Tilbake

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 – del 1

Standardiseringskomiteen NK 64 Elektriske lavspenningsinstallasjoner er ansvarlig for standarder som gir krav til norske lavspenningsanlegg. Den viktigste utgivelsen til komiteen er NEK 400, som alle kjenner. Imidlertid er det ikke uvanlig at man står overfor problemstillinger man ønsker et svar på. Til dette har NEK utviklet en åpen tjeneste hvor bransjen kan stille spørsmål til NK 64. I denne spalten vil vi presentere noen av spørsmålene som blir tatt opp.

Intern/ekstern strømforsyningsenhet

Spørsmål

Figur 3K viser skjema for sammenkobling av to interne strømforysningsenheter.

Hva menes med intern strømforsyningsenhet?

Er en trafo plassert i bygget som kun forsyner bygget, men som er tilknyttet det allmenne høyspennings distribusjonsnettet en intern strømkilde?

Har et anlegg med to nettstasjoner som forsyner en felles installasjon der begge nettstasjoner er plassert i bygget og kun forsyner bygget. Vil da dette være to interne eller eksterne strømforsyningsenheter, dvs. skal de utføres etter figur 3k, med nøytralledere mellom trafoenes nøytralpunkt og hovedfordeling (og 4p bryter), eller blir det to eksterne strømsforsyningsenheter, med PEN-ledere mellom trafoene og hovedfordeling (og dermed 3p brytere)?

PEN-punkt for installasjonen er uansett i hovedfordeling.

 

Svar fra NK 64

NEK 400:2022 har ingen figur som illustrerer forholdene ved en egen nettstasjon i en bygning. Figurene i NEK 400:2022 inneholder ingen krav, men er utarbeidet for å illustrere ett eller flere krav.

Forholdene vedrørende nøytralleder i forbindelse med en nettstasjon i en bygning er behandlet i tolkning 11 til NEK 400:2018 og i NEK TR 402 Systemjording i TN-installasjoner .

Ved flere transformatorer i en bygning som begge forsyner samme fordeling skal det ikke distribueres en PEN-leder mellom transformatorene. Transformatorenes nøytralpunkter skal forbindes til installasjonens hovedfordeling med en nøytralleder og det skal etableres en systemreferanseleder i hovedfordelingen.

 

Ubrutt N-leder solcelleanlegg

Spørsmål

304.3.4.2.1.3 Fordelingssystemer med mer enn èn strømkilde.

Er solcelleanlegg uten batteri å anse som en strømkilde når solcelleinverteren kutter leveringen når AC siden blir spenningsløs?

Om det monteres en solcelleinstallasjon og solcelleinverteren tilkobles en underfordeling, så må i tilfelle N leder laskes forbi vernet for underfordelingen og automaten/vernet til solcelleinverteren være 3-polet og ikke 4 polet?

Når et solcelleanlegg tilkobles med batteri vil dette være å anse som en UPS-installasjon og 304.3.4.2.1.301 vil bli gjeldende med uavbrutt N-leder. Uklarheten er om det samme gjelder et solcelleanlegg hvor det ikke skal benyttes batteri, faren for flytende nullpunkt skal i teorien ikke være til stede når solcelleanlegget kutter ved bortfall av AC forsyning. (Allment distribusjonsnett)

Svar fra NK 64

Et solcelleanlegg er å anse som en strømforsyningsenhet uavhengig om det er tilknyttet et batteri eller ikke.

Når en strømforsyningsenhet er tilkoblet en underfordeling, skal hovedkursen(e) mellom installasjonens hovedfordeling og underfordelingen som strømforsyningsenheten er tilkoblet, være anordnet uten mulighet for brudd i nøytralleder, jf. NEK 400-3:2022, avsnitt 304.3.4.2.1.3.

For hovedkurser som benyttes for å tilkoble en strømforsyningsenhet til en fordeling er det fremdeles krav om mulighet for frakobling iht. NEK 400-5-53:2022, avsnitt 537.2.1.1.

For øvrig viser vi til NEK TR 402 Systemjording i TN-installasjoner

 

Flere spørsmål og svar om NEK standarder!

Still dine spørsmål om NEK 400 til NK 64!