Tilbake

NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystem ut på høring

Våren 2019 inngikk Statens Vegvesen og NEK en avtale om å utvikle en ny standard for el og ekom i veganlegg. Nå foreligger det foreløpige resultatet i form av et utkast til standarden NEK 600 – El og ekom i samferdsel som er sendt ut på høring.

Statens vegvesen og NEK har avtale om å utvikle standard

Statens vegvesen utgav vegnormalen N601 i 2017. Denne samler standardiserte løsninger og elektrokrav i en håndbok. Behovet var begrunnet i handlingsrommet i lover og forskrifter som gir åpning for mange ulike valg. Konsekvensen kan være at løsningene ikke blir optimale. Statens vegvesen ønsker å videreutvikle dette arbeidet, noe avtalen med NEK ivaretar. Avtalen innebærer at NEK skal utvikle en ny standard for el og ekom i veganlegg. Med en ny standard, som vil hete NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem, vil man få bredere konsensus rundt krav som gjør både prosjektering, anbudsprosesser, bygging og vedlikehold mer kostnadseffektivt. Samtidig vil også kravene ta høyde for de ekstreme belastningene et norsk veianlegg blir utsatt for gjennom vær, salt og nitrøse gasser. Statens vegvesen vil parallelt med normarbeidet revidere vegnormal N601 Elektriske anlegg. N601 vil i revidert form kun stille funksjonelle sikkerhetskrav og ikke inneholde detaljerte tekniske krav til utførelse. N601 vil henvise til NEK 600 som metode for å oppnå vegnormalens sikkerhetskrav.

Stor interesse for NEK 600 – El- og ekom i veganlegg

Foto: Torbjørn Braset

Fra dag en har det vært stor interesse for standarden. Det har resultert i at komiteen NK 300 – El og ekom i samferdsel, som utvikler standarden, har vokst i et tempo som man aldri har sett tidligere. Deltakerne kommer fra alle impliserte bransjer og man har oppnådd en av Statens vegvesen sine målsetninger om en bred forankring av kravene i standarden.

-Det har vært en overveldende interesse for å delta i arbeidet med den nye standarden for el og ekom i veganlegg. Ikke overraskende når vi vet at standarden representerer en årlig verdiskapning på 5 milliarder kroner. En bred sammensetning av komiteen sikrer at alle aktører har fått muligheten til å ivareta sine interesser når kravene i standarden settes, forteller Leif Aanensen, adm dir i NEK.

Hardt arbeidende komite

Det ligger et intensivt arbeid bak utviklingen av denne standarden. Komiteens 40 medlemmer har vært fordelt i ulike arbeidsgrupper, som på daglig basis har utarbeidet krav for sitt fagområde. Resultatet foreligger i et utkast til den nye standard som nå sendes ut på høring.

-Normalt tar det minst 3 år å utvikle en slik standard. Nå ligger vi an til å klare dette på halve tiden. Dette skyldes en enorm arbeidsinnsats og motivasjon fra alle som deltar. Kravene i standarden er   bredt og solid forankret gjennom konsensus fra myndigheter, entreprenører og leverandører.  Nå ser vi fram til å motta kommentarene fra høringen slik at arbeidet kan bli ytterligere foredlet, sier Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel i NEK.

Statens vegvesens forventninger tilfredsstilles

Jørn Holtan, leder av NK 300

Komitearbeidet har vært ledet av Jørn Holtan, som tidligere var ansvarlig for el-avdelingen i Statens vegvesen. Holtan har lang erfaring fra standardisering og har vært en av pådriverne for å utvikle NEK 600.

-Vi mener at utkastet til standarden gir Statens vegvesen akkurat det de har vært ute etter. Tidligere har regelverket gitt et relativt bredt handlingsrom som i noen tilfeller har medført dårlige og ikke kostnadsoptimale løsninger. Nå snevres handlingsrommet inn, det blir større forutsigbarhet og vi vil få løsninger som krever mindre vedlikehold og lavere livsløpskostnader, forteller Jørn Holtan, leder av NK 300.

Her finner du alle høringsdokumentene.

Frist for å kommentere høringsutkast er 19. juni 2020.

Kommentarer sendes til gunnar.gjesdal@nek.no

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023