Tilbake

Ny norm for Eltakst på høring

Norsk Elektroteknisk Komites (NEK) forslag til en ny delnorm i NEK 405 Elkontroll-serien er sendt ut til høring. Forslaget til ny delnorm 405-20 Eltakst vil omhandle skadetakst, tilstandsvurdering og tredjepartsvurdering av elektriske anlegg.

Mann som foretar måling i et elanlegg
NTB

NEK 405 – Elkontroll er etablert som en av de viktigste metodene for kontroll av elektriske anlegg, og bygger på beste praksis fra bred, internasjonal ekspertise. Elkontroll beskriver tilstanden til et anlegg, men sier ikke noe om økonomiske forhold. NEK har derfor sett behovet for et tillegg til den eksisterende normserien og normkomite NK 219 har utarbeidet et forslag til en ny delnorm, NEK 405-20 Eltakst.

Estimere kostnader

-Den viktige forskjellen mellom en eltakst og en elkontroll er det økonomiske forholdet, forteller Espen Masvik, fagsjef i NEK. Mens man under en elkontroll vil avdekke feil og mangler vil man i en eltakst også estimere kostnadene ved å utbedre det elektriske anlegget til ønsket nivå. Eltakst er en naturlig forlengelse av Elkontroll og det tar vi konsekvensen av ved dette forslaget.

Nøytral tredjepart

Elektriske anlegg kan bli skadet ved for eksempel, bygningsbrann, overspenning og vannskade. Gjennomgang av elektrisk anlegg og utstyr etter en skade og vurdere tilstanden krever god kompetanse og erfaring. I forholdet mellom forsikringsselskap og skadelidte er riktig nivå på erstatningsutbetalingen viktig. Her vil eltakst-personalets objektivitet som nøytral tredjepart, kompetanse og innsats være et svært viktig bidrag.

Delnormens innhold

Det nye forslaget NEK 405-20 Eltakst vil omfatte følgende kategorier:

Skadetakst
Skadetakst vil gi en metode for å avdekke og registrere skade, skadeårsak og skadeomfang. Dette er en tjeneste som typisk vil bli etterspurt ved brann, vannlekkasje, overspenning og lignende i bygninger.

Tilstandsvurdering
Denne delen av tjenesten vil gi en objektiv vurdering av tilstanden på et elektrisk anlegg, og gi et estimat på kostnadene for å bringe anlegget opp til ønsket nivå.

Tredjepartsvurdering
Ved tvist rundt kvaliteten på et elektrisk anlegg mellom to parter vil det ofte være nødvendig med en upartisk tredjemann. En slik tredjepart kan oppnevnes av domstol eller etter avtale mellom partene.

NEK 405-20 Eltakst har blitt utformet for å sikre en god organisering av eltakst og stille krav til kvalifikasjoner, metode og dokumentasjon av resultater.

Norm ute på høring

NEK 405-20 Eltakst har nå blitt sendt ut på høring til myndigheter, interesseorganisasjoner og spesielt berørte deler av norsk næringsliv. Høringsfristen er satt til 15. februar og man finner høringsdokumentene her: https://www.nek.no/aktuelt/horinger/

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024

Ny utgave av vegstandarden NEK 600 ute på høring

Dato
07.02.2024