NK 62 – Elektrisk utstyr for medisinsk bruk

NK 62 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektrisk utstyr for medisinsk bruk.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide kommentarer og forslag til standardiseringsarbeidet til IEC og CENELEC angående elektrisk utstyr for medisinsk bruk. Moderne elektroniske kommunikasjonsplattformer gjør at middels syke pasienter kan pleies hjemme. En av standardene 60601-1-11 stiller krav til utstyr som helsevesenet utplasserer i pasientens hjem.

I tillegg observeres det også epidemiutbrudd på sykehusene av resistente bakterier. Vi må derfor forvente økt interesse for sykdomsbehandling i hjemmet.

Elektronisk engangsutstyr gjør at de delene av elektromedisinsk utstyr som er i kontakt med kroppen ganske enkelt og billig kan destrueres.

I tillegg arbeider komité NK 119 Trykket elektronikk med billig og bøyelig elektronikk. IEC er i ferd med å etablere en ny teknisk komité, wearable electronic devices and technologies.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ikke ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av nasjonale normer.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 62s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 62 og CENELEC TC 62X.

NK 62 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 62 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 62 og CENELEC TC 62X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 62 og CENELEC TC 62X.

Arbeidsprogram IEC TC 62         Arbeidsprogram CENELEC TC 62X

Publikasjonsliste IEC TC 62        Publikasjonsliste CENELEC TC 62X

 

Gå til fagområdet velferdsteknologi

Medlemmer

 • Anders Aa LUFTAMBULANSETJENESTEN HF
 • Ragnar Bendiksen MEDISTIM ASA
 • Melinda Kay Christensen LÆRDAL MEDICAL AS
 • Ragnar Stranger Christiansen DNV GL PRESAFE AS
 • Elisabeth Lindbo Hansen STATENS STRÅLEVERN
 • Erik Ilebekk SØRLANDET SYKEHUS HF
 • Andreas Nilsson NEMKO AS
 • Terje Kjell Pedersen THORSEN BIOVITAL AS
 • Jan Tore Thollefsen GE VINGMED ULTRASOUND AS
 • Sven Wirsching SYKEHUSPARTNER HF
 • Helge Skram GE VINGMED ULTRASOUND AS
 • Olav Åsgård SIEMENS HEALTHCARE AS