Om standardisering-old

Standardiseringen I Norge

Standardiseringen I Norge

Trond Salater

NEKs oppgave

Norsk Elektroteknisk Komite organiserer nasjonal, europeisk og internasjonal (global) standardisering innen elektroteknikk og ekom.

Standardisering er viktig for å sikre markedsadgang for elektrotekniske produkter og systemer, samtidig som man påser at krav gitt i nasjonale lover og tilhørende regelverk er oppfylt.

Hvem arbeider med standardisering i Norge?

I Norge finnes tre organisasjoner som er aktive innen standardisering:

NEK og Standard Norge er private, uavhengige medlemsorganisasjoner. NEK er det norske medlemmet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC, samt i den internasjonale IEC. Tilsvarende er Standard Norge medlem i europeiske CEN og den internasjonale ISO. Nkom deltar i europeiske ETSIs arbeid med standarder innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Videre er Samferdselsdepartementet det norske medlemmet i den globale ITU som bl.a. arbeider med standardisering innen tele- og radiokommunikasjon.

Internasjonal standardisering

CENELEC er den europeiske komiteen for elektroteknisk standardisering er ansvarlig for standardisering innen det elektrotekniske området. Her utarbeides det standarder som bidrar til å lette handel mellom land, skape nye markeder, redusere regelverkskostnader og støtte utviklingen av et europeisk marked. CENELEC er utpekt som europeisk standardiseringsorganisasjon av EU, og er en ideell teknisk organisasjon opprettet under belgisk lov. Videre skaper CENELEC adgang til markedet på europeisk nivå, men også internasjonalt, ved å vedta internasjonale standarder hvor det er mulig, dette gjennom sitt nære samarbeid med International Electrotechnical Commission (IEC), i henhold til Frankfurt-avtalen.

IEC er den internasjonale elektrotekniske kommisjonen er verdens ledende organisasjon som utarbeider og publiserer internasjonale standarder for alle elektriske, elektroniske og tilhørende teknologier. Nær 20 000 eksperter fra industri, handel, regjerings-, test- og forskerlaboratorier, akademia og forbrukergrupper deltar i IEC-standardiseringsarbeid.

Global og europeisk forankring «De tre kolonner»

Global og europeisk forankring Global og europeisk forankring Global og europeisk forankring

Sammenheng mellom lovgivning og standardisering

I utgangspunktet er de aller fleste standarder laget for frivillig bruk. Det finnes imidlertid gode grunner for å bruke standarder når man må oppfylle lovpålagte myndighetskrav. Eksempel på dette kan være norske krav som er hjemlet under eltilsynsloven. Dokumentasjon om samsvar med slike krav betyr at produkter og systemer lovlig kan selges og anvendes i Norge

På europeisk nivå har man et tilsvarende system. EU-kommisjonen gir, gjennom sine direktiver og forordninger pålegg om bestemte krav. Norge er som EØS-medlem forpliktet til å følge samme krav. Dette glelder bl.a. forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering.

I Europa utarbeider CENELEC, CEN og ETSI standarder som samlet oppfyller kravene. Alle medlemslandene innen EU og EFTA er blitt enige om at man kun kan ha én felles standard til samme forhold. Det sikrer fri flyt av varer og tjenester innen Europa og sørger for at ingen lager konkurransehindrende ordninger for å beskytte eget næringsliv.

Hvem kan delta?

Standardiseringsarbeid baseres på følgende hovedprinsipper: Åpenhet, frivillighet og konsensus. Arbeidet baseres på frivillig deltakelse fra virksomheter som ser nytten i å bringe frem internasjonal konsensus om produkter eller systemer de arbeider med.

Alle virksomheter, offentlige som private, store og små, herunder privatpersoner, har rett til, under gitte betingelser, å delta i standardiseringsarbeidet. Det gir mulighet til å påvirke nasjonalt og internasjonalt, samtidig som det gir innsikt i pågående arbeider som senere kan ha betydning for den virksomhet man selv representerer.

Små og mellomstore bedrifter (SMB)

SMBer defineres av EU som virksomheter med færre enn 250 ansatte. Nærmere 99 % av de europeiske selskapene er små og mellomstore bedrifter, med ca. 81 millioner ansatte, og dette utgjør 66 % av Europas totale sysselsetting. (CENELEC, SME). I Norge kommer ca. 66,3 % av NEK-medlemmene fra henholdsvis små og mellomstore bedrifter.

Innenfor den europeiske standardiseringen er det mye fokus på hvordan små og mellomstore bedrifters interesser blir ivaretatt i standardiseringsarbeidet og gjøre de klar over fordelene med bruk av standarder i sin virksomhet.

Standardiseringsorganisasjonene kan sammen med bransjeorganisasjonene bidra til å øke bevisstheten blant SMBer om standarder og deltakelse i standardiseringsprosessen.

CENELEC har i fellesskap med CEN laget en helpdesk for SMBer (SME helpdesk) som gir råd og veiledning om europeisk standardisering. Her finnes det en del gratis informasjon om europeisk standardisering, spesielt tilpasset SMBer. Det finnes også et SME Standardization Toolkit, som inneholder mye nyttig informasjon. En enkel og rask måte å lære om standardisering på er online eLearningkurs for SMBer.

I tillegg finnes det en CEN-CENELEC guide 17. Denne er laget for å øke bevisstheten om de utfordringer som kan være av betydning for SMB i utviklingen av standarder og å legge til rette for økt deltagelse av SMB i standardiseringsarbeidet.

NEK har forskjellige aktiviteter som også er rettet mot SMB markedet. Noen av disse aktivitetene er gratis. Konferanser, kurs & seminarer     NEK Akademiet     NEK Ungt lederskap

Det er under visse kriterier mulighet for å søke om reisestøtte.