Tilbake

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Tekst: Jan Sølve Stømer og Arild Kjærnli

Elektrifiseringen av skipsfarten er godt i gang. Ikke minst bakgrunn av at maritim næring er inkludert i EUs klimakvoter. Dette resulterer i en hurtig teknisk utvikling for å redusere utslipp, og elektrifisering er veien de aller fleste går. Dette resulterer i et økt behov for standarder og veiledninger. 

Arild Kjærnli

Strengere krav til utslipp 

Den teknologiske utviklingen innen maritim bransje akselerer og nye løsninger ser stadig dagens lys. Spesielt blir utviklingen drevet fram av krav om reduserte utslipp av klimagasser. Blant annet er nå maritim næring inkludert i EUs klimakvoter, som er en innstramming av bransjens rammevilkår. Klimakvotene gjelder fra 1. januar 2024 etter å ha blitt godkjent av Stortinget sent i 2023. Samtidig arbeider medlemmene i IMO mot nullutslipp i 2050.    

Målsetningen når man ikke med dagens løsninger. Det arbeides derfor løpende med alternativer for å redusere utslippene. Viktige ingredienser i dette løpet er elektrifisering og digitalisering. Den norske maritime bransjen er blant aktørene som arbeider mest aktivt med nye løsninger. Dette har resultert i et økende antall båter med batterier, landstrømsløsninger, brenselceller og andre miljø tiltak.  

Maritim standardisering 

I en internasjonal bransje må løsninger bli forstått på tvers av landegrenser. Forventninger om at utstyr, kommunikasjon og andre løsninger, fungerer uansett hvor man er må innfris. Det klarer man ikke uten internasjonal standardisering. Det er derfor høy aktivitet innenfor IECs maritime standardiseringskomite TC18 og tilhørende arbeidsgrupper. Mange eksperter fra norske maritime myndigheter, og utstyrs- og tjenesteleverandører deltar i det nasjonale og internasjonale standardiseringsarbeidet. Eksempelvis er Svein Ingar Blystad fra Kongsberg Maritime leder av arbeidsgruppen som utvikler en standard for likestrøm hovedfordeling i maritime installasjoner. Samtidig arbeider den norske standardiseringskomiteen NK 18 også med problemstillinger som er spesielle for Norge. 

-Som den fjerde største shipping nasjonen i verden målt i verdi, og med en høyteknologisk maritim leverandørindustri i stadig utvikling, er de internasjonale standardene av vital interesse for norske myndigheter og offentlig forvaltning, verft, designere, konsulenter og leverandører. Samtidig er det en stor, norsk, flåte av kystnære fartøy som kan ha særnorske behov. Spesielt innenfor elektrifisering ligger Norge foran de internasjonale miljøene. Dette resulterte i sin tid i opprettelsen av Landstrømsforum, hvor bransjen møtes til diskusjoner om elektrifisering av skipsfarten. Landstrømsforum har gitt ut flere veiledere som ikke dekkes av internasjonale standarder, og er spesielt aktuelt norske problemstillinger, forteller Jan Sølve Stømer, prosjektleder maritime elinstallasjoner i NEK.  

Jording i maritime elanlegg 

En utfordring for elektriske anlegg i maritime miljøer er jording. I myndighetenes forskrift om maritime elektriske anlegg (FME) er det bestemmelser som tar for seg dette. For at det skal bli enklere å tilfredsstille bestemmelsene i FME er NK 18 i ferd med å utvikle en teknisk veileder NEK TS 412 – Jording i maritime installasjoner. I veilederen vil man beskrive forslag til hvordan jording kan utføres for å være i tråd med FME. 

Veiledning i installasjon av li-ion batterier 

Et annet emne som er høyaktuelt innenfor de maritime miljøene er bruk av batterier. Batterier ser man installert i et økende antall båter, både for hybrid framdrift og til operasjonelle oppgaver om bord. Per i dag finnes det ingen internasjonal standard som tar for seg litium-ion batterier i maritime installasjoner. Norge ligger i denne sammenhengen foran den internasjonale utviklingen. NK 18 har derfor utvikle en norsk spesifikasjon som den maritime bransjen kan forholde seg til fram til det foreligger en internasjonal standard. I spesifikasjonen har man tatt utgangspunkt i den generelle standarden for installasjon av litium- ion batterier.  

Internasjonale standarder for maritime litium- ion batterier er nå under utvikling i IEC TC18, og dette vil bli ett av temaene under Maritim konferanse 14. februar. 

 

Les om Maritime konferanse 2024