Tilbake til nek.no

NEKs Erfaringskonferanse Elkontroll

22. – 23. sept. 2021

“En konferanse som vil ta for seg og presentere funn og andre i viktige tema når det gjelder Elkontroll og elektrotermografering!“

Helge Topp

Velkommen til Erfaringskonferanse elkontroll. Normserien NEK 405 har fått en stadig større anvendelse. Stikkord for konferansen er kompetansepåfyll, erfaringsoverføring og forbedring. Vi ønsker stadig å forbedre NEK 405-regimet. Konferansen er også en viktig møteplass for den som ønsker å vedlikeholde sin kompetanse i forbindelse med sin sertifisering. Vi håper også at flere vil gå inn i elkontrollfaget. Konferansen vil også bringe ferske nyheter om arbeidet med ny elsikkerhetsforvaltning.

Monica Varan, Norsk brannvernforening

Brannetterforskningsdatabasen Knitre er et samarbeid mellom Norsk brannvernforening og seksjon for brann og kjemi i Kripos. Innholdet i databasen blir kvalitetssikret av Kripos. Hensikten med databasen er å bidra til oppklaring av brannårsaker, bidra til større oppmerksomhet rundt resultater fra brannetterforskning og bidra til kunnskapsdeling mellom brannetterforskningsmiljøene.

Siv. ing. Kjell Myrann, Elsikkerhetsforum

Kjell Myran fra Elsikkerhetsforum har kikket DSB i kortene og tar et kritisk blikk på DSBs brannstatistikk og statistikk fra DLE tilsyn. Både brannmiljøet og elsikkerhetsmiljøet i DSB ble invitert til å holde dette innlegget. Det er klare forventninger til at både nasjonal brannmyndighet og nasjonal elsikkerhetsmyndighet skal ha god statistikk som grunnlag for sitt forebyggende arbeid. Fint at forbedring er på vei. Ny fagansvarlig for brannstatistikk begynner etter sommeren og DSB signaliserer at de jobber med forbedringer i sin database for DLE-tilsyn.

Hildegunn Bjerke, Finans Norge

Innleder er avdelingsdirektør i Finans Norge og er en sentral premissgiver for kontrollordningen med basis i NEK 405. Innleder vil si noe om forventninger til kontrollørene, om holdninger og hvordan vi skal spille kontrollørene bedre. Hva kan forbedres i normene for å bedre kvaliteten på kontrollene? Digitale verktøy er viktig. Ny versjon av FG-kontroll ble lansert i mars. Hun vil si litt om kunnskapsgrunnlaget vi kan hente ut av FG-kontroll og BRASK og inn i det forbyggende arbeidet.

Bernth Thorsvik, IDOC AS

Innleder er elektroingeniør og installatør. Han startet reisen med IDOC i 2016 hvor han reiste rundt og markedsavklarte produktet og snakket med elkontrollører, forsikring, Landbrukets Brannvernkomite og kunder. IDOC gikk i markedet i 2018 etter at det hadde vært testet av pilotkunder i over ett år. Alt handlet om tid – spart tid. Med et godt digitalt verktøy kan kontrolløren bruke tiden bedre i felt i stedet for på rapportering. I dette arbeidet har innleder høstet mange erfaringer og sitter på et unikt statistisk materiale som han vil dele med konferansedeltakerne.

Terje Sundsbø, IK AS

Innlederen var med å starte NORIK i 2002. Det Kongelige Norske slott var pilotkunde. De ønsket et system som var lett å forstå og lett og bruke, både når det gjelder gjennomføringen av kontroller, behandling av avvik og oppbevaring av dokumentasjon. Det startet med det som omhandlet det elektriske anlegget. Senere er systemet utvide med flere moduler, brann, ekom og ventilasjon. Som systemleverandør får man mange tilbakemeldinger fra elkontrollbransjen og sitter på et spennende datagrunnlag som han vil dele med oss.

