Tilbake

Hva er NEK 400 landbruk:2016?

Bruk av NEK 400 gir økt sikkerhetsnivå i driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen. Økt elsikkerhet kan innebære noe høyere installasjonskostnader, men vil gi et el-anlegg med lavere risiko for brann, lavere vedlikeholdskostnader, høyere kvalitet, økt robusthet og med lengre forventet levetid.

Leif Aanensen

NEK 400 landbruk:2016 er en «avlegger» fra NEK 400:2014, men som må brukes sammen med NEK 400. Bruk av publikasjonen gir et høyere sikkerhetsnivå. Økt elsikkerhet kan innebære noe høyere installasjonskostnader, men vil gi et el-anlegg med lavere risiko for brann, lavere vedlikeholdskostnader, høyere kvalitet, økt robusthet og med lengre forventet levetid.

Denne spesifikasjonen omhandler driftsbygninger i landbruket og i veksthusnæringen. Årlig registreres det mange branner i driftsbygninger som medfører at store verdier går tapt. I tillegg kommer den tunge belastningen for bonden eller gartnerieier, lidelser for husdyr og tap av produksjon.

Bakgrunn

Landbrukets Brannvernkomité (LBK) har gjennomført analyser som tyder på at to av tre branntilløp i landbruksbygninger oppstår i det elektriske anlegget (el-anlegg) eller elektrisk utstyr (el-utstyr). Målrettet innsats for å forebygge el-branner er derfor meget viktig om denne dystre statistikken skal endres.

El-anlegg bygges normalt etter normsamlingen NEK 400 elektriske lavspenningsinstallasjoner. NEK 400 landbruk er en teknisk spesifikasjon som kan brukes i tillegg til NEK 400, og har som målsetting å gi økt elsikkerhet i driftsbygninger. Dette oppnås ved å øke elsikkerheten utover den som er gitt av minimumskravene i NEK 400. Økt elsikkerhet kan innebære noe høyere installasjonskostnader, men vil gi et el-anlegg med lavere risiko for brann, lavere vedlikeholdskostnader, høyere kvalitet, økt robusthet og med lengre forventet levetid.

Oppmerksomhet om ytre påvirkninger er spesielt viktig ved prosjektering og utførelse av el-anlegget i driftsbygninger. Syreholdige gasser, fukt, vann, støv, temperaturvariasjoner, høy energiflyt og brennbare omgivelser krever at det gjennomføres grundig prosjektering og fagmessig utførelse av el-anlegget.

Samarbeid med næringen

NEK 400 landbruk er utviklet i nært samarbeid med landbruksnæringen, representert ved Norges Bondelag, Norges Gartneriforbund, Landbrukets Brannvernkomite (LBK) samt sentrale rådgivere og leverandør til sektoren. Elektroinstallatørenes forening (NELFO) har også vært en viktig samarbeidspart og bidragsyter.

Kravene gitt i NEK 400 landbruk vil først komme til anvendelse etter avtale mellom byggherre og prosjekterende/utførende om bruk av NEK 400 landbruk.

Spesifikasjonen er forankret i NEKs normkomité for elektriske lavspenningsinstallasjoner – NK 64. Det gjøres oppmerksom på følgende:

  • den tekniske spesifikasjonen «NEK 400 landbruk» bygger på kravene i normsamlingen «NEK 400». Kravene i sistnevnte gjelder uansett der NEK 400 landbruk ikke stiller strengere krav
  • NEK 400–6 retter seg mot den utførende og inneholder krav til verifikasjon av alle nye el-anlegg
  • ved maskinleveranser er kravene i NEK EN 60204-1 relevant i forbindelse med maskiners elektriske utrusting
  • NEK 405 stiller krav til hvordan elkontroll skal utføres dersom en slik kontroll skal utføres av en uavhengig tredjepart
  • NEK 420 kan være relevant å anvende i de tilfeller det identifiseres eksplosjonsfarlige områder, enten kilden til eksplosjon er gass eller støv
  • NEK 439 stiller krav til hvordan elektriske lavspenningstavler skal utføres. Vær imidlertid oppmerksom på at NEK 400 landbruk stiller strengere krav til tavler, blant annet med hensyn til hvor tett komponenter kan monteres og maksimal temperatur i tavlene
  • NEK 700 stiller krav til utførelse av ekom-anlegg (tele, data og TV)
  • NEK 400 landbruk skal gjøre det enklere å koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved prosjektering, installasjon, verifisering, dokumentasjon og bestilling av el-anlegg innen de omtalte næringene.

Hvem er aktuelle brukere

Elektroinstallatører, leverandører av elektrisk utstyr og maskiner til landbruks og veksthusnæringen, bønder som skal bygge driftsbygninger, gartnerieiere som skal oppføre veksthus.

Verdi for bruker

Spesifikasjonen gir bestiller av el-anlegg i driftsbygninger og veksthus en «ferdig forhandlet» spesifikasjon for anskaffelse som gir en god kvalitet og høyt sikkerhetsnivå på el-anlegget. Den bidrar til like konkurransevilkår ved at listen legges på et fast nivå, hvor det i liten grad legges opp til at installatør kan utøve skjønn. Dette med mindre byggherren selv ønsker konkrete justeringer.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024