest utsatt for skader under utførelse av arbeid. Men er statistikken troverdig? Og hva skylles de eventuelle mørketallene? 

 • 11:00-11:30Ny 50110:2022
  Kai Solum
  Kai Solum Prosjektleder, REN

  Standarden NEK EN 50110 omtaler sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, og den kommer i ny utgave sommeren 2022. Hvilke endringer kommer? Og hvorfor trenger vi egentlig 50110 når vi har FSE? 

 • 11:30-12:00AUS Lavspent – hvordan jobbe på en trygg måte?
  Ole Petter Sørensen
  Ole Petter Sørensen Seniorinstruktør, Trainor Elsikkerhet

  Arbeid under spenning har gitt muligheter for store besparelser når det må utføres arbeid på strømnettet vårt. Det har tradisjonelt sett dreid seg om høyspentarbeid, men hvordan bidrar AUS til kostnadsreduksjon når det skal jobbes med lavspent? 

 • 12:00-13:00Lunsj
 • 13:00-13:30DSBs forskrifter, relevante standarder og endringer
  Jostein Ween Grav
  Jostein Ween Grav Sjefingeniør - Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
 • 13:30-14:00NEK 399:2022
  Andre Indrearne
  Andre Indrearne Prosjektleder, REN
 • 14:00-14:30NEK 400:2022
  Eirik Selvik
  Eirik Selvik Eirik Selvik Elektro
 • 14:30-15:00Kaffepause
 • 15:00-15:30Høyt stryk på installatørprøven - er den for vanskelig?
  Patrick Loe
  Patrick Loe Horten Elektro Service

  Hvorfor stryker noen på installatørprøven? Hva sliter de som skal ta eksamen med? Sliter intallatører generelt med det samme? Patrick Loe har holdt forberedende kurs til intallatørprøven siden 2013 og har bygd seg opp solid erfaring på området. Han driver selv som installatør og kurser andre i ulike tema.

 • 15:30-15:50Erfaringer fra elkontroll
  Helge Topp
  Helge Topp HT Elektro

  Leder i NK 219 for kompetanse til inspeksjonsorgan Helge Topp gir oss en kort oppsummering av erfaringer gjort på NEKs erfaringskonferanse i september. Er NEK 405:2020 tilstrekkelig som krav til elkontroll, eltakst og elektrotermografering?

 • 15:50-16:00Avslutning og vel hjem

Registrering

Dato: 30. nov. – 1. des. 2021, Adresse: Clarion Hotel the Hub  Pris: Konferanseavgift er satt til kr. 8.490,-,
NEKs komitemedlemmer kr. 6.990,-.  Livestream kr. 5.990,-, NEK komitemedlem kr. 5.490,-. Alle priser eks. MVA.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

 

Praktiske detaljer

Clarion Hotel the Hub

Clarion Hotel the Hub

Tid og sted

Dato: 30. nov. – 1. des. 2021
Adresse: Clarion Hotel the Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, 0106 Oslo

Veibeskrivelse Clarion Hotel the Hub

Konferanseavgift

Pris: Konferanseavgift er satt til kr. 8.490,-,
NEKs komitemedlemmer kr. 6.990,-.
Livestream kr. 5.990,-, NEK komitemedlem kr. 5.490,-.

Alle priser eks.MVA.

I tillegg kan du delta på en middag på Vaaghals på kvelden den 30. november. For deltakelse på middag kommer et tillegg på kr. 975,-.

Alle priser er eksklusiv MVA.

Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Konferansen retter seg mot hele elektrobransjen og er den viktigste møteplass for alle som vil bli oppdatere seg innenfor elsikkerhetsområdet.

Normene og normsamlingene, for eksempel NEK 399, NEK 400, NEK 405, NEK 440, NEK 700, som forvaltes av NEKs normkomiteer utgjør et viktig underlag for verdiskapningen i hele sektoren.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Kristin Fagerli eller Arild Kjærnli.

Det sosiale

Lobby lounge Clarion Hotel the Hub

Lobby lounge Clarion Hotel the Hub

En arena hvor faglig nettverk bygges

Slagord for NEKs elsikkerhetskonferanser er “En arena hvor faglig nettverk bygges”. Dette tar vi på alvor og legger opp til hyppige pauser, hvor du kan knytte nye kontakter. Ikke minst kan du møte mange av ekspertene i NEKs mange tekniske komiteer. Disse sitter med spisskompetanse innen sitt felt.

På konferansen møter du deltakere fra hele elektrobransjen: Representanter fra myndighetene, interesseorganisasjonene, kraftprodusenter, kraftdistributører, industri, rådgivere, elektroinstallatører, utstyrsprodusenter og leverandører.

For deg som er aktiv bruker av normer eller vurderer deltakelse i normkomite er dette riktig og viktig arena.

Elsikkerhetskonferansen er på the Hub

Topp moderne konferansesal

NEK ønsker at Elsikkerhetskonferansen skal være en helhetlig opplevelse. Vi har derfor valgt hotellet the Hub, som arena for Elsikkerhetskonferansen 2021. The Hub er et hotell hvor moderne design, komfort og avanserte løsninger er satt i høysetet. Hotellet kjenner mange også som åsted for TV-serien «Hotelleventyret» som ble sendt på TVNorge i 2019. Med noen av Norges mest avanserte konferanseløsninger, gode sosiale områder, bra restaurant og moderne overnatting er the Hub en perfekt partner for Elsikkerhetskonferansen.

Sosial arena

Pause fasilitetene er gode

Under Elsikkerhetskonferansen treffer man studiekamerater, tidligere kolleger og andre bekjentskaper. Ikke minst kan du møte mange av ekspertene i NEKs mange tekniske komiteer. Disse sitter med spisskompetanse innen sitt felt. Det blir lagt opp til både flere og lange nok pauser for at man skal kunne opprettholde både gamle og få nye kontakter.

Sikkerhet mot smitte

De aller fleste vil være vaksinert før konferansen går av stabelen, men sikkerhet er viktig for NEK. Vi har derfor tatt høyde for at det fortsatt vil være et krav om 1 meter avstand mellom deltakerne.

Overnatting

Hotellrom på the Hub

Det er praktisk å bo på samme sted som konferansen avholdes. Vi har derfor forhandlet fram en spesielt gunstig pris for å bo på the Hub. Velger du å bo på the Hub bestiller du rom på vanlig måte, men bruker rabattkoden NEK og betaler da kr 1.450 per døgn inkludert frokost. Bestill overnatting

Middag

Kjøkkenet på Vaaghals er anbefalt i Michelin guiden

Tradisjonen tro vil det bli arrangert en middag på konferansens første dag. Denne gangen har vi valgt å arrangere denne på restauranten Vaaghals, som er regnet som en av de bedre i Oslo. Vaaghals ligger 10 minutter gange unna the Hub i Barcode området i Bjørvika. Foruten et godt måltid vil man også få en mulighet til å stifte et lite bekjentskap med Norges mest moderne utbyggingsprosjekt. I Bjørvika finner man monumentale bygninger som Den Norske Opera, Munch-museet og Deichmanske bibliotek.

Til toppen