Tilbake

Kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Standard Norge (SN) har samarbeidet om en veileder som omhandler kartlegging og riskovurdering av tennkilder fro ikke-elektrisk utstyr. Formålet med veilederen er å heve kompetansen hos personell arbeider med risikovurdering i Ex-området.

Avgjørende med kontroll på ikke-elektrisk utstyr

I eksplosjonsfarlige områder hvor tilstedeværelsen av brennbare stoffer utgjør en betydelig risiko, er det av største betydning å sikre personell og utstyr. Mens elektrisk utstyr ofte forbindes med potensielle tennkilder, er det også avgjørende å ha kontroll på ikke-elektrisk utstyr for å opprettholde et sikkert miljø.

Samarbeid mellom NEK og Standard Norge

NEK og SN komiteer NK31 og SNK 187 har under utarbeidelse en veileder som heter «Kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr».

Eksplosjonsfarlige områder er preget av tilstedeværelsen av brennbare gasser, damper eller brennbart støv. Disse miljøene krever spesielle forholdsregler for å forhindre antennelse og påfølgende ulykker. Elektrisk utstyr er ofte hovedfokuset når det gjelder sikkerhetstiltak, men ikke-elektrisk utstyr må også risikovurderes.

-Arbeidet med veilederen har vært tverrfaglig og blir gjennomført gjennom et godt samarbeid mellom NEK og SN. Gjennom dette arbeidet har vi kunne belyse problemstillingene ut fra flere faglige innfallsvinkler, forteller Kenneth Narvestad, som er fagsjef Ex-områder i NEK.

Veileder for kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr

Formålet med veilederen er i første rekke å heve kompetansen til personell som risikovurderer tennkilder relatert til ikke-elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Veilederen skal være et verktøy for risikovurdering av utstyr som ble plassert på markedet før ATEX direktivet ble innført. En rekke fagfolk, som dekker et bredt felt av interessenter, bidrar i utviklingen av veilederen. Slik har man sikret bred forankring innenfor Ex-området. Veilederen vil være et viktig verktøy i å overføre kompetanse til personell, som har ansvar for å kartlegge og risikovurdere ikke-elektriske utstyr.

Finansiert av myndighetene

Arbeidet med veilederen er finansiert av Direktoratet for Samfunnsberedskap og sikkerhet. Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. Veilederen er på høring fram til 6. oktober 2023.

-Vi er ikke helt sikre på når veilederen er 100% ferdig, men trolig i løpet av første kvartal i 2024. Dette vil være avhengig av det arbeidet som må gjennomføres etter at høringsrunden er over. Jeg kan imidlertid glede potensielle brukere med at standarden vil være gratis takket være myndighetenes finansiering, avslutter Kenneth Narvestad.

Tema på Ex-konferansen 14. – 15. november

Vil du høre mer om kartlegging og risikovurering av ikke-elektrisk utstyr vil dette være et av temaene under årets Ex konferanse 14-15 november på Grand Hotell i Oslo. Ex-konferansen har blitt arrangert gjennom 30 år og er det ledende fora for Ex-miljøene i Norge. På konferansen tas det opp flere andre aktuelle temaer knyttet til eksplosjonsfarlige områder.

 

Les mer og meld deg på Ex-konferansen 2023