Tilbake

Hydrogen gjør skipene grønne

Den norske skipsfarten står for store årlige utslipp av klimagasser. Dette er ikke forenlig med målene for utslippsreduksjon. Helelektrisk framdrift er ikke et alternativ for havgående skip og man må tenke alternativt. Hydrogen eller ammoniakk for bruk i brenselceller er en teknologi som nå mottar store summer i støtte. De første pilotprosjektene er lansert innenfor last og havbruk, og vil ha stor innvirkning på videre satsning.

Skipsfarten må bli grønn

Den innenlandske sjøfarten og fiske står for ca 3,5 millioner tonn utslipp av CO2 på årlig basis. Dette er noe lavere enn veitransport, men utslippene fra sjøtransport er mer enn fire ganger høyere enn innenlandsk flytrafikk. Konklusjonen er åpenbar. Dette må vi gjøre noe med. Utfordringen ligger i at det ikke bare er å bytte fra fossilt drivstoff til elektrisitet. Selv om elektrisitet gir en helt grønn framdrift egner det seg ikke spesielt godt på et skip som er dager eller kanskje uker til sjøs. Da må vi tenke alternativt. Alternativet man i dag retter blikket mot er brenselceller som enten er drevet av hydrogen eller ammoniakk.

Grønt hydrogen

For å produsere hydrogen trenger man elektrisitet og en elektrolytt, som gjerne kan være vann. I Norge er tilnærmet 100 % av elektrisiteten fornybar. Kombinasjonen vann og fornybar energi gir til sammen grønt hydrogen. Et alternativ til grønt hydrogen er såkalt blå hydrogen og ammoniakk. Ved blå hydrogen må man bruke karbonfangst for å sikre en bærekraftig produksjon.

Brenselceller vil konvertere energien i hydrogen til elektrisitet, som kan brukes både til framdrift, lading av batterier og andre funksjoner om bord. Klimautslippene vil være lik null og det eneste avfallsstoffet fra brenselcellene vil være rent vann.

Enova-støtte til grønt hydrogen

I Hurdalsplattformen legger regjeringen opp til at den vil bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen grønt hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt. Allerede nå begynner man å se resultatene av Norges oppmerksomhet mot brenselceller. Gjennom Enova har regjeringen støttet tre prosjekter innenfor hydrogen med til sammen en milliard kroner. Prosjektstøtten går til TiZir sitt smelteverk i Tyssedal, Horisont Energi sitt prosjekt for ammoniakk produksjon og Yara for at de skal bytte fra grå hydrogen til grønn.

Støtte til maritim produksjon

I begynnelsen av 2022 er tilgangen til brennstoff en av utfordringene for å bygge og bygge om skip for bruk av hydrogen. Det er fortsatt ikke nok anlegg til at energi tilgangen vil være forutsigbart for rederiene. Enova har derfor tatt denne ballen og man kan nå søke om inntil 150 millioner kroner i støtte for å starte opp produksjon av grønt hydrogen for maritim sektor.

-Det er bra at Enova setter oppmerksomheten mot hydrogen-produksjon rettet mot maritim sektor. Uten forutsigbar tilgang på drivstoff vil ikke rederne ta løftet med å legge om til brenselceller, forteller Kristoffer Gjertsen, fagsjef i NEK.

Maritime pilotprosjekt

Det finnes allerede flere eksempler på at det bygges hydrogen-skip i Norge. Wilhelmsen-rederiet skal sjøsette to lasteskip i løpet av noen år. Det finnes også eksempler fra oppdrettsnæringen hvor man har satt i gang et pilotprosjekt med en hydrogendrevet arbeidsbåt og landanlegg for fylling av grønt hydrogen. Båten vil arbeide på anleggene til Midtnorsk Havbruk.

-Det er spennende prosjekter som nå er i gang. Dersom Midtnorsk Havbruk lykkes med sin arbeidsbåt vil man ta dette til andre typer skip. I løpet av noen år kan oppdrettsnæringen operere helt uten utslipp. De norske prosjektene kan også danne grunnlag for eksport av ny teknologi, som oppstår i kjølevannet av disse prosjektene, avslutter Kristoffer Gjertsen.

Du kan høre mer om hydrogen, ammoniakk og brenselceller på NEKs webinar «Brenselceller for maritime applikasjoner».

Les mer og meld deg på!