Tilbake

Myndighetenes forventning til ekomnett

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er tydelig i sine forventninger – Planlegging og utførelse av ekomnett er i tråd med nivået som beskrives i NEK 700-serien. Dette vil være rettesnoren når Nkom nå forventer å øke antall tilsyn.

Myndighetenes regelverk innen henholdsvis el og ekom har omtrent lik tilnærming til standarder. De viser til relevante standarder som metode for oppfyllelse av regelverkets krav.

-Ved å henvise til standarder klargjør vi samtidig vår forventing til hvordan ekomnett skal planlegges og utføres. Standardene det vises til beskriver dermed nivået vi forventer å finne ved tilsyn, sier sjefingeniør Svein Roar Jonsmyr hos Nkom.

Klart budskap

Til tross for myndighetenes klare budskap, er det dessverre en del som ikke har fått med seg dette viktige budskapet. Regelverkets tilsvarende henvisning til NEK 400 er langt mer kjent og danner basis for utstedelse av samsvarserklæring for elektriske anlegg. Resultatet kan bli at mange ekomnett ikke lever opp til myndighetskravene. Det kan få uheldige konsekvenser både for eier av ekomnett og for den som har planlagt og utført installasjonen.

Krav til utførelse av ekomnett kommer frem blant annet av autorisasjonsforskriften § 7 og ekomforskriftem §9-5 som stadfester at relevante standarder eller tilsvarende skal legges til grunn. Myndighetene har utdypet dette på sine nettsider, hvor de trekker frem NEK 700 serien som egnet nivå.

-Autorisasjonsforskriften har til formål å sikre at det kun er faglig kompetente virksomheter som planlegger og utfører ekomnett. Det innbefatter naturligvis at disse leverer ekomnett som er i tråd med våre forventninger, i tillegg er kravet hjemlet i ekomforskriften slik at dette gjelder uansett om man har autorisasjon eller ikke, fortsetter Jonsmyr.

Helhet og tilleggskrav til ekomnett

Jonsmyr presiserer helheten i reguleringen: Virksomheter med solide faglige kvalifikasjoner, som samtidig bygger ekomnett som holder tilfredsstillende kvalitet. Det hjelper lite å være flink i faget om man ikke samtidig sørger for at det som leveres holder et anerkjent nivå.

-Ingenting hindrer virksomhetene å levere høyere nivå enn det standardene beskriver. I enkelte tilfeller kan det være et krav fra den som bestiller et ekomnett. Man må huske på at myndighetskravene er minimumskrav. Dialogen med eier og bestiller av ekomnettet må avdekke om det er ytterlig krav, sier Jonsmyr.

I mange tilfeller vil den senere ekomnetteier være tydelig på hva som skal leveres, i andre tilfeller vil bestillingen være vagere. Uavhengig av dette kan ikke autoriserte virksomheter levere ekomnett som ikke tilfredsstiller våre forventinger, legger Jonsmyr til.

Tilsyn

Mange trekker frem at oppdagelsesrisikoen er lavere enn man finner innen tilsyn med elektriske lavspenningsanlegg. Med det som bakgrunn tar de lettere på etterlevelsen. Dette mener Jonsmyr er en farlig vei å gå.

-Jeg vil advare sterkt mot en slik strategi. Dersom vi oppdager at autoriserte virksomheter har tatt for lett på myndighetskravene, vil det øke vår oppmerksomhet. Man risikerer at virksomheten sitter med ansvar for en rekke ekomnett, som myndighetene har underkjent. Dette kan både påføre betydelig kostnader i oppretting og ikke minst alvorlig tap av tillit hos ekomnetteier, forteller Jonsmyr.

Han forteller videre at Nkom utfører en rekke tilsyn hvert år og at dette arbeidet forventes å intensiveres i tiden fremover.

Vi ser frem til å møte de autoriserte virksomhetene på deres hjemmebane. Da forventer vi naturligvis at det er struktur, orden og at ekomnettene holder mål. Spesielt vil fokuset i tiden fremover være mot utbyggere av boliger, sier Jonsmyr.

Revisjon av lover og regelverk for ekomnett

Ekomloven, ekomforskriften og autorisasjonsforskriften er under revisjon, og kommer i nye utgaver i løpet av 2023, avhengig av at tidsplanen rundt ekomloven blir opprettholdt av departementet (KDD).

-Revisjonen av regelverket medfører blant annet at det nå er foreslått å stille krav til at prosjekterende ledd skal være autorisert. Vi mener at dette vil bidra til økt kunnskap om myndighetenes krav til ekomnett, og at prosjekterende ikke lengre er fritatt for å utarbeide samsvarserklæring, avslutter Jonsmyr.

Les om NEK 700