Tilbake

IEC normkomité 77, for EMC med underkomiteer har hatt plenarmøte i Milano

De ulike EMC-komiteene som deltok på plenarmøtet i Milano 28. sep. – 2. okt. har utgitt flere publikasjoner: TC 77 hovedkomiteen (5 publ), SC 77A Lavfrekvensfenomener (72 publ), SC 77B Høyfrekvensfenomener (20 publ) og SC 77C Høyeffektfenomener (23 publ).

TC 77 og underkomiteene utarbeider noen sett av grunnleggende betingelser (basic standards) for bruk og testing (måling). Produktkomiteene velger ut egnede deler fra porteføljen, avklarer spesielle prøvebetingelser og definerer krav basert på de spesielle forhold for produktgruppene sine. ACEC (Advisory Comittee on Electromagnetic Compatibility) samordner all EMC-aktivitet mellom TC 77 og produktkomiteene.

SC 77A

Lavfrekvensforholdene fra 0 Hz til 9 kHz som behandles i SC 77A, medfører omfattende aktivitet Mellom 9 kHz og 150 kHz er det også mange diskusjoner om bruk og beskyttelse av den nyttige frekvensressursen. Under møtet ble det tatt opp at det forekommer mange produkter i markedet som ikke oppfyller brukernes forventninger om at når et spenningsavbrudd er over, skal produktene fortsette å arbeide slik som før avbruddet.

Over swing waveshape

Figur IEC

SC 77B

Det mest prekære tiltak for SC77B er å utarbeide koblingsnettverk som er egnet for å teste likespenningsapparater som trekker mye strøm. Det har vist seg at det ofte oppstår oscillasjoner mellom forsynings-siden og last-siden. Andre ganger trer beskyttelsesautomatikk i funksjon slik at apparatene nekter å la seg slå på. For produsenter, eiere og samfunnsinteressene generelt er det vesentlig å vite om prøvene indentifiserer utstyrsproblemer eller måleproblemer.

SC77C

Høyeffektfenomenene organiseres i i to hovedfelt:

  • Tiltak mot radiofrekvens-sabotasjeangrep og -avledningsangrep mot samfunnsviktige organisasjoner og infrastruktur.
  • Forsterkninger for å redusere skader fra atomsprengninger høyt i atmosfæren

Solstormer ( Corona Mass Ejection ) og medfølgende geomagnetiske stormer har så langt ikke vært tatt med i publikasjonene fra SC77C. Forholdene har i noen grad vært med under utarbeidelser av standarder fra Komiteene 14 (Transformatorer) og  8 (Elektriske overførings- og distribusjonssystemer).

Wikipedia har en informativ artikkel kalt: «Geomagnetically induced current».

Det foregår relevante arbeider i CIGRE (Den Internasjonale Kommisjon For Store Elektriske Systemer). SC 77 planlegger å konvertere en kommende CIGRE rapport slik at det innen IEC foreligger et mer komplett og omforent beskrivelse av problemstillingen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Det skal bli lettere å måle EMC

Dato
14.12.2022