Tilbake

Harmonisert maskinsikkerhetsnorm

Europakommisjonen har nylig oppdatert listen over harmoniserte standardarder for det europeiske maskindirektivet 2006/42/EU. Her er en rekke relativt nye standarder blitt listet, blant annet EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet, Elektrisk utstyr på maskiner. Denne er også harmonisert for lavspenningsdirektivet 2014/35/EU.

Maskin

Harmoniserte standarder

Med harmoniserte standarder mener man standarder som EU-kommisjonen har publisert i  Official Journal Of European Union. Disse standardene gir tilstrekkelig samsvar (“presumption of conformity”) med de essensielle helse og sikkerhetskravene i aktuelt direktiv. Følger man disse standardene har man oppfylt de relevante kravene i direktivet.

Det europeiske maskindirektivet (2006/42/EU) ble modernisert og revidert i 2006, og senere implementert og gjeldende fra 29. desember 2009. Endringer og krav i det nye maskindirektivet ble senere fanget opp under utarbeidelse av sjette utgave av  EN 60204-1, som Cenelec publiserte høsten 2018. NEK valgte samme høst å publisere den norske oversettelsen NEK EN 60204-1:2018, noe som også ble støttet av DSB, som mente at den nye normen samsvarte mer med det gjeldende maskindirektivet enn den gamle normen.

Gammel norm, NEK EN 60204-1:2006

Produsenter av maskiner som har valgt å bruke femte utgave av NEK EN 60204-1:2006 har mulighet til å gjøre dette inntil 2. oktober 2021. Dette er absolutt siste mulighet til å benytte seg av den gamle normen til å skrive samsvarserklæring og CE-merke en maskin. Anbefalingen er å benytte ny norm.

Ny norm, NEK EN 60204-1:2018

Forside NEK EN 60204 1 2018

I likhet med femte utgave av normen er også dette en norsk oversettelse og tilpasning av de internasjonale standardene IEC 60204-1 og  EN 60204-1.

Den tar for seg utføreslse av elektrisk utstyr på maskiner som ikke er håndholdte. Normen er oversatt og utarbeidet av NK44 og har blant annet et eget norsk forord og presiserer spesielle norske forhold. Normen dekker ikke alle forhold som er nødvendig for å beskytte personer mot IKKE-elektriske farer (deksler, forrigling eller styring). Dette vil man kunne finne i andre normer eller bestemmelser.

Viktige endringer

NEK EN 60204-1:2018 er oppdatert med viktige endringer:

  • Motorsystemer: Utvidet med motordrift systemer (PDS)
  • Nye tiltak for EMC
  • Nye krav for beskyttelse mot overstrømmer og beskyttelse av utstyr mot skade ved kortslutning
  • Nye krav til utjevnings-forbindelser (funksjons-jord)
  • Kapittel styrefunksjoner er fullstendig revidert (momentstyring av motordrifter, nødstopp og beskyttelse av styrekretser)
  • Endrede krav til dokumentasjon
  • Oppdatert referanseliste over nasjonale tilpasninger, normative standarder, definisjoner og henvisninger

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
26.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024