Tilbake

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Tekst: Sigmund Eng, fagsjef ekom

Det er en økning i antall datasentre i Norge. NEK 703 – Anlegg og infrastruktur i datasentre er en standardserie som setter krav til hvordan et datasenter skal bygges. For  ivareta miljøet knyttet til drift av et datasentre har man i den nye utgave av NEK 703 lagt til flere standarder som tar for seg miljøhensyn.

Datasentre vokser fram Norge

Datasentre har en økt interesse i Norge og flere av de største aktørene innenfor digital forretningsdrift legger sine anlegg hit til landet. Norge er et attraktivt sted for datasentre på grunn av lav energikostnad, gunstig klima for kjøling, og høy sikkerhet. Samtidig vil man også få god tilgang til grønn energi, som er en viktig for en bærekraftig forretningsdrift. Den norske regjeringen har også lagt til rette for veksten i denne industrien gjennom strategier som støtter utviklingen av datasentre og sikrer høy sikkerhet og beredskap​.

 

Standarder for datasentre

Som i alle andre installasjoner som krever elektrisitet finnes det standarder som tar for seg datasentre. NEK 703 – Anlegg og infrastruktur i datasentre er en samling av 14 standarder i NEK EN 50600-serien. En fellesnevner for standardene i NEK EN 50600-serien er at de ser KPIenes forhold til et datasenters totale infrastruktur, IT-utstyret (servere etc) og IT operasjoner.

Hva er nytt i NEK 703:2024?

Under Eliaden 2024 vil en revidert og oppdatert utgave av NEK 703 lanseres. Den nye utgaven har flere nyheter og endringer, som blant annet tar for seg datasentres miljøavtrykk.

Storforbruker av energi

Datasentre er storforbrukere av energi. I en rapport fra desember 2023 så sier Norsk Datasenter Industri at det i Norge er i bruk omtrent 150 MW av en kapasitet på 501 MW.  Dette utgjør allikevel ikke mer enn omtrent 1% av kraftproduksjonen i Norge. Så industrien utnytter energien på en effektiv måte. Norwegian business executives welcome data centers — Norsk Datasenter Industri (datasenterindustrien.no)

Miljøhensyn

Det stilles miljøkrav til datasentre i Norge, der de viktigste omhandler:

  • Energieffektivitet
  • Klimanøytrale 2030 – bransjen i Norge har sluttet seg til den europeisk avtalen «Clima Neutral Data Centre Pact» om å bli klimanøytral innen 2030. Denne avtalen fokuserer på en rekke momenter, blant annet bruk av fornybar energi, resirkulering av overskuddsvarme, og vannforbruk.  Climate Neutral Data Centre Pact – The Green Deal need Green Infrastructure
  • Bærekraftig bruk av vann – effektiv kjøling, gjenbruk av vann.
  • Resirkulering og gjenbruk av utstyr – sirkulærøkonomi

Standardserien stiller sterke krav til miljø, og syv av delstandardene i samlingen omhandler aspekter knyttet til miljø. NEK EN 50600-4-x serien definerer generelle krav til KPI’er, ressursbruk og miljøaspekter for et datasenter. For å styrke denne delen av standardserien har man lagt til tre nye standarder.

EN 50600-4-1 Overview of and general requirements for key performance indicators

EN 50600-4-2 Power Usage Effectiveness: Definerer PUE, som et mål på hvor stor del av et datasenters totale energibruk går til drift av IT-utstyret(servere etc).  Den tar ikke i betraktning effektiviteten til selve IT-utstyret.

EN 50600-4-3 Renewable Energy Factor: Definerer REF som et mål på hvor stor andel av energien som forbrukes er fornybar.

EN 50600-4-6 Energy Reuse Factor (NY): Definerer Energy Reuse Factor (ERF) som en KPI for å kunne sette et mål på hvor stor grad energien som forbrukes i et datasenter gjenbrukes.

EN 50600-4-7 Cooling Effiency Ratio : Omhandler kjølesystemets virkningsgrad Definerer CER som forholdet mellom total varme som fjernes, sett i forhold til hvor mye energi som kjølesystemet forbruker.

EN 50600-4-8 Carbon usage effectiveness (NY): Definerer CUE som et mål på hvor stor CO2-utslippet er sett i forhold til IT-utstyrets energiforbruk i et datasenter.

EN 50600-4-9 Water usage effectiveness (NY): Definerer WUE som et mål på hvor stort vannforbruket er i forhold til IT-utstyrets energiforbruket i et datasenter.

Hensikten med standardene i EN 50600-4-x serien er å raskere få etablert operasjonelle infrastrukturer som har en forbedret ressursutnyttelse.  Standardene er derfor et viktig verktøy for å kunne imøtekomme krav til redusert ressursbruk og mindre miljøavtrykk for datasentre.  Dette gjelder både myndighetskrav og selvpålagte krav i bransjen.

Delta på gratis webinar 31. mai for presentasjon av NEK 700:2024