Tilbake

EKOM-forskriften stiller krav til installatøren

Nkom henviser til NEK 700 som metode for å oppfylle bestemmelsene i regelverket for ekom-anlegg. Ved å bruke standarden vil anlegget tilfredsstille kravene som blir stilt ved et tilsyn fra myndighetene. Eier av ekom-anlegg bør kreve av installatør at dette tilfredsstiller NEK 700. Da er man sikret et stabilt nett som tilfredsstiller ett tilsyn fra Nkom.

Forskrifter for elektroteknikk har ofte en henvisning til standarder som en metode for å oppfylle regelverkets intensjoner. Alle elektroinstallatører er kjent med koblingen mellom Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) og NEK 400. At det er tilsvarende kobling mellom ekom-regelverket og NEK 700, er kanskje ikke like godt kjent. Å bygge stabile ekom-nett av god kvalitet er grunnleggende for utviklingen av samfunnet.

– Ekom-nett er noe de aller fleste installasjonsbedriftene leverer. Det krever autorisasjon fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Autorisasjonen innebærer at man kan installere eller vedlikeholde ekom-nett. Nkom henviser til NEK 700-serien som en metode for å tilfredsstille forskriftens krav. For installatører er det viktig å merke seg at det foreligger et forslag til endring i ekom-loven. Dersom forslaget blir tatt til følge vil dette innebære at de selskapene som prosjekterer også må ha ekom-autorisasjon. Prosjekterende ledd vil dermed også bli underlagt kompetansekrav, forteller teknisk direktør i Nelfo Jon-Steinar S. Hanstad.

Tilsyn
For el-anlegg gjennomføres det risikobasert tilsyn gjennom DLE, omkring 200 000 stedlige tilsyn årlig. Gjennom dette oppdraget har DLE et viktig samfunnsansvar for å ivareta elsikkerheten. For ekom-nett er tilsynet rigget forskjellig fra tilsynet med elektroinstallasjoner blant annet ved at antallet tilsyn er færre. Det kan derfor synes å være lettere å unngå ett tilsyn på ekom-anlegg. Konsekvensene ved et slikt tilsyn vil likevel kunne være like store, da det utstedes større forelegg i slike saker.

– I en bransje finnes det alltid noen som velger å levere eller kjøpe inn lavere kvalitet på installasjonene. For å sikre gode og stabile ekom-nett for fremtiden er det viktig å øke innkjøpskompetansen hos utbyggere og eiere av ekom-nett. De må stilles tydelige krav til at NEK 700-serien skal legges til grunn for arbeidet, og forsikre seg om at de som prosjekterer og bygger anlegget har rett kompetanse.

Mobilisering av eier
For utbyggere og eiendomsbesittere kan prosessen frem til et ekom-nett av tilfredsstillende kvalitet forenkles. Myndighetene legger, som nevnt, nivået som er beskrevet i NEK 700 til grunn for forventet kvalitet. Ved å henvise til NEK 700 som forventet kvalitet i anbudsinnbydelsene vil avtale, prosjektering og installasjon bli gjennomført på en transparent måte. Samtidig har man også et godt utgangspunkt for å sammenligne de ulike tilbudene. Bruk av standarder er kostnadseffektivt og gir gode anlegg. Når det er avtalt å benytte en standard gir dette forutsigbarhet for begge parter i en avtale.

Bransjen må ta ansvar
Den store mengden av seriøse ekom-installatører kan sammen med myndighetene og Nelfo være med på å øke bevisstheten hos eiere. Myndighetene er ifølge Hanstad tydelige og klare – nivået beskrevet i NEK 700-serien er det de forventer fra bransjen.

– Det er viktig at utbyggere nå også tar innover seg kravene for ekom-installasjoner. En handel mellom profesjonelle stiller krav til kompetanse på regelverk hos både innkjøper og tilbyder i markedet fastslår Hanstad.

Nelfo på ballen
Nelfo samarbeider tett med myndighetene om å få ut god informasjon til bransjen om regelverk. Bransjeorganisasjonen har løftet frem både regelverk og korresponderende standarder i denne sammenheng.

– Vi må løfte regelverket innen ekom tydeligere frem. Det må også gis like god støtte til installatørene i å følge NEK 700 som vi gjøre mot NEK 400. Samtidig må de berørte installatørene sette denne saken høyt på agendaen, både internt og i dialogen med kundene. La kundene bidra til at vi spiller hverandre gode, avslutter Hanstad.