Tilbake

TC14 – Power transformer

Arbeidet til TC14 omfatter krafttransformatorer, trinnkoplere og reaktorer til bruk i kraftproduksjon, overføring og distribusjon. Vanligvis har disse transformatorer nominell effekt over 1 kVA enfaset og 5 kVA polyphase med en høyere spenning svingete på 1000 V eller mer, men omfanget har lavere spenning transformatorer og regulatorer i kraftleveringsdelivery applikasjoner.

Komiteen hadde sitt hovedmøte i Tokyo 10. og 11. november 2014, med anslagsvis 80 deltakere. Deltakelsen var dominert av europeiske land, USA, Kina og Japan. Det var også et relativt stort innslag av deltakere fra såkalt «Affiliated members», som ofte er fra utviklingsland. Mange av disse landene arbeider intensivt med utvikling av sentral-, transmisjon- og distribusjonsnettet. Kunnskap om krafttransformatorer, trinnkoblere og reaktorer er viktige komponenter i en slik prosess.

Spesielle trekk ved TC 14

TC 14 møte

Foto: Leif Aanensen

Komiteen drar veksler på et tett samarbeid med IEEE, som gjennom mange år har hatt en tung aktivitet innen TC 14’s område. Flere av IEEEs dokumenter kanaliseres inn i IEC struktur og ender opp som globale standarder, dog med justeringer som følger av konsensusprosessene. Det er også et tett samarbeid mellom delegater fra TC 14 og Cigré.

Rapport fra grupper for vedlikehold av standarder

TC 14 har mange eksisterende standarder som krever oppgradering og vedlikehold. Til å foreta dette har man opprettet såkalte «maintenance team». Disse teamene arbeider kontinuerlig med å identifisere behov for justeringer eller større endringer i standardene.

TC14 forvalter 28 publikasjoner, hvorav hovedtyngden ligger på IEC 60076-serien. Serien består av:

IEC 60076-1:2011Power transformers – Part 1: General
IEC 60076-2:2011Power transformers – Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers
IEC 60076-3:2013Power transformers – Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air
IEC 60076-4:2002Power transformers – Part 4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing – Power transformers and reactors
IEC 60076-5:2006Power transformers – Part 5: Ability to withstand short circuit
IEC 60076-6:2007Power transformers – Part 6: Reactors
IEC 60076-7:2005Power transformers – Part 7: Loading guide for oil-immersed power transformers
IEC 60076-8:1997Power transformers – Part 8: Application guide
IEC 60076-10:2001Power transformers – Part 10: Determination of sound levels
IEC 60076-10-1:2005Power transformers – Part 10-1: Determination of sound levels – Application guide
IEC 60076-11:2004Power transformers – Part 11: Dry-type transformers
IEC 60076-12:2008Power transformers – Part 12: Loading guide for dry-type power transformers
IEC 60076-13:2006Power transformers – Part 13: Self-protected liquid-filled transformers
IEC 60076-14:2013Power transformers – Part 14: Liquid-immersed power transformers using high-temperature insulation materials
IEC 60076-15:2008Power transformers – Part 15: Gas-filled power transformers
IEC 60076-16:2011Power transformers – Part 16: Transformers for wind turbine applications
IEC 60076-18:2012Power transformers – Part 18: Measurement of frequency response
IEC TS 60076-19:2013Power transformers – Part 19: Rules for the determination of uncertainties in the measurement of losses in power transformers and reactors
IEC 60076-21:2011Power transformers – Part 21: Standard requirements, terminology, and test code for step-voltage regulators

Komiteen forvalter også standarder for trinnkoblere, merking av krafttransformatorer og transformatorer for HVDC.

