Tilbake

En bolig etter dagens standard

NEK får en del henvendelse fra enkeltpersoner, borettslag og sameier om hva “..elektrisk anlegg leveres i samsvar med NEK 400..” egentlig betyr. Det vises til slike formuleringer i salgsprospekt og kontrakt mellom utbygger og bygningseier – og den nybakte eier vil naturligvis være sikre på at de får varen de har betalt for.

Oppdatert 14.mars 2019.

NEK 400 er en standard som beskriver hvordan et elektrisk anlegg skal bygges for å ivareta helse, miljø og sikkerhet – og være egnet til den forutsatte bruk. Normen er et arbeidsverktøy for de som planlegger og utfører elektriske anlegg i alle typer bygninger, herunder boliger.

Forholdet til myndighetskravene

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskriften er fastsatt av den nasjonale myndigheten på området – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og NEK 400 samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Virksomheter som planlegger og utfører elektriske anlegg skal i henhold til forskriften utstede en samsvarserklæring hvor de bekrefter at regelverket er oppfylt, og må, dersom NEK 400 er lagt til grunn for arbeidet, angi hvilken utgave av NEK 400 som er benyttet.

Prosjekterende og utførende av elektrisk anlegg er underlagt tilsyn fra det lokale eltilsynet. Det fører kontroll med at de som bygger elektriske anlegg er kvalifisert og leverer anlegg i samsvar med myndighetskravene. I og med at “alle” utførende i praksis benytter gjeldende utgave av NEK 400, vil myndighetene i praksis kontrollere at leveransene har det sikkerhetsnivået NEK 400 beskriver.

Nyheter hvert fjerde år

NEK 400 kommer ut hvert fjerde år. Første gang var i 1998, siden i 2002, 2006, 2010, 2014 og nå sist i 2018. Neste utgave kommer i 2022. Myndighetene har hatt som praksis å tillate et års overgangstid før de “krever” at ny utgave skal legges til grunn. Dette innebærer at du kan få levert et elektrisk anlegg etter “gammel standard” en stund etter at ny NEK 400 er lansert.

Samsvarserklæring – også et viktig dokument for kunden

En samsvarserklæring vil, overfor kunden, bekrefte at den elektriske lavspenningsinstallasjonen er levert i samsvar med gjeldende forskrift og angitt utgave av NEK 400 (eller angitte deler av denne). En slik erklæring vil være en del av den privatrettslige avtale mellom de som planlegger og utfører det elektriske anlegget og deg som kunde. Den som blir eier av anlegget er pliktig til å ta være på samsvarserklæringen og underliggende dokumentasjon.

Er mitt elektriske anlegg i tråd med standard?

Virksomheten som utførte anlegget skal gjennomføre sluttkontroll med det elektriske anlegget for å sikre at de faktisk har levert et elektrisk anlegg i samsvar med NEK 400. Likevel oppstår det av og til tvil hos enkelte nye leilighetseiere om anlegget er i tråd med kravene. NEK 400 inneholder for eksempel spesifikke krav til overspenningsvern, jordfeilautomater, antall stikkontakter i de ulike rom, uttak for belysning med videre. Kunden kan selv bruke NEK 400 til å kontrollere at kravene som er satt er oppfylt, men i praksis vil man normalt stole på erklæringens korrekthet.

Dersom du er i tvil om det elektriske anlegget er sikkerhetsmessig forsvarlig, kan du kontakte det lokale eltilsyn for å få råd i sakens anledning – eventuelt henstille dem om å gjennomføre kontroll. De har ikke plikt til å gjennomføre slik kontroll, men kan velge å gjøre det hvis de finner at din tvil har substans.

Skuffet over det elektriske anlegget?

Enkelte blir skuffet over det elektriske anlegget i nye, kostbare leiligheter. Mange har ikke vært klar over at det er de selv som må bestemme hvordan det elektriske anlegget skal være. Hvis ikke vil man få et anlegg basert på de minimumskrav som er definert i forskrift og NEK 400.

NEK anbefaler de som har inngått kontrakt på ny leilighet eller hus om å ta en prat med de som utfører det elektriske anlegget og vurdere om en oppgradering til høyere standard kan gjøres til en fornuftig pris. Kanskje ønsker du høyere grad av automatisering på det elektriske anlegget ditt? En prat koster deg ingenting, men irritasjonen etterpå over ikke å ha gjort det kan være langvarig.

Utbygger vs. senere eier

Mange utbyggere bygger leiligheter med minste tillatte standard på det elektriske anlegget. De gjør ikke noe galt i det, men husk hvem som skal eie leiligheten de neste 30 årene – det er kanskje deg? Bruk dette som begrunnelse for å finne ut hvilket handlingsrom du har i forbindelse med kontraktsinngåelse. Åpnes det for å gi deg tilleggsvalg? Vil du få anledning til å møte elektrikeren til en prat? Husk at en utbygger og deg som senere blir eier av leiligheten kan ha ulike mål og ønsker om standard. Det er bedre å ta denne samtalen før inngåelse av kontrakt enn etter, ikke sant?

NEK 400 – minimumskrav

NEK mottar mange henvendelser fra privatpersoner som skal overta en ny bolig, fritidshus eller ferieleilighet. I møte med utbyggere er de ofte usikre på om leveransen er iht. kontrakten. De fleste utbyggere spesifiserer at elektriske anlegg leveres iht. NEK 400. Dette er en publikasjon på nesten 500 sider som dekker alle elektriske lavspenningsanlegg – blant annet i industri, næringsbygg, bolig og fritidsbolig. Den er myntet på fagfolk og er slik sett ikke beregnet for “folk flest”. Det er laget en forenklet utgave som kalles “NEK 400 bolig” – denne er i større grad også egnet for deg som ikke er elektrofagmann. En av knappene på høyre side leder deg til produktsiden for “NEK 400 bolig”.

