NEK 288:2024

Livssyklusprosesser for systemer

Tekniske systemer er en integrert del av vår hverdag, både i næringslivet og i våre daglige aktiviteter. For å sikre at disse systemene blir utviklet og brukt effektivt, er det avgjørende å forstå deres livssyklus og de tilhørende prosessene.

NEK 288 er en samling av tre standarder som møter dette behovet, og som kan anvendes av alle virksomheter og organisasjoner som anskaffer, utvikler eller drifter systemer.

Samlingen gir et omfattende rammeverk for de som ønsker å forbedre sine systemutviklings- og livssyklusstyringsprosesser.

NEK 288:2024
Pris
kr 1790,- eks. mva.

Om produktet

NEK 288 er en standardsamling bestående av:

  • NEK ISO/IEC/IEEE 15288:2023 Systems and software engineering – System life cycle processes
    Denne standarden etablerer et felles rammeverk av prosesser for å beskrive livssyklusen til systemer. Den dekker alle faser fra idé, gjennom utvikling, produksjon, drift og avvikling. Standarden legger vekt på å identifisere behov, etablere krav, utvikle design og validere systemene.Den integrerer ulike disipliner og spesialister i en strukturert utviklingsprosess som sikrer at alle interessenter blir tatt hensyn til, og har som mål å levere et kvalitetsprodukt som tilfredsstiller brukernes behov.Videre etablerer den prosesser for anskaffelse og levering av systemer, og bidrar til en helhetlig og effektiv styring av systemets livssyklus.
  • NEK ISO/IEC/IEEE 24748-1:2024 Systems and software engineering – Life cycle management – Part 1: Guidelines for life cycle management 
    Denne standarden gir veiledning i livssyklusstyring, og supplerer prosessene beskrevet i NEK ISO/IEC/IEEE 15288. Den gir detaljert informasjon om hvordan man skal håndtere og styre de ulike fasene i et systems livssyklus, med fokus på beste praksis for planlegging, gjennomføring og kontroll av prosesser.Standarden er utformet for å hjelpe organisasjoner med å tilpasse og implementere livssyklusprosesser som er i tråd med deres spesifikke behov og mål.
  • NEK ISO/IEC/IEEE 24748-2:2024 Systems and software engineering – Life cycle management – Part 2: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 15288 (system life cycle processes) 
    Denne standarden gir ytterligere veiledning og konkrete eksempler på anvendelsen av NEK ISO/IEC/IEEE 15288. Den tilbyr praktiske råd og beste praksis for hvordan man effektivt kan implementere livssyklusprosesser, og sikrer at systemutviklingen blir gjennomført på en konsistent og strukturert måte.Ved å følge denne standarden, kan organisasjoner bedre håndtere kompleksiteten i systemutvikling og oppnå bedre resultater gjennom hele systemets livssyklus.