Tilbake

TC8 – Systems aspects for electrical energy supply

Arbeidet til TC 8 er å forberede og koordinere, i samarbeid med andre TC / sentre, utvikling av internasjonale standarder og andre verktøy med vekt på generelle system aspekter i elektrisitetsforsyningen og akseptabel balanse mellom pris og kvalitet for brukerne av elektrisk energi. Elektrisitetsforsynings systemet omfatter overførings- og distribusjonsnettverk og tilkoblede bruker installasjoner (generatorer og laster) med sine nettverksgrensesnitt.

Komiteen hadde sitt hovedmøte i Tokyo 13. november 2014, med anslagsvis 80 deltakere. Deltakelsen var dominert av europeiske land, USA, Kina og Japan. Det var også i dette møtet et relativt stort innslag av deltakere fra såkalt «Affiliated members».

TC 8 møte

Foto: Leif Aanensen

Spesielle trekk ved TC 8

TC 8 er en komite som arbeider med systemaspekter ved kraftforsyningssystemet. Den har dermed en overordnet systemtilnærming. Komiteen er sentral i forhold til fastsettelse av standard spenningsnivåer, frekvens, spenningskvalitet, stabilitet i elektrisitetssystemet, Smart Grid perspektiver med videre.

Rapport fra grupper for vedlikehold av standarder

WG 1 – Terminology

Lederen gikk raskt igjennom arbeidet i arbeidsgruppen. Gruppen arbeider med terminologi. Dokumentet som komiteen hadde til avstemming ble akseptert og de regner med at det skal foreligger en revidert standard på nyåret.

WG 2 – HV systems and transmission aspects

WG2 har oppgaven å gi samordning (og / eller utvikling) med hensyn til tekniske rapporter og / eller standarder relaterte spørsmål rundt HV, EHV og UHV overføring, vanligvis over 50kV. Det gir også anbefalinger til TC8 i koordinering eller utviklingen av IEC-dokumenter-tekniske rapporter eller standarder av andre TCs å sikre at alle fasetter av HV systemaspekter blir tilstrekkelig ivaretatt.

Arbeidsgruppen har arbeidet med IEC TR 62511 and Phasor Messurement units. Lederen gikk gjennom fremtidige planer for arbeidsgruppen. Gruppen vil fortsette med sluttføringen av den nevnte tekniske rapporten. De vil ha tett samarbeid med andre relevante arbeidsgrupper og vil også samarbeide tet med ACTD.

SG 3 – Smart Grid – System committee

Det vil etableres en systemkomite, som ligger litt utenfor den ordinære komitestrukturen. Målet er at denne komiteen skal ha et strategisk tilnærming til temaet, utvikle semantikk, begrepsbruk, og planer for gruppen.

Det er litt uklart hvilken rolle denne komiteen vil ha i forhold til ordinære komiteer.

Gruppen ledes av «chairman» i TC 8. Gruppen arbeider på strategisk nivå, det arbeider ikke direkte med standarder.

WG 5 – Methodology and Tools

Redegjørelsen ble foretatt av Kjell Sand som er medlem av gruppen. Gruppen oppgave er å utvikle metoder og verktøy for «use case stories». Gruppen arbeider med en struktur på ny IEC 62559-serie som er tenkt å bestå av fire deler. De første tre delene vil bli standarder, mens den siste blir en teknisk rapport. Alle delene er nå i prosess.

WG 6 – Generic Smart Grid Requirements

Forbereder IEC TS 62913 som skal håndtere “Smart Grid Requirements”. Forslaget til arbeid fikk stor oppslutning. Arbeidsgruppen arbeider nå med to deler til serien.

NK 8 kan forvente å få dokumentene til behandling som CD i mai 2015.

WG 7 – General Planning, Design, Operation and Control of the Micro-Grid

Gruppens arbeid er å utvikle to spesifikasjoner i ny IEC TS 62898-serien:

  • Guidelines for general planning and design of Micro-grids
  • Technical requirements for operation and control of Micro-grids.

PT 62749 Assessment of power quality – Characteristics of electricity supplied by public networks

Gruppen har to norske medlemmer: Helge Seljeseth (Sintef Energi) og Karstein Brekke (Statkraft). Den arbeider med spenningskvalitet i offentlige forsyningsanlegg.

Lederen av prosjektgruppen gikk igjennom arbeidet i gruppen siden forrige komitemøte. Gruppen arbeider blant annet med IC TS 62749.

Betydning av TC 8 arbeid sett fra norsk side

TC 8 er en av de tre tekniske komiteene NEK har identifisert som spesielt viktige i forhold til Smart Grid. Den gir også de sentrale føringene i forhold til hva som er standardiserte spenningsnivåer, frekvens og er den førende komiteen hva gjelder systemaspekter. Sistnevnte omfatter systempålitelighet, praksis rundt tilkobling av systemkomponenter, nettverksansvar, krav til komponentkarateristikk.

TC8 er komiteen som vurderer kraftsystemet i et «fugleperspektiv» og gir overordnede føring om hvordan et kraftsystem fra generator til konsum skal etableres. Komiteen har dermed en førende rolle i forhold til mange av de øvrige tekniske komiteenes arbeid. Den nevnes som sentral i forhold til Smart Grid, sier fagsjef Leif T. Aanensen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023