Frode Andersen, AEK AS

Innleder er en anerkjent kursleverandør innen elsikkerhet og elkontroll, men også leverandør av digitale verktøy til elkontrolløren. IK APP Kunde er en app som gjør dokumentering og rapportering kjapt og enkelt og ivaretar kravene til rapportering i NEK 405. Digitale verktøy vil bedre kvaliteten på kontrollene. Innleder deltar i et arbeid i NK 219 hvor en arbeidsgruppe skal se på hvordan de digitale rapporteringsverktøyene kan bidra til bedre statistikk og forbedring av NEK 405-regimet.

Eirik Selvik

Innleder er leder av NK64 og har det faglige ansvaret for NEK 400. Han vil gjøre en vurdering av kravene til kontroll av elektriske anlegg i den nye forskriften til avhendingsloven og vil ut ifra et faglig perspektiv vurdere om den nye forskriften har noen verdi for å kunne si noe om tilstanden til et elektrisk anlegg slik avhendingsloven legger opptil. Selvik vil legge til grunn anbefalte minimumskrav til periodisk kontroll i NEK 400. Vi kan ikke lenger selge en bolig «som den er» og det betyr det blir et større ansvar på selger for å dokumentere tilstanden til det elektriske anlegget. Hvordan skal selger gjøre det? Det er grunn til å tro at den nye avhendingsloven/forskriften indirekte vil løse ut et betydelig antall elkontroller.

Seniorrådgiver Gard Bonner, DSB

Innleder er juridisk rådgiver i DSB og var sentral da kvalifikasjonsforskriften til DSB ble utarbeidet. DSBs regelverk krever høy kompetanse hos den som skal kontrollere elektriske anlegg. Derfor ligger alle DSBs forskriftskrav inne som minstekrav i NEK 405-serien. Hvis endringene i avhendingsloven skal gi tilstandsrapporter av høy kvalitet og verdi, som meningen var, må DSBs kvalifikasjonskrav følges.

Per Iver Strand, Winger & Strand

Innleder er en av våre dyktigste og mest benyttede eltakstpersoner. Han benyttes flittig i forbindelse med skadeskadetakst, tilstands- eller tredjepartvurderinger av elektriske anlegg iht. NEK.405-20. Han deler sine mange erfaringer med oss på konferansen. Vi kan love et meget interessant foredrag.

Ketil Krohn Venås, SGB Storløkken

Innleder er advokat i firmaet SGB Storløkken og arbeider med en rekke konfliktsaker i forbindelse ved overdragelse av dårlige elektriske anlegg. Trygg bolighandel var en av de viktigste grunnene til at man ville revidere avhendingsloven. Han vil orientere om de viktigste endringene i avhendingsloven og gi sin vurdering av om den nye forskriften til avhendingsloven vil øke eller redusere konfliktnivået i forhold til elektriske anlegg. Dette vil utvilsomt skape debatt.

Pål-Arne Oulie, Landbrukets brannvernkomite

Innleder er styreleder i Landbrukets Brannvernkomite (LBK). LBK har som pådriver gjort en viktig jobb med å redusere husdyrbranner i Norge. De ser stadig etter forbedringer av elkontrollen i landbruket. NEK 405 ligger til grunn for dette arbeidet, men landbruket har tilleggskrav for å gjøre ordningen mer effektiv. Siste år kjørte LBK et kvalitetsprosjekt for å ta ytterligere steg for å bedre kvaliteten på elkontroller i landbruket. Innleder vil presentere funn og tiltak.

Kristin Morisbakk, DNV

Sertifiseringsorganene er en sentral aktør i NEK 405-regimet. I tillegg har vi Norsk Akkreditering som passer på at de akkrediterte personellsertifiserings- ordningene følger NEK 405. De står for eksaminering og sertifisering av kandidatene innenfor de ulike ordningene og ikke minst oppfølging av de sertifiserte. Dette er en viktig kvalitetssikringsfunksjon i NEK 405-ordningen. Innleder er avdelingsleder for personellsertifisering i DnV.

