NK 62 – Elektrisk utstyr for medisinsk bruk

NK 62 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektrisk utstyr for medisinsk bruk.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsprogram omfatter internasjonale standarder og andre publikasjoner for elektrisk utstyr og systemer som brukes innen helsetjeneste, på pasienter, av operatører og annet personell. Fokus for arbeidet retter seg om sikkerhet og ytelse henger tett sammen med regulatoriske krav til slikt utstyr. Helsetjenester omfatter primærhelse, spesialhelse, hjemmehelse, akutthelse og hjelpemidler.

Utviklingstrekk

Trender i teknologi
Programvare og integrasjon av medisinsk elektrisk utstyr og systemer med IT-nettverk vil være et integrert element som påvirker nesten alle aspekter av arbeidet til NK 62. Dette er ett område hvor den skiftende teknologien skaper en etterspørsel etter standarder og andre dokumenter som overstiger evnen til den tradisjonelle prosjektmodellen til å levere de nødvendige dokumentene i tide. Komitéen må tilpasse sine tradisjonelle måter å jobbe for å imøtekomme kravene både for internasjonale standarder og for andre dokumenttyper (f.eks. tekniske rapporter og spesifikasjoner) som imøtekommer behovene til et raskt skiftende teknologisk landskap.

Markedsutvikling
Handelen for medisinsk elektrisk utstyr er global, mens lovgivningsmiljøet er lokalt for hver enkelt jurisdiksjon. Dette legger vekt på en internasjonal tilnærming til standardisering. NEK NK 62 arbeider utelukkende med internasjonale standarder, og følger tett på standardiseringsarbeidet som skjer i IEC/ISO og CEN/CENELEC.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ikke ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av nasjonale normer.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 62s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 62 og CENELEC TC 62X.

NK 62 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 62 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 62 og CENELEC TC 62X.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 62 og CENELEC TC 62X.

Arbeidsprogram IEC TC 62         Arbeidsprogram CENELEC TC 62X

Publikasjonsliste IEC TC 62        Publikasjonsliste CENELEC TC 62X

 

Gå til fagområdet velferdsteknologi

Medlemmer

 • Anders Aa LUFTAMBULANSETJENESTEN HF
 • Ragnar Bendiksen MEDISTIM ASA
 • Anne-Kristin Brigtsen LAERDAL MEDICAL AS
 • Ragnar Stranger Christiansen DNV PRODUCT ASSURANCE AS
 • Tore Gjørsvik LINK MEDICAL RESEARCH AS
 • Elisabeth Lindbo Hansen STATENS STRÅLEVERN
 • Erik Ilebekk SØRLANDET SYKEHUS HF
 • Andreas Nilsson NEMKO AS
 • Terje Kjell Pedersen THORSEN BIOVITAL AS
 • Morten Rosenlund NEMKO AS
 • Jan Tore Thollefsen GE VINGMED ULTRASOUND AS
 • Helge Skram GE VINGMED ULTRASOUND AS
 • Olav Åsgård SIEMENS HEALTHCARE AS