Tilbake

Nytt fra maritim sektor

På tross av internasjonal unntakstilstand foregår det stadig arbeid i kjølevannet til internasjonal standardisering. En ny spesifikasjon for batterisystemer er lansert, en veileder for nærskipsfart er på vei og landstrømsforum går virtuelt.

Skip til kai

NEK er sterkt engasjert i standardisering innenfor maritim sektor. Blant annet har man det administrative ansvaret for den maritime internasjonale komiteen i IEC, TC 18. NEK har også tatt initiativ til Landstrømsforum som bringer de maritime aktørene sammen for å finne løsninger for en elektrifisering av skipsfarten. På tross av at pandemien gir vanskelige arbeidsforhold er det stadig nye løsninger som springer ut fra NEK og internasjonal standardisering.

NEK 411 – Ny maritim spesifikasjon for batterisystemer

NEKs standardiseringskomite for maritime elinstallsjoner, NK 18, har utgitt en spesifikasjon for batterisystemer i maritime miljøer. Den nye spesifikasjonen for har fått den omfattende tittelen «NEK NSPEK 411:2020, Maritime installations – Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in maritime industrial applications”. For alle praktiske formål er kallenavnet kun NEK 411.

Selv om tittelen er lang, er den beskrivende. NEK 411 bygger på IEC 62619 som har samme tittel med unntak av det maritime elementet. IEC 62619 er utarbeidet med tanke på Litium/Ion, men generelt og tar ikke hensyn til de spesielle behovene til skip og offshore-enheter. NEK 411 tar for seg hvert enkelt avsnitt i IEC 62619 og bekrefter om dette er egnet for maritimt bruk. Mye i denne standarden er egnet, men det er også et stort behov for endringer eller tillegg for å tilpasse den til et maritimt miljø.

NEK 411 fås på standard.no

Veileder for nærskipsfart

Styringsgruppen i Landstrømsforum har tatt initiativ til en veileder for nærskipsfarten, som er rettet mot rederier, verft og konsulenter. Veilederen skal sikre at man blir gjort kjent med de siste og beste løsningene ved bygging og ombygging av skipene.

Arbeidet med veilederen er godt i gang, men det er plass for nye aktører som ønsker å bidra. De som ønsker å delta i dette arbeidet kan gi beskjed til arild.roed@nek.no

IEC/IEEE 80005-1 (Standard for høyspent landstrømsforsyning)

Fra IEC er det sirkulert et forslag til Amendment til IEC/IEEE 80005-1 ED2. Forslaget er nå til behandling hos alle nasjonale medlemmer (NEK er det norske medlemmet). Forslaget tar i utgangspunktet for seg spenningsrotasjon på tilkoblingene for cruisefartøy, men det kan også bli foreslått andre endringer.

Forslaget er gjennomarbeidet i den internasjonale arbeidsgruppen IEC TC 18 JWG 28, der norske Thomas Høven er leder. Høven leder også arbeidsgruppe 1 i Landstrømsforum. Medlemmene av JWG 28 er enige om endringene i dokumentet, men prosedyrene er slik at nå kan også hvert medlemsland uttale seg om saken. Norske innspill behandles av NEKs komite NK 18. (www.nek.no/nk18).

IEC/IEEE 80005-3 (Kommende standard for lavspent landstrømsforsying)

Norge er et foregangsland for landstrømsforsyning til mindre skip. Gjennom Enovas investeringsvilje i landstrømsanlegg har man fått en god kapasitet i mange havner. Fortsatt mangler imidlertid en egen standard for lavspent strømforsyning, som det er et spesielt behov for i Norge. Forslaget til standard er under utarbeidelse i IEC, men blir nå kraftig forsinket på grunn av situasjonen rundt Covid-19. Vårmøtet som var planlagt i Vancouver ble tidligere avlyst, og nå nylig ble høstmøtet i Hong Kong også avlyst. Det er deltagere med i arbeidet fra mange ulike tidssoner og også ulike kulturer som gjør nettmøter mer utfordrende, men JWG28-arbeidsgruppen jobber nå med å se på alternative arbeidsformer.

Webinar

Landstrømsforum vil 24. november avholde et webinar. Under webinaret vil man blant annet få muligheten til å høre en presentasjon fra Eirill Bachmann Mehammer fra Sintef. Eirill vil snakke om Elmar, som er et samarbeidsprosjekt mellom flere nøkkelaktører. Gjennom prosjektet tar man sikte på å kartlegge utfordringene knyttet til elektrifiseringen av maritim transport. Videre vil det også bli snakk om den nye norske forskriften for alternativt drivstoff, hva som skjer i EU om dagen, relatert revisjon av direktivet for alternativt drivstoff og hvilke standarder EU ønsker seg.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024