Kristin H. Lind, Energi Norge

Høsten 2020 kom stortingsmeldingen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden». Der legges det opp til at en arbeidsgruppe bestående av NVE, DSB, NKOM og Sjøfartsdirektoratet, under ekstern ledelse, skal foreslå en ny forvaltningsmodell for elsikkerhet i Norge. Arbeidsgruppen skal også vurdere om dagens organisering og finansiering av DLE er hensiktsmessig. Innlederen vil belyse Energi Norges posisjon og forventninger til arbeidsgruppen.

Kjetil Hasselberg

Kjetil Hasselberg, kjent fra Kjetil og Kjartan show, vil gi oss en munter og vitenskapelig tilnærming til det å løse problemer i en trygg atmosfære på jobben.

Morten Haslev El-sikkerhet Midt-Norge AS

Innleder arbeidet tidligere som elektroentreprenør og valgte å bli sauebonde i Folldal samtidig som han etablerte kontrollfortaket El-sikkerhet Midt-Norge. Han vil dele sine erfaringer med hvordan dette kontrollforetaket driver sin virksomhet innenfor bolig og landbrukssegmentet. Hvordan de jobber med kvalitet og hvordan han ivaretar ansvaret som faglig ansvarlig herunder hvordan de ivaretar kompetansen hos sine kontrollører.

Ragnar Holtan, Omega Holtan

Innleder leder et kontrollforetak som er tungt innen næringssegmentet for NEK 405. Han vil si noe om type kunder og muligheter fremover innen dette markedet. Han vil også dele sine erfaringer fra denne kontrollvirksomheten med hensyn til type avvik og hvilke utfordringer de møter som foretak.

Jon Steinar Hanstad, Nelfo
Jon Steinar Sjøvik Hanstad, NELFO

I fremtiden vil det være behov for et stort antall sertifiserte kontrollører etter NEK 405 – serien. Elektroentreprenørene vil bli en viktig tilbyder av kontrolltjenester i markedet. Meget viktig at det leveres kvalitativt gode kontroller og at uavhengighetskravene i NEK 405 ivaretas. Innleder vil fortelle om hvordan NELFO arbeider med dette overfor sine medlemmer.

Bjørn Ove Mork, If Forsikring

Innlederen er fagansvarlig i If forsikring. En del av de utfordringene som blir adressert er at kontrollforetakene leverer kontroller av ulik lengde. (og følgelig pris og kvalitet). Priskonkurranse skal det være både på kontroller og premie, men det må være av en viss kvalitet. Mange kunder mangler bestiller kompetanse så det er avgjørende at forsikringsselskapene legger føringer for kvaliteten på elkontrollen for at kontrollen skall være er risikoreduserende tiltak.

Eirik Gjestvang og Kjell Bechmann-Pedersen
E. Gjestvang, Gjensidige og Kjell B-Pedersen, Eika

Erik Gjestvang fra Gjensidige og Kjell Bechmann-Pedersen, fra Eika vil holde et engasjerende og ærlig foredrag fra om risikoreduksjon ved elkontroll. Ved å tegne forsikring flyttes risikoen fra deg som kunde og over til forsikringsselskapet. Når forsikring tegnes, ønsker forsikringsselskapet at risikoen skal være så lav som mulig. Det kan de gjøre i form av å enten å kreve eller å gi intensiver ved at kunden bruker ulike former for sikringstiltak. Forsikring vet at elektriske feil er årsaken til mange branner. Kontroll av det elektriske anlegget er derfor en form for sikringstiltak.

Rune Michael Andersson, Presisjonsteknikk

Rune Michal Andersson fra Presisjonsteknikk vil gi deltakerne viktig kompetansepåfyll om termografering. Det er nødvendig med kvalitet og kunnskap i alle ledd. Han vil snakke om blant annet infrarød måleteknikk, teknologisk utvikling av kameraer, analyse av termogrammer, buk av tilstandsgrader, kvalitet på rapportering og gi praktiske råd ved termografering. Et foredrag du ikke kan gå glipp av.

Magne Holdhus, ABB

Magne Holdhus fra ABB er en av våre fremste eksperter på lavspenninginstallasjoner, lavspenningsbrytere og tavler. Han vil snakke om omgivelsestemperaturer og temperaturforhold i tavler. Termomagnetiske vern er kalibrert for en bestemt referansetemperatur og utløserstrømmen på disse vernene vil endre seg med omgivelsestemperaturen. Dette er viktig kunnskap å ta med seg for termografører og elkontrollører.