NEK har imidlertid klippet et lite utdrag fra selve normsamlingen NEK400:2018 (kursiv tekst) som dekker det vi får mest spørsmål om, nemlig krav til antall uttak (stikk/belysning).

823.537.101 Stikkontaktuttak i bolig
For å beskytte mot brann pga. overbelastning/varmgang og redusere bruken av skjøteledninger og skjøtekontakter (høy risiko for skade pga. ytre påvirkninger), skal det som spesifisert i avsnittene 823.537.101.1 – 823.537.101.8, monteres et minimum antall faste uttak i de ulike rom og områder i en bolig.

Uttakene, i form av stikkontakter, skal fordeles slik at uttak er tilgjengelig der det ut ifra møblering og planlegging av rommet anses å være et behov. Uttak, med unntak av de som er beregnet til belysningsutstyr i/ved tak, skal fortrinnsvis monteres langs vegg, men uttak montert i gulv eller på søyle kan også benyttes.

VEILEDNING 1 – Montasje av uttak i gulv eller på søyle kan være aktuelt dersom det ikke er mulig å plassere uttak i vegg eller rommet er så stort at det også er behov for uttak midt i rommet.

Uttak montert i samsvar med 823.537.101.1, 823.537.101.2, 823.537.101.3, 823.537.101.4, 823.537.101.5 og 823.537.101.8 skal plasseres ≤ 2,0 m over gulvnivå.

VEILEDNING 2 – Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK) krever for tilgjengelig boenhet at tilstrekkelig antall stikkontakter plasseres slik at de kan betjenes av personer med funksjonsnedsettelse. Stikkontakter som forutsettes betjent i daglig drift må monteres minst 0,5 m fra innvendige hjørner.

823.537.101.1 Stue/soverom/arbeidsrom/oppholdsrom
Det skal installeres minst to uttak pr. påbegynt 4 m2 gulvareal.

823.537.101.2 Kjøkken
Det skal monteres minimum:

  • ett uttak for hvert faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.), og
  • to uttak pr. 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner mv., og
    • VEILEDNING 1 – Kravet omfatter også benkeplass på kjøkken-/kokeøyer.
  • 4 uttak i forbindelse med spiseplass, men ikke mindre enn to uttak pr. 2 m fri vegg.
    • VEILEDNING 2 – Hensikten med kravet er å ha kontakter tilgjengelig for typisk lading av elektronisk utstyr.

VEILEDNING 3 – Valg og montasje av stikkontakter i kjøkken skal utføres iht. planskissen for utformingen av kjøkkenet.

823.537.101.3 Entré/gang
Det skal monteres minimum to uttak pr. påbegynt 6 m2 gulvareal.

823.537.101.4 Garasje og andre rom/boder
Det skal monteres det nødvendige antall uttak tilpasset rommets funksjon, men ikke færre enn to uttak.

823.537.101.5 Multimedia/audiovisuelle enheter
Der hvor det er planlagt plassering av flere multimedia/audiovisuelle enheter med fysisk tilkobling til ekomnett på samme sted, skal det være minimum seks uttak, hvorav maksimalt to uttak kan være beregnet til tilkobling kun av europlugger. Disse uttakene kommer i tillegg til de som kreves i samsvar med 823.537.101.1, 823.537.101.2, 823.537.101.3, 823.537.101.4 og 823.537.101.8.

VEILEDNING – Multimedia/audiovisuelle enheter omfatter TV, musikkanlegg, hjemmekino, streaming enheter, mediesentre, trådløs ruter, modem etc.

823.537.101.6 Utvendig
På en veranda/altan/balkong skal det monteres minimum to uttak. Utvendige uttak forøvrig skal tilpasses boligens utforming og planlagte bruk.

823.537.101.7 Uttak for belysning
Det skal monteres et nødvendig antall stikkontakter/DCL ved/i tak for mulig tilkobling av belysningsutstyr i/ved tak. Antall stikkontakter/DCL’er skal tilpasses den planlagte utforming av rommet og den fast monterte belysningen. Se også 823.559.5.1.

823.537.101.8 Bad/vaskerom/WC
For stasjonært utstyr som er planlagt plassert i slike rom, skal det monteres dedikerte uttak, med mindre utstyret er fast tilkoblet.
I rommet forøvrig skal det monteres minst to uttak, med mindre rommets areal er < 3m2 hvor det aksepteres ett uttak.

Dersom det i byggekontrakten er spesifisert at det elektriske anlegget skal leveres i henhold til NEK 400, innebærer det en privatrettslig forpliktelse ovenfor deg fra utbyggers side.

Fikk du ikke svar på alle dine spørsmålet?

NEK har etablert en gratis “spørsmål og svar”-tjeneste som er beregnet på bransjeaktørene. På denne tjenesten stiller bransjeaktørene spørsmål om tolkning av NEK 400. Det er gitt svar på nærmere 900 spørsmål om gjeldende og tidligere utgaver av NEK 400. Det kan være at du finner svar på akkurat dine spørsmål – om du skulle sitte igjen med noen. På høyre side finner du knappen til “FAQ”.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024

Lysstoffrørene er historie, hva skjer nå?

Dato
27.10.2023