Tilbake

NEK 400 kan nå leses på engelsk

Et økende antall utenlandske elvirksomheter og fagarbeidere søker om godkjennelse til å kunne arbeide i Norge. DSB forutsetter at de som skal arbeide i Norge også setter seg inn i regelverket som NEK 400 er en del av. NEK 400:2018 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at det blir enklere for utenlandske installatører, leverandører og prosjekterende å sette seg inn i normens krav.

NTB

Det er et stadig økende innslag av utenlandsk arbeidskraft og virksomheter i Norge, også innenfor elektroteknikk. Det kan være utfordringer knyttet til utenlandske elvirksomheter som er vant til en annen type arbeids- og sikkerhetskultur, samt tekniske løsninger som ikke tilfredsstiller norske krav.

-Det er i dag et betydelig antall utenlandske elvirksomheter som etablerer seg fast eller midlertidig i Norge, forteller Jostein Ween Grav i DSB. I tillegg kommer et stort antall utenlandske fagarbeidere som ansettes i norske elvirksomheter. Mange norske elanlegg blir i dag også prosjektert i utlandet og det er viktig at man tar høyde for krav i norsk regelverk.

Spesielle norske forhold

Norge er på mange måter spesielt ved at vi i hovedsak har et lavspennings forsyningsnett basert på IT-system, som ett av svært få i verden. Vår byggeskikk med trehus og mye isolasjon, samt i hovedsak elektrisk oppvarming og høyt effektuttak, avviker også i stor grad fra hva som er vanlig i andre land. De norske elektrotekniske normene er derfor tilpasset våre spesielle forhold. Normene avviker derfor på mange punkter hva som er vanlig internasjonalt.

-Det er et krav at elektrikerne skal være kjent med norske regler. Den faglig ansvarlige har ansvar for at de ansatte får riktig opplæring, fortsetter Grav. Språket er en utfordring i opplæringen da norsk ikke blir forstått av utenlandsk arbeidskraft. Språket gjør også at prosjekterende uten bakgrunn fra Norge ofte ikke har god nok kunnskap om norske regler.

NEK 400 for de som ikke kan norsk

NEK 400 er referert i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) som metode for å oppnå riktig sikkerhetsnivå. Normen ivaretar sikkerheten rundt installasjonene og metoden sikrer tekniske løsninger som er i henhold til norske krav. Inntil nylig forelå denne normen utelukkende i norsk språkdrakt.

-Vi har registrert at det blir stadig flere utenlandske elvirksomheter og elektrikere i Norge, forteller Leif T. Aanensen, som er adm. dir. i NEK. De aller fleste av disse har ikke forutsetninger for å kunne lese NEK 400 på norsk. For å gjøre det enklere å sette seg inn i norske krav har vi derfor valgt å utgi denne normen også i engelsk utgave. Dette vil være en hjelp forinstallatører, elektrikere og prosjekterende som ikke har norsk som hovedspråk.

Forståelse av erklæring om samsvar

Erklæring om samsvar er et sentralt punkt i avtalen mellom elvirksomheten og anleggseier og følger av forskriften. Her erklærer virksomheten at anlegget er sikkert og kan tas i bruk. Erklæringen er et juridiske bindende dokument som sikrer at kunden har fått levert en installasjon som er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav i forskrift og norm.

-Språk kan være en barriere for forståelse av erklæring om samsvar og hva den innebærer, fortsetter Aanensen. En norm på engelsk vil kunne øke kunnskapsnivå og kompetanse om metodene som beskrives i NEK 400. Kunden kan dermed være trygg på å få levert et produkt i henhold til norske krav.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024