FME:2002

Forside FME 2002

Forskrift om maritime elektriske anlegg

Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 04.12.2001 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2.
Forskriften gjennomfører Rådsdirektiv 97/70 om harmonisering av sikkerhetsregler for fiskefartøy med lengde 24m og derover jf. EØS-avtalens vedlegg XIII, Rådsdirektiv 98/18 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip jf. EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 56f, og Rådsdirektiv 94/25/EF om fritidsbåter jf. EØS-avtalens vedlegg II.

Pris
kr 312,- eks. mva.

Om produktet

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhetsnivå ved maritime elektriske anlegg og av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg.

Forskriften erstatter forskrifter for elektriske anlegg – maritime installasjoner av 1. mars 1990.

Forskriften inneholder funksjonskrav til hvordan et maritimt elektrisk anlegg sikkerhetsmessig skal være. Den juridisk bindende forskriftsteksten må ses i sammenheng med veiledningen og de normer som er angitt i forskriftens § 5. Det kan være andre måter å oppfylle forskriftens juridiske funksjonskrav på enn de som er oppgitt i normene. Dersom veiledningen og de oppgitte normer benyttes, vil det imidlertid være en antagelse for at forskriftens juridiske krav er oppfylt. I vedlegg II i denne forskrift finnes et supplement til IEC 60092-serien (NEK 410:2000) som kan legges til grunn dersom denne serien blir benyttet som metode for å oppfylle forskriftens krav. Dette vedlegget er som øvrig veiledningstekst ikke juridisk bindende.

De virksomheter som omfattes av forskriftens bestemmelser, plikter å ha internkontroll som sikrer oppfyllelse av kravene i forskriften jf. forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) fastsatt ved kongelig resolusjon av 6. desember 1996.

Forskriften gjennomfører Rådsdirektiv 97/70 om harmonisering av sikkerhetsregler for fiskefartøy med lengde 24m og derover jf. EØS-avtalens vedlegg XIII, Rådsdirektiv 98/18 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip jf. EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 56f, og Rådsdirektiv 94/25/EF om fritidsbåter jf. EØS-avtalens vedlegg II.

Når det gjelder tilsyn med maritime elektriske anlegg, så er dette regulert i en særskilt avtale med Sjøfartsdirektoratet. Likeledes er tilsyn med offshore installasjoner regulert i avtale med Oljedirektoratet.