Tilbake

TC57 – Power systems management and associated information exchange

Arbeidet til TC57 omfatter kommunikasjonsgrensesnitt, informasjonssikkerhet og datamodellspesifikasjoner som dekker makt verktøyet automatisering (beskyttelse, Kontrollsystemer, distribusjon automatisering), DER ledelse, SCADA, EMS, DMS, markedskommunikasjon samt informasjonsutveksling mellom kraftsystemet og hjem-, bygge- og industri automasjon.

Hovedmøte TC 57 i Tokyo

Foto: Leif Aanensen

Komiteen hadde sitt hovedmøte i Tokyo 5. – 6. november 2014. Området preges av en sterk utvikling, noe nøkkeltallene under illustrerer:

  • Omtrent 50% økning av antall eksperter i komite og arbeidsgrupper de siste 2-3 årene.
  • Forvalter av 130 publikasjonen.
  • Komiteen har 59 prosjektert, hvorav 6 av disse er utvikling av helt nye standarder.
  • 23 nye publikasjoner er produsert i løpet av de siste 18 månedene.

Styring av kraftsystemer

Kjernen i komiteen arbeid er å etablere standarder for styring og kontroll i hele verdikjeden fra kraftproduksjon til forbruk av energi. Viktige elementer er datamodeller, kommunikasjonsprotokoller og sikkerhet i slike løsninger. Kraftforsyningssystem er et av de viktigste infrastruktursystemene i samfunnet. Derfor er styring, kontroll og overvåkning av dette av avgjørende betydning for samfunnssikkerheten.

Viktige saker

Komiteen arbeider med både med oppdatering av eksisterende standarder for å oppdatere disse til siste teknologi – og å utvikle nye for helt nye områder. Når det gjelder eksisterende standarder så dreier dette seg mye om å oppdatere systemer fra IP versjon 4 til IP versjon 6. IP – eller internett protokoll er stammespråket på de fleste nettverk i verden, herunder internett. Overgangen fra vil skje gradvis, siden det i overskuelig fremtid vil være mange systemer som kjører på IP versjon 4. Man må derfor benytte proxy-systemer som håndterer grensesnitt mellom «gammel» og «ny» teknologi.

Komiteen foretar viktige oppdateringer og suppleringer av IEC 61850-serien. Som er en sentral standardserie hos TC 57. Her beskrives de sentrale datamodellene, basert på MMS og DLMS/COSEM. TC 57 forvalter også CIM-strukturen (Common Information Model) som er en felles arkitektur for styrings- og kontrollsystem i kraftforsyningen.

Det pågår også arbeid med IEC 62351-serien som omhandler informasjonssikkerhet i ovennevnte systemer. Serien inneholder i alt 11 delstandarder.

Flere av standardene som er TC 57 forvalter er såkalt «horisontale», hvilket innebærer at andre komiteer drar veksler på komiteens dokumenter i sine standarder. Blant annet benytter TC 13 som arbeider med elektriske energimålere (smarte målere) DLMS/COSEM som er viktig fundament i sine standarder.

Skissen under viser hvordan TC 57 sin mest sentrale standardserie IEC 61850 griper inn på ulike nivå i verdikjeden, samt anvendelse for CIM i øvrige deler av verdikjeden.

IEC 61850

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023