Marius B. Hanssen, Eaton

Innlederen arbeider i Eaton. Alt elektronisk utstyr og elektriske installasjoner som ikke er beskyttet, kan bli ødelagt, dersom det ikke er montert overspenningsvern. For å beskytte seg mot overspenninger, trenger man overspenningsvern i en installasjon, grovvern (klasse I vern), for beskyttelse mot direkte lynnedslag, mellomvern (klasse II vern) brukes for å begrense potensialet ned til 2 kV og finvern (klasse III vern) som reduserer potensialet ned til 1,5 kV. Kontrolløren må påse at overspenningsvern er koordinert og riktig installert. Innlegget vil gi en faglig oppdatering av bruk av overspenningsvern i elektriske installasjoner.

Eirik Selvik

Innleder er formann i NK 64 lavspenningsinstallasjoner. Han er nå i full gang med arbeidet med NEK 400:2022. NEK 400 er vår mest sentrale og mest solgte standard. Eirik Selvik vil fortelle om de viktigste endringene som kommer i neste utgav av NEK 400. Han si noe om hva som er viktig for elkontrolløren. Han vil også fortelle litt om hva som er på gang internasjonalt.

Helge Topp

Dato: 22. – 23. sept. 2021, Adresse: Clarion Hotel Oslo / Online  Pris: Konferanseavgift er satt til kr. 7.890,-,
NEKs komitemedlemmer kr. 6.490,-, livestream kr. 5.390,-. Alle priser eks. MVA.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Clarion Hotel Oslo

Tid og sted

Dato: 22. – 23. sept. 2021

Adresse: Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias gate 15, 0191 Oslo  / Online

Veibeskrivelse Clarion Hotel Oslo

Konferanseavgift

Pris: Konferanseavgift er satt til kr. 7.890,-,
NEKs komitemedlemmer kr. 6.490,-, livestream kr. 5.390,-.
Alle priser eks. MVA.

I tillegg kan du delta på en middag på Vaaghals kvelden den 22. september. For deltakelse på middag kommer et tillegg på kr. 975,-.

Alle priser er eksklusiv MVA.

Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Målgruppen er primært godkjente og sertifiserte elkontrollører, DLE-personell, elektrovirksomheter, prosjekterende.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Arild Kjærnli.

En arena hvor faglig nettverk bygges

Oppdatering av kunnskap for de som driver med elkontroll og elektrotermografi er avgjørende for hvor god jobb de utfører.

Dette vil være en arena hvor de utførende møtes og diskuterer konkrete problemstillinger som de erfarer i sin arbeidshverdag.

Konferansestedet

Konferansen vil foregå på Clarion Oslo, som ligger plassert i Bjørvika, tett på det nye Munchmuseet og Den Norske Opera. Bjørvika og Sørenga representerer et av de største og mest moderne utbyggingsprosjektene i Norges historie. Erfaringskonferansen er en mulighet til å komme litt tettere inn på dette konglomeratet av arkitektur og byutvikling.

Clarion Oslo ble åpnet i 2019 og nærheten til Munchmuseet har fått spille inn i dekor. Mange av utsmykningene har sitt derfor sitt utspring i «Skrik». Gjennomgående vil man bli møtt med smakfull og moderne innredning.

Vi har tatt hensyn til at det fortsatt kan være restriksjoner under gjennomføringen av Erfaringskonferansen. Konferansesalen er derfor spesielt stor for at man skal tilfredsstille kravet om 1 meter avstand.

En konferanse handler ikke bare om det faglige. Møte gamle bekjentskaper og knytte nye er også en del av en konferanse. Det vil derfor være rikelig med pauser og fine fasiliteter for å slå av en prat.

En god middag

Kjøkkenet på Vaaghals

En god middag hører med til en konferanse. Vaaghals ligger rett over gata for Clarion Oslo. Dette blir regnet som en av de mest spennende restaurantene i Oslo, og er anbefalt i Michelin guiden.