Tilbake

Brenselceller blir ikke et alternativ uten standardisering

Brenselceller basert på hydrogen trekkes stadig fram som et alternativ til fossilt drivstoff. For at dette skal bli et reelt alternativ må løsningene baseres på standarder. Disse standardene har Norge en unik mulighet til å påvirke for å ta vare på interessene til norsk næringsliv.

En viktig årsak til at de internasjonale teknologi-gigantene investerer mye tid og ressurser i bidrag til internasjonal standardisering, er at man i liten grad lager alt selv. Leveranser og produkter består av sammensatte løsninger, laget av ulike aktører med hver sin spisskompetanse. Integrasjonen av de ulike delene medfører et behov for å standardisere ytelse og grensesnitt. Dette er ikke minst viktig for brenselceller.

Hvorfor skal brenselceller standardiseres?

Behovet for sammensatte løsninger er svært relevant for brenselceller. Et godt eksempel på dette er et skip med brenselcelle. Hvor sannsynlig er det at produsenten av skroget er det samme firmaet som leverer elmotoren, batteriet og øvrig elektrisk utstyr? Det er også et viktig sikkerhetsaspekt å ta hensyn til. Hydrogen er eksplosivt, og kan man ikke enes om dimensjoner og kvalitet på koblinger vil det fort bli problemer. IECs standardiseringskomite TC 105 – Fuel cells technologies er i gang med å utvikle en standard for brenselceller til tog. I standarden vil det være krav som skal sikre at brenselcellene har riktig ytelse og funksjonalitet. Samtidig vil det også være krav til at løsningen passer inn i det miljøet den vil bli utsatt for på toget. Standarden vil da ta hensyn til temperatur, vibrasjoner, EX og andre forhold som til sammen utgjør togets miljø.

Norge kan bidra til en løsning for skip

Løsningen for tog er sammenlignbar som en mulig løsning også for brenselceller til maritime applikasjoner. Dette er en typisk oppgave for ekspertene i den norske speilkomiteen NK 105 – Brenselceller. Komiteen vil spille inn behov den finner i det norske maritime miljøet og skape innflytelse i det internasjonale arbeidet. På den måten vil man sikre norske interesser og bidra i utformingen av en internasjonal standard for brenselceller til bruk på fartøy, som tar hensyn til norske behov. Standarden vil sette krav som vil bidra til sikkerhet og trygghet for passasjerer, materiell og operatørene.

En standard for brenselceller gjør innkjøp enklere

Bestilling av brenselcelle-systemer vil kreve at man refererer til standarder. Dersom bestillere (både offentlig og privat) skal inneha den spesialkompetansen som kreves for å formulere krav til brenselceller, vil dette være lite effektivt. Det er ikke hensiktsmessig at alle aktører som skal kjøpe noe som inneholder en brenselcelle skal måtte skrive hundrevis av krav i en spesifikasjon for å forsikre seg om at sikkerhet og ytelse blir som forventet. Dette er heller ikke leverandørindustrien tjent med. Bruker man en standard som henvisningsdokument vil det forenkle innkjøp av brenselceller og danne basis for en kontrakt. Dette vil sørge for at totalleveransen blir som forventet med de kravene som finnes til dokumentasjon og samsvarserklæring i standarden.

En god mulighet for norsk leverandørindustri

Norge har alle muligheter til å etablere en industri for leveranser innen hydrogen og brenselcelleteknologi. Imidlertid er det flere økonomiske vurderinger som tilsier at tilgang til et internasjonalt marked vil være avgjørende for å lykkes. Da er man avhengig av at løsningene som produseres er bygd etter en standard som kan aksepteres i andre nasjoner. I tillegg er det stor sannsynlighet for at det vil bli krav om at produkter er sertifisert i henhold til standarder.

NEK vil arrangere et gratis webinar 15. april som vil ha brenselceller som tema. Under webinaret vil man belyse mulighetene og utfordringene med brenselcelle fra flere vinkler.

Les mer om webinaret og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023