IEC 60214-1:2014Tap-changers – Part 1: Performance requirements and test methods
IEC 60214-2:2004Tap-changers – Part 2: Application guide
IEC TR 60616:1978Terminal and tapping markings for power transformers
IEC 61378-1:2011Converter transformers – Part 1: Transformers for industrial applications
IEC 61378-1:2011/COR1:2012Corrigendum 1 – Converter transformers – Part 1: Transformers for industrial applications
IEC 61378-2:2001Convertor transformers – Part 2: Transformers for HVDC applications
IEC 61378-3:2006Converter transformers – Part 3: Application guide
IEC 62032:2012Guide for the Application, Specification and Testing of Phase-Shifting Transformers

Lederne for de ulike arbeidsgruppene redegjorde for pågående arbeid siden siste møte. Det synes å være god fremdrift i arbeidet. Det vil være for omfattende å redegjøre for alle prosessene. NEK noterte seg spesielt følgende redegjørelser:

IEC 60076-7

Transformatorer

Foto: IEC

Gruppen arbeider med vedlikehold av guiden for IEC 60076-serien. Del 7 henger altså tett sammen med og gir veiledning og råd om anvendelse av standardserien og gir råd om hensiktsmessig drift av transformatorer. Denne delen inneholder ikke egne krav, men kan inneholde råd om valg av utstyr og senere optimal drift av dette. Gruppen har en norsk leder, Dejan Susa fra Statnett. Gruppen arbeider med oppdatering og fornyelse av guiden.

IEC 60076-10 og 10-1

Gruppen arbeider med delstandarden som omhandler støynivånivå for krafttransformatorer og tilhørende guide. Gruppen forventer å ha revidert standard på plass i løpet av 2015. Et sentralt spørsmål som ble stilt til hovedkomiteen var om standarden burde inneholde tabell over anbefalte nivåer for støynivå. Det var mye diskusjon i komiteen om ovennevnte spørsmål.

For øvrig ble det redegjort fra arbeidet i følgende grupper:

 • MT 60076-4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing – Power transformers and reactors (Mr Thang Hochanh).
 • MT 60076-10 Determination of sound levels (Mr Christoph Ploetner).
 • MT 60076-11: Dry-type transformers (Mr M Sacotte).
 • MT 60076-15: Gas filled power transformers (Dr. Katsutoshi Toda).
 • MT 60076-16 Transformers for wind turbine applications (Mr Tom Breckenridge – with IEEE).
 • PT 60076-20 Energy efficiency (Mr Michel Sacotte).
 • MT 60076-21 Standard requirements, terminology, and test code for stepvoltage regulators (Joint with IEEE) (Mr Craig Colopy).
 • WG 32 Power transformers and reactor fittings (Mr Gianmarco Ghioldi).
 • MT 60214-1 Tap changers – Performance requirements and test methods (Dr Axel Kraemer).
 • MT 61378-2 Convertor transformers – Part 2: Transformers for HVDC.
 • MT 61378-3 Converter transformers – Part 3: Application guide (Mr Ugo Piovan)

På møtets andre dag vi komiteen drøfte strategi for det videre arbeidet i komiteen. NEK var ikke tilstede på dette møtet.

Betydning av TC 14 arbeid sett fra norsk side

Transformatorer inngår i og er meget sentral del i hele det norske kraftnettet. Spenningsnivået transformeres opp eller ned avhengig av hensiktsmessig spenningsnivå. Fra produksjonssted hvor spenningsnivået gjerne ligger på 10-15 kV, til sentralnettet hvor spenningen ligger på 300-420 kV, via regionalt distribusjonsnett hvor spenningsnivået ligger i størrelsesorden 60-122 kV, via lokal distribusjon på 11-22KV og til sist nedtransformering i nettstasjoner til 230/400 V som benyttes i norske hjem. Transformatorer går altså igjen i hele verdikjeden. Det investeres samlet sett store summer i transformatorer i det norske kraftnettet hvert år, videre legges det ned store summer i optimalt vedlikehold slik at levetiden til transformatoren blir lengst mulig.

Krafttransformatorer og deres tilhørende utstyr utgjøre sammen med overføringslinjene selve grunnmuren i norsk kraftforsyning. De er ekstremt viktige komponenter som også er viktige i et nasjonalt beredskapsperspektiv,

sier fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023