Tilbake

Klimaplan krever elektrifisering av Norge

Regjeringen legger i sin klimaplan opp til å redusere Norges utslipp med 50 – 55 % innen 2030 . Dette kan bare skje gjennom en elektrifisering av flere sektorer som transport, skipsfart og landbruk hevder NEKs administrerende direktør, Leif Aaanensen.

Krever elektrifisering

Regjeringen la fredag 8. januar fram sin klimaplan for at Norge skal bli et nullutslippsland og stadfestet målet om en reduksjon av utslippene på 50-55% innen 2030. Samtidig presenterte man også det langsiktige målet om å redusere de norske utslippene med 90 – 95 % innen 2050.

-Dette kan ikke skje uten en massiv dreining mot elektrisk kraft i mange sektorer. Både innenfor luft-, sjø- og landtransport, bygg- og anlegg samt landbruket er fossilt drivlinje nesten enerådende i dag. Om disse sektorene skal være med på dugnaden må det til en sterkere overgang til bruk av elektrisk energi, enten som en direkte energikilde eller i produksjonen av alternative drivstoff som for eksempel hydrogen, forteller Leif Aanensen, adm dir i NEK.

Infrastruktur for elektrisk transport mangler

I dag finnes det begrenset infrastruktur for elektrisk transport og i stor grad bare for private biler og lokal kollektivtrafikk. Om ambisjonene skal nås må en kraftig utbygging av infrastrukturen for lading finne sted.

-Utfordringene med å etablere en god nasjonal infrastruktur for elektrisk transport må håndteres planmessig. Uten standardiserte løsninger vil vi ha vanskeligheter med å nå de ambisiøse målene. Standardiserte løsninger vil gi forutsigbarhet for alle aktørene, kostnadene kan holdes nede og lærekurven vil være brattere, fortsetter Aanensen.

Løsninger for elektrifisering

NEK har gjennom flere år arbeidet mot å finne løsninger som vil bidra til å elektrifisere skipsfarten gjennom Landstrømsforum. Landstrømsforum er et samarbeidsprosjekt med Enova. Forumet har skapt stort engasjement og store deler av maritimbransje er medlemmer. NEK etablerte også Eltransportforum i 2020 som arbeider med å finne løsninger som vil bidra til en elektrifisering av transport- og anleggsbransjen.

-NEK har sammen med en rekke interessenter arbeidet med fjerne tekniske hindre og finne løsninger for å elektrifisere skipsfarten. Erfaringene fra Landstrømsforum har vi tatt med oss i Eltransportforum, som hadde sin etablering i juni 2020. Gjennom forumene samler vi et bredt felt av interessenter, slik at vi kan belyse problemstillingene fra flere synsvinkler. Vi har vurderer også å invitere til samarbeid med landbrukssektoren med å finne løsninger for å elektrifiseringen av landbruket. Det er trolig store synergieffekter ved å se på disse sektorene samlet og dette vil være en del av leveransene vi vil ha i forumene, avslutter Leif Aanensen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023